Search result for

judicial

(74 entries)
(0.0152 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -judicial-, *judicial*
English-Thai: Longdo Dictionary
extrajudicial killing(n) การฆ่าแบบไม่เคารพกฎหมาย, การฆ่าที่ผิดกฎหมาย

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
judicial[ADJ] เกี่ยวกับการพิจารณาคดี, Syn. juridical

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
judicial(จูดิช'เชิล) adj. เกี่ยวกับการตัดสินอรรถคดีตามกฎหมาย,เกี่ยวกับศาลยุติธรรม,เกี่ยวกับผู้พิพากษา,เกี่ยวกับกฎหมาย,ซึ่งเกิดจากพระผู้เป็นเจ้า, Syn. legal,juridical
prejudicial(เพรจจะดิช'เชิล) adj. เป็นผลร้าย,ทำให้เสียหาย,ไม่เป็นผลดี,ทำให้เสียเปรียบ., See also: prejudicialness n., Syn. detrimental

English-Thai: Nontri Dictionary
judicial(adj) ตามกฎหมาย,ในทางศาล,เกี่ยวกับการพิจารณาคดี
prejudicial(adj) ซึ่งลำเอียง,ซึ่งอคติ,เป็นผลร้าย,เป็นอุปาทาน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
judicialเกี่ยวกับฝ่ายตุลาการ, เกี่ยวกับการศาล [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
judicial authorityเจ้าหน้าที่ฝ่ายตุลาการ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
judicial autonomyความเป็นอิสระของศาล, อัตตาณัติของศาล [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
judicial cognizanceข้อที่ศาลรู้เอง [ดู judicial notice] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
judicial comityการยอมรับนับถืออำนาจของศาล (ต่างประเทศ) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
Judicial Council; Juridical Councilคณะกรรมการกฤษฎีกา (ไทย) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
judicial decisionคำวินิจฉัยของศาล [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
judicial dictumข้อสังเกตของศาล [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
judicial discretionดุลยพินิจของศาล [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
judicial discretionดุลยพินิจของศาล [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Judicial assistanceการบังคับคดีตามคำพิพากษาศาลต่างประเทศ [TU Subject Heading]
Judicial discretionดุลยพินิจของศาล [TU Subject Heading]
Judicial errorความผิดพลาดทางตุลาการ [TU Subject Heading]
Judicial ethicsจรรยาบรรณของตุลาการ [TU Subject Heading]
Judicial independenceความเป็นอิสระแห่งอำนาจตุลาการ [TU Subject Heading]
Judicial powerอำนาจตุลาการ [TU Subject Heading]
Judicial processกระบวนการทางศาล [TU Subject Heading]
Judicial reviewการควบคุมความชอบด้วยกฎหมาย [TU Subject Heading]
Judicial review of administrative actsการควบคุมความชอบด้วยกฎหมายของการกระทำในทางปกครอง [TU Subject Heading]
Judicial Settlementการระงับข้อพิพาทระหว่างรัฐโดยศาลตุลาการ ก่อนที่จะเกิดองค์การสหประชาชาติ รัฐทั้งหลายที่มีกรณีพิพาทระหว่างประเทศจะฟ้องร้องต่อศาลระวห่างประเทศแห่ง หนึ่ง มีชื่อว่าศาลประจำยุติธรรมระหว่าประเทศ (Permanent Court of International Justice) ซึ่งองค์การสันนิบาตชาติ (League of Nations) จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 13 ธันวาคม ค.ศ. 1920 ได้ประชุมกันเป็นครั้งแรก ณ กรุงเฮก เมื่อวันที่ 30 มกราคม ค.ศ. 1922 หลังจากนั้นเป็นเวลา 23 ปี ผู้พิพากษาของศาลก็ได้ลาออกในปีค.ศ. 1946 และสันนิบาตชาติได้ยุบศาลนี้ในปีเดียวกันเมื่อมีการสถาปนาองค์การสหประชา ชาติขึ้น ได้มีการจัดตั้งศาลระหว่างประเทศขึ้นใหม่ เรียกว่า ศาลยุติธรรมระหว่างประเทศ (International Court of Justice) ตามกฎบัตรสหประชาชาติ กฎบัตรนี้ได้บัญญัติไว้ในมาตรา 92 ว่า ?ศาลยุติธรรมระหว่างประเทศจักเป็นองค์กรทางตุลาการอันสำคัญของสหประชาชาติ ศาลจักดำเนินหน้าที่ตามธรรมนูญผนวกท้าย ซึ่งยึดถือธรรมนูญของศาลประจำยุติธรรมระหว่างประเทศเป็นมูลฐาน และซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งส่วนเดียวกับกฎบัตรฉบับปัจจุบัน?ศาลยุติธรรมระหว่าง ประเทศนี้ ประชุมกันเป็นครั้งแรก เมื่อวันที่ 3 เมษายน ค.ศ. 1946 [การทูต]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
judicial conference (n ) สภาตุลาการของสหรัฐ

