ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

liquidated

L IH1 K W IH0 D EY2 T IH0 D   
10 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -liquidated-, *liquidated*, liquidat, liquidate
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
unliquidated(อันลิค'ควิเดททิด) adj. ไม่ได้ชำระหนี้,ไม่จ่าย,

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
He liquidated most of his wealth a few years ago, to buy some industrial properties around airports, chemical plants, railyards.ก็พอทำเงินอยู่บ้าง เขาเลิกกิจการที่สร้างความมั่งคั่งให้เขามากที่สุด เมื่อปีกว่านี่เอง เพื่อซื้อวัสดุอุปกรณ์การผลิต ใกล้ สนามบิน โรงงานเคมี รางรถไฟ Law Abiding Citizen (2009)
When he turned 21, he dropped out of medical school, liquidated his trust fund.พวกเค้ายังไม่รู้แน่ๆว่าเค้า.. Cold Comfort (2009)
One of the largest. But I thought all of the hives were liquidated after the war.ใช่หนึ่งในรังที่ใหญ่ที่สุด ไม่ใช่ว่ามันถูกทำลายหมดแล้วงั้นเรอะ Priest (2011)
Mine was liquidated years ago.ของฉันถูกเลิกไปปีกว่าแล้ว The Princess Dowry (2012)
I liquidated my Nolcorp stock years ago.ฉันได้สะสางคลังสินค้าโนลคอร์พของฉัน เมื่อปีที่แล้ว Forgiveness (2012)
I sold the house, liquidated my savings.ฉันขายบ้านเพื่อใช้หนี้ Lineage (2012)

CMU English Pronouncing Dictionary
LIQUIDATED L IH1 K W IH0 D EY2 T IH0 D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
liquidated (v) lˈɪkwɪdɛɪtɪd (l i1 k w i d ei t i d)

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Liquidate \Liq"ui*date\ (l[i^]k"w[i^]*d[=a]t), v. t. [imp. & p.
   p. {Liquidated} (-d[=a]`t[e^]d); p. pr. & vb. n.
   {Liquidating}.] [LL. liquidatus, p. p. of liquidare to
   liquidate, fr. L. liquidus liquid, clear. See {Liquid}.]
   1. (Law) To determine by agreement or by litigation the
    precise amount of (indebtedness); or, where there is an
    indebtedness to more than one person, to determine the
    precise amount of (each indebtedness); to make the amount
    of (an indebtedness) clear and certain.
    [1913 Webster]
 
       A debt or demand is liquidated whenever the amount
       due is agreed on by the parties, or fixed by the
       operation of law.           --15 Ga. Rep.
                          321.
    [1913 Webster]
 
       If our epistolary accounts were fairly liquidated, I
       believe you would be brought in considerable debtor.
                          --Chesterfield.
    [1913 Webster]
 
   2. In an extended sense: To ascertain the amount, or the
    several amounts, of, and apply assets toward the discharge
    of (an indebtedness). --Abbott.
    [1913 Webster]
 
   3. To discharge; to pay off or settle, as an indebtedness.
    [1913 Webster]
 
       Friburg was ceded to Zurich by Sigismund to
       liquidate a debt of a thousand florins. --W. Coxe.
    [1913 Webster]
 
   4. To make clear and intelligible.
    [1913 Webster]
 
       Time only can liquidate the meaning of all parts of
       a compound system.          --A. Hamilton.
    [1913 Webster]
 
   5. To make liquid. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
   6. To convert (assets) into cash.
    [PJC]
 
   7. To kill; -- used mostly of governments or organizations
    killing their enemies; as, Stalin liquidated many of the
    Kulaks.
    [PJC]
 
   8. To dissolve (an organization); to terminate (an activity).
    [PJC]
 
   {Liquidated damages} (Law), damages the amount of which is
    fixed or ascertained. --Abbott.
    [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top