Search result for

laundry

(68 entries)
(0.053 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -laundry-, *laundry*
English-Thai: Longdo Dictionary
laundry soap(n phrase) ผงซักฟอก เช่น I live in Canada and would like to import the white bar laundry soap from Peru here. I have used it and it is very good., S. detergent, laundry detergent

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
laundry[N] กิจกรรมซักรีดเสื้อผ้า
laundryman[N] คนซักรีดที่เป็นชาย, See also: คนเก็บและส่งเสื้อซักรีด
laundry list[N] รายการอันยืดยาว
laundry list[SL] รายการสิ่งต่างๆ ยาวเหยียด
laundrywoman[N] คนซักรีดผ้าที่เป็นหญิง, Syn. laundress

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
laundry(ลอน'ดรี) n. เสื้อผ้าที่จะซัก,ห้องซักผ้า,สถานที่ซักผ้า
laundry listรายการอันยืดยาว
laundry trayอ่างซักผ้า,ถาดซักผ้า

English-Thai: Nontri Dictionary
laundry(n) เสื้อผ้าที่ซักฟอก,ร้านซักรีด
laundryman(n) คนซักรีดผู้ชาย

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Laundryการซักรีด [TU Subject Heading]
Laundry and Linenห้องผ้า [การแพทย์]
Laundry industryอุตสาหกรรมการซักรีด [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
And this isn't just another thing on a laundry list.และนี่มันก็ไม่ใช่แค่สิ่งที่ต้องทำในรายการ New Haven Can Wait (2008)
The laundry!ซักผ้า Scandal Makers (2008)
- Your laundry.-เสื้อผ้าคุณที่ซักไว้ Passengers (2008)
Can't you open your mouth while doing the laundry?คุณอ้าปากคุยด้วย ขณะซักผ้าด้วยไม่ได้หรือ? Episode #1.8 (2008)
Even on the crappiest days- the kids are driving me nuts, laundry's not done... and a hundred other things are wrong-แม้แต่วันที่ไร้สาระที่สุด.. อย่างวันที่เด็กๆทำฉันประสาทเสีย ซักผ้าก็ยังไม่เสร็จ เรื่องเป็นร้อยๆที่ไม่เป็นอย่างที่คิด Marley & Me (2008)
Yes. We should take out the labels and the laundry marks.ใช่ เอาป้ายเสื้อแล้วก็ป้ายร้านซักรีด Burn After Reading (2008)
Laundry marks?ป้ายซักรีดเหรอ Burn After Reading (2008)
Everyone's got dirty laundry.ทุกคนมีผ้าสกปรก A Pretty Girl in a Leotard (2009)
All that dirty laundry you've worked so hard to cover up...ต้องใช้ความพยายามอย่างมากเพื่อปกปิดสิ่งสกปรก Pleasure Is My Business (2009)
Fine,we'll put it in the laundry room.ได้ งั้นฉันจะย้ายไปไว้ห้องซักผ้า Sir Lancelot's Litter Box (2009)
A load of laundry?ซักผ้าให้เอามั้ย Rose's Turn (2009)
Airing my dirty laundry to yale and sending the lord marcus "gossip girl" blast makes you officially my enemy number one.ส่งเรื่องแย่ๆของชั้นไปที่เยล แล้วก็ส่งเรื่องลอร์ดมาร์คัสไปดังระเบิดใน gossip girl เป็นการประกาศตัวเป็นศัตรูอันดับหนึ่งของชั้นอย่างเป็นทางการ The Age of Dissonance (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
laundryAre there any detergents in the laundry?
laundryBring the laundry in.
laundryCan I use the laundry any time?
laundryCould you send someone up to pick up some laundry?
laundryDo you have a laundry service?
laundryDo you have laundry service?
laundryHow soon will this laundry be ready?
laundryI do the laundry on Sundays.
laundryI hung the laundry out to dry last night and by morning it had frozen hard as a rock.
laundryIs my laundry ready?
laundryLooking at the pile of laundry, I sighed.
laundryMay I wash all my laundry at once?

