ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ligneous

   
6 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ligneous-, *ligneous*, ligneou
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ligneous[ADJ] ที่มีคุณสมบัติเป็นไม้, Syn. woody

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
ligneousคล้ายไม้ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
ligneous (j) lˈɪgnɪəʳs (l i1 g n i@ s)

Japanese-English: EDICT Dictionary
木質[もくしつ, mokushitsu] (n,adj-no) woody; ligneous [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Ligneous \Lig"ne*ous\ (l[i^]g"n[-e]*[u^]s), a. [L. ligneus, fr.
   lignum wood. Cf. {Lignous}.]
   Made of wood; consisting of wood; of the nature of, or
   resembling, wood; woody.
   [1913 Webster]
 
      It should be tried with shoots of vines and roots of
      red roses; for it may be they, being of a moreligneous
      nature, will incorporate with the tree itself. --Bacon.
   [1913 Webster]
 
   {Ligneous marble}, wood coated or prepared so as to resemble
    marble.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 ligneous
   adj 1: consisting of or containing lignin or xylem; "ligneous
       (or woody) tissue"

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top