ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

living,

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -living,-, *living,*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
living, cost ofค่าครองชีพ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
living, standard of; living standardมาตรฐานการครองชีพ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Living, Freeดำรงชีวิตอิสระ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Not so long as Frith. He was here when the old gentleman was living, when Mr. De Winter was a boy.ไม่เท่ากับฟริธหรอกค่ะ เขาอยู่ตั้งเเต่สมัย นายท่านยังมีชีวิต ส่วนคุณเดอ วินเทอร์ยังเด็ก Rebecca (1940)
They didn't invent living, you know.พวกเขาไม่ได้คิดค้นรับแขก, คุณรู้ว่า เพราะมันหมายถึงประเพณี ทหารถือปืนคาบศิลา How I Won the War (1967)
You made a good living, had police protection and there were courts of law.คุณทำให้ชีวิตที่ดีมีการคุ้มครองของตำรวจและมีศาลของกฎหมาย The Godfather (1972)
Never. Give him a living, but never discuss the family business with him.ไม่เคย ให้เขามีชีวิตอยู่ แต่ไม่เคยหารือเกี่ยวกับธุรกิจของครอบครัวกับเขา The Godfather (1972)
He was so full of living, you know.เขาจึงเต็มรูปแบบของการใช้ ชีวิตที่คุณรู้ว่า Mad Max (1979)
This babble offers no proof at all that you're a living, thinking life-form.นี่ยังไม่ใช่ข้อพิสูจน์ว่าแกเป็นรูปแบบของสิ่งมีชีวิต Ghost in the Shell (1995)
I am a living, thinking entity who was created in the sea of information.ผมมีชีวิต, มีความคิด, เป็นผู้สร้างข้อมูลระหว่างประเทศทั้งหลาย Ghost in the Shell (1995)
The wonder of living, the wonder of dyingความหมายของการดำรงอยู่ ความหมายแห่งการดับสูญ Spirited Away (2001)
She needs a certain number of sales to make a living, otherwise she can't keep on going.เธอต้องการยอดขายที่แน่นอน เพื่อมีชีวิตอยู่ ไม่งั้น เธอก็ไปต่อไม่ได้ All About Lily Chou-Chou (2001)
A living, breathing Akkadian.ชาวอัคเคเดียเป็นๆ The Scorpion King (2002)
She does it for a living, right?"เพื่อเลี้ยงตัวเองนี่นะ ถูกไหม?" The Girl Next Door (2004)
I seek no point in living, if I can't be beautiful...ไม่รู้จะอยู่ไปทำไม ถ้าไม่หล่อ Howl's Moving Castle (2004)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
living, As for the standard of living, the republic has caught up with the West.
living, As for the standard of living, the republic has overtaken other developed countries.
living, He and his wife are working together for a living, and his salary is lower than hers, No wonder he is a hen-pecked husband.
living, Living, as I do, in such a large town, I can seldom go fishing.
living, Living, as I do, in the country, I seldom have visitors.

Japanese-English: EDICT Dictionary
ざぶりざぶり[zaburizaburi] (adv-to) (on-mim) sound of living, moving water [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Live \Live\ (l[i^]v), v. i. [imp. & p. p. {Lived} (l[i^]vd); p.
   pr. & vb. n. {Living}.] [OE. liven, livien, AS. libban,
   lifian; akin to OS. libbian, D. leven, G. leben, OHG.
   leb[=e]n, Dan. leve, Sw. lefva, Icel. lifa to live, to be
   left, to remain, Goth. liban to live; akin to E. leave to
   forsake, and life, Gr. liparei^n to persist, liparo`s oily,
   shining, sleek, li`pos fat, lard, Skr. lip to anoint, smear;
   -- the first sense prob. was, to cleave to, stick to; hence,
   to remain, stay; and hence, to live.]
   1. To be alive; to have life; to have, as an animal or a
    plant, the capacity of assimilating matter as food, and to
    be dependent on such assimilation for a continuance of
    existence; as, animals and plants that live to a great age
    are long in reaching maturity.
    [1913 Webster]
 
       Thus saith the Lord God unto these bones; Behold, I
       will . . . lay sinews upon you, and will bring up
       flesh upon you, and cover you with skin, and put
       breath in you, and ye shall live.   --Ezek.
                          xxxvii. 5, 6.
    [1913 Webster]
 