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ร้านซักรีด[N] laundry, Syn. ร้านซักอบรีด, Example: ช่างตัดเสื้อนิยมนำเสื้อผ้าของลูกค้าที่ตัดเสร็จแล้ว มาซักที่ร้านซักรีดร้านนี้, Count unit: ร้าน
การซักรีด[N] laundry, See also: washing and ironing, Example: ปัจจุบันนี้ธุรกิจการซักรีดกำลังมาแรง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ร้านซักผ้า[n. exp.] (rān sak phā) EN: laundry   FR: blanchisserie [f]
โรงซักรีด[n.] (rōng sak rīt) EN: laundry   FR: lavoir [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
LAUNDRY    L AO1 N D R IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
laundry    (n) (l oo1 n d r ii)
laundryman    (n) (l oo1 n d r i m a n)
laundrymen    (n) (l oo1 n d r i m e n)
laundrywoman    (n) (l oo1 n d r i w u m @ n)
laundrywomen    (n) (l oo1 n d r i w i m i n)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Wäschebeutel {m}laundry bag; clothes bag [Add to Longdo]
Wäscherei {f}; Waschanstalt {f} | Wäschereien {pl}; Waschanstalten {pl}laundry | laundries [Add to Longdo]
Waschküche {f}laundry room [Add to Longdo]
Waschseife {f}laundry soap [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
からっと;カラッと[, karatto ; karatsu to] (adv,vs) (1) (on-mim) changing suddenly and completely; (2) crisp and dry (e.g. skies, weather, tempura, laundry, etc.) [Add to Longdo]
からり[, karari] (adv-to,adv) (1) (on-mim) clatter (noise made by hard objects coming in contact, e.g. a door flinging open); (2) (on-mim) bright and clear (e.g. sky); (3) (on-mim) nicely dry (e.g. laundry); crisp (e.g. tempura); (4) (on-mim) cheerful and open-hearted; (5) (on-mim) changing suddenly and completely; (6) (on-mim) completely forgetting something; (P) [Add to Longdo]
クリーニング[, kuri-ningu] (n,vs) cleaning; dry cleaning; laundry service; (P) [Add to Longdo]
サニタリー[, sanitari-] (n) (1) sanitary; (2) utility area in a kitchen, etc. where there are laundry facilities; (P) [Add to Longdo]
ランドリー(P);ローンドゥリー[, randori-(P); ro-ndouri-] (n) laundry; (P) [Add to Longdo]
ローンドロマット[, ro-ndoromatto] (n) laundromat; coin laundry [Add to Longdo]
汚れ物[よごれもの, yogoremono] (n) dirty things; dirty laundry [Add to Longdo]
手洗い(P);手洗[てあらい, tearai] (n) (1) washing one's hands; water (or basin, etc.) for washing one's hands; (2) (See お手洗い) restroom; lavatory; toilet; (3) hand-washing (laundry, etc.); (P) [Add to Longdo]
洗濯[せんたく, sentaku] (n,vs) washing; laundry; (P) [Add to Longdo]
洗濯屋[せんたくや, sentakuya] (n) laundry; laundromat; launderette [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
洗衣[xǐ yī, ㄒㄧˇ ㄧ, ] laundry [Add to Longdo]
洗衣店[xǐ yī diàn, ㄒㄧˇ ㄧ ㄉㄧㄢˋ, ] laundry [Add to Longdo]
洗衣房[xǐ yī fáng, ㄒㄧˇ ㄧ ㄈㄤˊ, ] laundry room [Add to Longdo]
洗衣粉[xǐ yī fěn, ㄒㄧˇ ㄧ ㄈㄣˇ, ] laundry detergent [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Laundry \Laun"dry\, n.; pl. {Laundries}. [OE. lavendrie, OF.
   lavanderie. See {Launder}.]
   1. A laundering; a washing.
    [1913 Webster]
 
   2. A place or room where laundering is done; a laundry room.
    [1913 Webster]
 
   3. A business establishment where clothing is laundered for a
    fee.
    [PJC]
 
   4. A collection of items such as articles of clothing or bed
    linens that need to be laundered, or have just been
    laundered; as, put the dirty laundry in the basket and
    take it downstairs; hang the laundry out to dry.
    [PJC]
 
   {coin laundry} A business establishment with washing and
    drying machines operated by coins, where items such as
    articles of clothing may be laundered and dried by the
    customer.
    [PJC]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 laundry
   n 1: garments or white goods that can be cleaned by laundering
      [syn: {laundry}, {wash}, {washing}, {washables}]
   2: workplace where clothes are washed and ironed

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top