ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

junkers

JH AH1 NG K ER0   
58 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -junkers-, *junkers*, junker
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา junkers มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *junkers*)
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
junker[N] รถเก่าที่ซ่อมไม่ได้ (คำแสลง)

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I don't want you driving around in some junker.ฉันไม่อยากให้เธอขับรถไปด้วย รถโทรมๆ My Blueberry Nights (2007)
We're taking this junker?เราจะบินด้วยยานนั้นแน่เหรอ? Star Wars: The Clone Wars (2008)
I'll be surprised if he even makes it to Tatooine in that junker.ข้าคงประหลาดใจมาก ถ้าเขาไปจนถึงทาทูอีนได้ Star Wars: The Clone Wars (2008)
Let's go. Check those junkers over there.ไปกันเถอะ ไปค้นรถเก่าๆที่อยู่ทางนั้นเถอะ The Road (2009)
So, Dean, what's poor, dead Castiel doing in that junker out there?งั้น ดีน แคสที่น่าสงสารผู้ล่วงลับ ไปทำอะไรในขยะข้างนอกนั่น The Born-Again Identity (2012)
So, Dean, what's poor, dead Castiel doing in that junker out there?เอาล่ะดีน แคสผู้น่าสงสารที่ตายไปแล้ว ไปทำอะไรอยู่ในรถเก่าๆ ข้างนอกนั่น? Reading is Fundamental (2012)
I'm just a junker, man. I was just checking stuff out.เก็บขยะขาย แค่มาดูว่าอะไร Guardians of the Galaxy (2014)
You don't look like a junker. You're wearing Ravager garb.เก็บขยะขาย ทำไมใส่ชุดราเวเจอร์ส Guardians of the Galaxy (2014)
Captain found this for you in a junker shop.กัปตันเจอนี่ขายเลหลัง Guardians of the Galaxy Vol. 2 (2017)
And now my lady worm's, chapless, and knockt about the mazard with a sexton's spade.Jaja, und nun Junker Wurm, eingefallen und mit einem Totengräberspaten um die Kinnbacken geschlagen. Hamlet (1964)
He was a Junker of the old school.Er war ein Junker der alten Schule. The Night of the Generals (1967)
Marry, bachelor, her mother is the lady of the house.Ei nun, Junker, das ist die gnäd'ge Frau vom Hause hier. Romeo and Juliet (1968)
Third Jaeger Junker squadron on night navigational exercise.3. Jägerschwadron Junker auf Nachtnavigationsübung. Where Eagles Dare (1968)
Arrogant, base nonentity without even a pair of gloves let alone the ribbons and lace a noble loves!Großtun will so einer! Krautjunker, der ohne Handschuhe geht! Ohne Schleifen, ohne Quasten, ohne Kordeln! Cyrano de Bergerac (1990)
You southern petty seigneurs have no respect for commanders.Krautjunker und ländliche Barone reden verächtlich über ihren Oberst. Cyrano de Bergerac (1990)
We're playing this game according to Master Jack's rules!Wir spielen das hier nach Junker Jacks Regeln! Hook (1991)
This is the cockpit window of the Ju-352 that crashed over Börnersdorf. Ah, yes.Das ist das Cockpit-Fenster der abgestürzten Junkers Ju 3-52. Schtonk (1992)
Even though I was new... the squire and John trusted me to get them safely back from town... no matter how terrible the storm.Obwohl ich noch neu war, vertrauten der Junker und John darauf, dass ich sie sicher heimbringen würde, auch durch den schrecklichsten Sturm. Black Beauty (1994)
Why, even so, and now my Lady Worm's... [GRAVEDIGGER WHISTLING AND HUMMING] ...chapless, and knocked about the mazard with a sexton's spade.Ja, ja, und nun Junker Wurm, eingefallen... (TOTENGRÄBER PFEIFT UND SUMMT) und mit einem Totengräberspaten ums Kinn geschlagen. Hamlet (1996)
- Marry, bachelor, her mother is the lady of the house, and a good lady... and a wise and virtuous.- Ei nun, Junker, Die gnäd'ge Frau vom Hause hier. Eine wack're Frau, und klug und ehrsam. Shakespeare in Love (1998)
Those who wanted to go to bed early could only be "Squires".Derjenige, der die frühe Nacht vorzog, konnte nur Junker werden. Regarding Buñuel (2000)
You can ask more of me tomorrow if he becomes a Mastersinger today.Was Fein's aus der Küch bewahr ich für dich und morgen begehr du noch dreister wird hier der Junker heut Meister Die Meistersinger von Nürnberg (2001)
But he's a nobleman, and with one leap he thinks he can become a Master.Denn er ist Junker und mit einem Sprung er denkt ohne wettre Beschwerden heut hier Meister zu werden Die Meistersinger von Nürnberg (2001)
You came to see me here at song-school?- Wie, mein Junker? Ihr sucht mich in der Singschul hie? Die Meistersinger von Nürnberg (2001)
Before we accept this nobleman he must answer our questions.Soll uns der Junker willkommen sein 2uvor muss er wohl vernommen sein Die Meistersinger von Nürnberg (2001)
