ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

loiterer

   
5 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -loiterer-, *loiterer*
English-Thai: Nontri Dictionary
loiterer(n) คนเชือนแช,คนเถลไถล,คนอ้อยอิ่ง

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
loiterer    (n) lˈɔɪtərər (l oi1 t @ r @ r)
loiterers    (n) lˈɔɪtərəz (l oi1 t @ r @ z)

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Loiterer \Loi"ter*er\, n.
   1. One who loiters; an idler.
    [1913 Webster]
 
   2. An idle vagrant; a tramp. [Obs.] --Bp. Sanderson.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 loiterer
   n 1: someone who lingers aimlessly in or about a place [syn:
      {loiterer}, {lingerer}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top