   2. To pass one's time; to pass life or time in a certain
    manner, as to habits, conduct, or circumstances; as, to
    live in ease or affluence; to live happily or usefully.
    [1913 Webster]
 
       O death, how bitter is the remembrance of thee to a
       man that liveth at rest in his possessions!
                          --Ecclus. xli.
                          1.
    [1913 Webster]
 
   3. To make one's abiding place or home; to abide; to dwell;
    to reside; as, to live in a cottage by the sea.
    [1913 Webster]
 
       Jacob lived in the land of Egypt seventeen years.
                          --Gen. xlvii.
                          28.
    [1913 Webster]
 
   4. To be or continue in existence; to exist; to remain; to be
    permanent; to last; -- said of inanimate objects, ideas,
    etc.
    [1913 Webster]
 
       Men's evil manners live in brass; their virtues
       We write in water.          --Shak.
    [1913 Webster]
 
   5. To enjoy or make the most of life; to be in a state of
    happiness; as, people want not just to exist, but to live.
    [1913 Webster]
 
       What greater curse could envious fortune give
       Than just to die when I began to live? --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   6. To feed; to subsist; to be nourished or supported; -- with
    on; as, horses live on grass and grain.
    [1913 Webster]
 
   7. To have a spiritual existence; to be quickened, nourished,
    and actuated by divine influence or faith.
    [1913 Webster]
 
       The just shall live by faith.     --Gal. iii.
                          ll.
    [1913 Webster]
 
   8. To be maintained in life; to acquire a livelihood; to
    subsist; -- with on or by; as, to live on spoils.
    [1913 Webster]
 
       Those who live by labor.       --Sir W.
                          Temple.
    [1913 Webster]
 
   9. To outlast danger; to float; -- said of a ship, boat,
    etc.; as, no ship could live in such a storm.
    [1913 Webster]
 
       A strong mast that lived upon the sea. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   {To live out}, to be at service; to live away from home as a
    servant. [U. S.]
 
   {To live with}.
    (a) To dwell or to be a lodger with.
    (b) To cohabit with; to have intercourse with, as male
      with female.
      [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Living \Liv"ing\ (l[i^]v"[i^]ng), a. [From {Live}, v. i.]
   1. Being alive; having life; as, a living creature. Opposed
    to {dead}.
    [1913 Webster]
 
   2. Active; lively; vigorous; -- said esp. of states of the
    mind, and sometimes of abstract things; as, a living
    faith; a living principle. " Living hope. " --Wyclif.
    [1913 Webster]
 
   3. Issuing continually from the earth; running; flowing; as,
    a living spring; -- opposed to {stagnant}.
    [1913 Webster]
 
   4. Producing life, action, animation, or vigor; quickening.
    "Living light." --Shak.
    [1913 Webster]
 
   5. Ignited; glowing with heat; burning; live.
    [1913 Webster]
 
       Then on the living coals wine they pour. --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   {Living force}. See {Vis viva}, under {Vis}.
 
   {Living gale} (Naut.), a heavy gale.
 
   {Living rock} or {Living stone}, rock in its native or
    original state or location; rock not quarried. " I now
    found myself on a rude and narrow stairway, the steps of
    which were cut out of the living rock." --Moore.
 
   {The living}, those who are alive, or one who is alive.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Living \Liv"ing\, n.
   1. The state of one who, or that which, lives; lives; life;
    existence. "Health and living." --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. Manner of life; as, riotous living; penurious living;
    earnest living. " A vicious living." --Chaucer.
    [1913 Webster]
 
   3. Means of subsistence; sustenance; estate; as, to make a
    comfortable living from writing.
    [1913 Webster]
 
       She can spin for her living.     --Shak.
    [1913 Webster]
 
       He divided unto them his living.   --Luke xv. 12.
    [1913 Webster]
 
   4. Power of continuing life; the act of living, or living
    comfortably.
    [1913 Webster]
 
       There is no living without trusting somebody or
       other in some cases.         --L' Estrange.
    [1913 Webster]
 
   5. The benefice of a clergyman; an ecclesiastical charge
    which a minister receives. [Eng.]
    [1913 Webster]
 
       He could not get a deanery, a prebend, or even a
       living                --Macaulay.
    [1913 Webster]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top