ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

knock-kneed

   
6 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -knock-kneed-, *knock-kneed*, knock-kne, knock-knee
Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
knock-kneed (j) nˈɒk-nˈiːd (n o1 k - n ii1 d)

Japanese-English: EDICT Dictionary
エックス脚[エックスきゃく, ekkusu kyaku] (n) knock-kneed [Add to Longdo]
内鰐[うちわに, uchiwani] (n) knock-kneed; pigeon-toed [Add to Longdo]
鰐足[わにあし, waniashi] (n) bowlegs; knock-kneed [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 knock-kneed \knock"-kneed`\, a.
   Having the legs bent inward so that the knees touch in
   walking. [Written also {knack-kneed}.]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 knock-kneed
   adj 1: having the knees abnormally close together and the ankles
       wide apart

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top