is he a freeman and honorably born?So mög uns der Junker sagen: ist er frei und ehrlich geboren? Die Meistersinger von Nürnberg (2001)
An upstart! A trouble-maker!Neu-Junkerunkraut tut nicht gut! Die Meistersinger von Nürnberg (2001)
I think this nobleman is in the wrong place.Was meint ihr, Meister, frag ich noch fort? Mich dünkt, der Junker ist fehl am Ort Die Meistersinger von Nürnberg (2001)
Replace me if you like.Doch daß der Junker hier versungen hat, beleg ich erst noch vor der Meister Rat Die Meistersinger von Nürnberg (2001)
Your judgment would be better if you listened better.Eu'r Urteil, dünkt mich, wäre reifer, hörtet Ihr besser zu Darum so komm ich jetzt zum Schluss daß den Junker man zu Ende hören muss Die Meistersinger von Nürnberg (2001)
Let's go in to supper.- Wohl den Junker? - Wieso? Die Meistersinger von Nürnberg (2001)
After dinner - well, someone asked me to tell you something in secret.- Wer denn? Der Junker? - Nichts da! Die Meistersinger von Nürnberg (2001)
Who made us feel so small?Den Junker Hochmut, lasst ihn laufen! Mag er durch die Welt sich raufen Die Meistersinger von Nürnberg (2001)
But yesterday, because the nobleman was rejected, she spurned me.Nur gestern, weil der Junker versungen, hab ich den Korb ihr nicht abgerungen Die Meistersinger von Nürnberg (2001)
Go now, and don't wake the nobleman.Jetzt geh und Stör mir den Junker nicht Die Meistersinger von Nürnberg (2001)
God be with you, young man.Grüß Gott, mein JunkerDie Meistersinger von Nürnberg (2001)
A dove must have shown him the nest where his master was dreaming.ein Täubchen zeigt ihm wohl das Nest darin sein Junker träumt Die Meistersinger von Nürnberg (2001)
Now, respected company, these are the roles you will play.Vernehmt, respektable Gesellschaft, was euch heut zur Stell schafft Eine Meisterweise ist gelungen, von Junker Walther gedichtet und gesungen: Die Meistersinger von Nürnberg (2001)
Master Pogner, it's your honor to elect the nobleman as a Master.Euch zum Ruhm, meldet dem Junker sein Meistertum! Die Meistersinger von Nürnberg (2001)
to their own clever emissaries.Und wenn er zum dritten Male gerufen hat, geht der Junker zu seinem eigenen Gutsverwalter in Dienst als Beschließer. The Revenge (2002)
Because of my actions, and for a hole in the wall, the Notary wants to sue me.Wegen meiner heutigen Tat und weil irgendwo in der Mauer ein Loch ist, ist der Junker fähig, noch mit mir zu prozessieren. The Revenge (2002)
Stop this! Just bring me something better."Wenn Ihr die Güte haben wollt." Bittet nicht BuchweizenjunkerThe Revenge (2002)
But Knight George... may.Aber Junker Jörg darf! Luther (2003)
It belonged to God. And then it was administered by the church, the aristocracy, and then the local manors as stewards of gods creation.Kirche und Adel und später die Landjunker verwalteten es als Gottes Statthalter. The Corporation (2003)
I had this great old junker in college.Ich hatte diesen großartigen alten Junker im College. Balancing Act (2007)
Junker?JunkerBalancing Act (2007)
Before marrying the countess, he was a scrawny squire with no gold but for his coat-of-arms.Bevor er die Gräfin heiratete, war er ein ausgehungerter Krautjunker, dessen einziges Gold auf seinem Wappen prangte. L'homme au ventre de plomb (2008)
I soon learned to distinguish the noise of a Heinkel from the drone of a Junker 52 ...Schnell lernte ich, das Brummen einer Heinkel vom Dröhnen einer Junker 52 zu unterscheiden. The Anarchist's Wife (2008)
So, tell me, why would two of Squire Thornton's men pursue you all the way from Shrewsbury?Also, sagt es mir. Warum stellen Euch zwei von Junker Thornton's Männern den ganzen Weg von Shrewsbury nach? Let the Games Commence (2009)
But the Squire sent men after her.Aber der Junker hat Männer nach ihr geschickt. Let the Games Commence (2009)

CMU English Pronouncing Dictionary
JUNKER JH AH1 NG K ER0

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
容克[Róng kè, ㄖㄨㄥˊ ㄎㄜˋ, ] Junker (German aristocracy), #72,131 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Blechkiste {f} | Blechkisten {pl}junker; wreck; jalopy; tin lizzy; flivver | junkers [Add to Longdo]
Junker {m} (historisch)Junker [Add to Longdo]
Junker {m}; Landjunker {m}(country) squire [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  Junkers
      n 1: German aircraft engineer who designed the first all-metal
           airplane (1859-1935) [syn: {Junkers}, {Hugo Junkers}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top