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Are those the judicial appointments for the Free States?นั่นเอกสารพิจารณาข้อกฎหมาย.. ของรัฐอิสระใช่มั้ย? Invictus (2009)
What do you think the judicial system is going to learn from all this?อะไรคือสิ่งที่คุณคิดว่าระบบการพิจารณาคดีกำลังจะ เรียนรู้จากเรื่องทั้งหมดนี้? Cowboys and Indians (2009)
Furthermore, rather than repenting for his crime, he blamed his friend and mocked Korean judicial system by insisting his US citizenship.แล้วแทนที่ เขาจะรู้สึกผิดต่ออาชญากรรมที่เขาก่อขึ้น เขากลับโทษเพื่อนของเขา และทำการลบหลู่กระบวนการยุติธรรมของเกาหลี The Case of Itaewon Homicide (2009)
Quite a reputation at the Judicial Research and Training Institute.เธอค่อนข้างจะมีชื่อเสียงในทางไม่ค่อยดีในเรื่องการพิจารณาคดี Prosecutor Princess (2010)
Uh, first contention is a broad claim that the separation of powers doctrine precludes judicial review of a claim of privilege...ข้อโต้แย้งแรกคือ การเรียกร้องทั่วไป ให้หลักการแบ่งแยกอำนาจ ต้องห้ามไม่ให้ตุลาการภิวัฒน์ ในข้อเรียกร้องของเอกสิทธิ์ Taking Account (2011)
That it is emphatically the province and duty of the judicial department to say what the law is...เน้นว่ามันคือขอบเขตหน้าที่ ของหน่วยงานทางกฏหมาย ที่จะบอกว่ากฏหมายนั้น Taking Account (2011)
The separation of powers doctrine precludes judicial review of a claim of privilege...หลักการแบ่งแยกอำนาจ ต้องห้ามไม่ให้ตุลาการภิวัฒน์ ในข้อเรียกร้องของเอกสิทธิ์ Taking Account (2011)
We're just glad that the judicial process seems to be working the way it's supposed to.เราแค่ดีใจที่กระบวนการพิจารณาคดี เป็นไปตามสมควร Ka Ho' Oponopono (2012)
There's been an explosion at Colonial Liberty Bank in the judicial district.มีการระเบิดเกิดขึ้น ที่ธนาคารโคโลเนียลลิเบอร์ตี้ ซึ่งอยู่ในเขตที่ทำการศาลยุติธรรม Hit (2012)
Any statement can be used against you in judicial proceedings.คำสั่งใด ๆ ที่สามารถนำมาใช้กับ คุณในการดำเนินการพิจารณาคดี. Captain Phillips (2013)
You'd think if there were any evidence of judicial impropriety, that the Senate subcommittee would've found it by now.คุณคิดว่าอาจจะมี หลักฐานที่บอกถึงการตัดสินคดีที่ผิดพลาด ที่คณะอนุกรรมการ น่าจะค้นเจอแล้ว Power (2013)
My wife and I are shocked to learn the true nature of a man we all thought we knew, and I pledge to pool my resources to ensure Judge Barnes' wrongdoings, both judicial and domestic, are avenged.ภรรยาผมและผมตะลึง ที่ได้รู้ถึงความเป็นจริงของผู้ชาย ที่พวกเราคิดว่ารู้จักเป็นอย่างดี และผมขอพนันด้วยทรัพยากรของผม เพื่อให้แน่ใจว่าผู้พิพากษาบาร์นทำผิด Power (2013)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
judicialThe dictator arrogated judicial powers to himself.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ก.ต.[N] Judicial Service Commission, Syn. คณะกรรมการตุลาการ
อำนาจตุลาการ[N] judicial power, Example: พระมหากษัตริย์ทรงใช้อำนาจตุลาการผ่านทางศาล, Notes: (กฎหมาย)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อำนาจตุลาการ[n. exp.] (amnāt tulākān) EN: judicial power ; judiciary power ; judiciary   FR: pouvoir judiciaire [m]
อยุติธรรม[adj.] (ayuttitham) EN: unjust ; unfair ; partial ; prejudicial   FR: injuste ; partial
การดำเนินคดี[n.] (kān damnoēnkhadī) EN: proceedings ; prosecution ; legal proceedings ; judicial proceedings   
คำพิพากษา[n.] (khamphiphāksā) EN: decision ; judgement = judgment (Am.) ; verdict ; ruling ; judicial decision ; sentence   FR: jugement [m] ; décision judiciaire [f] ;
กระบวนการศาล[n. exp.] (krabūankān sān) EN: judicial process   
กระบวนการยุติธรรม[n. exp.] (krabūankān yutitham) EN: judicial administration   
หลักพยาน[n. exp.] (lakphayān) EN: judicial evidence ; evidence ; proof   
พนักงานศาล[n. exp.] (phanakngān sān) EN: judicial officer ; law-court official   
ตุลาการ[n.] (tulākān) EN: judicial service ; justice ; judiciary   FR: système judiciaire [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
JUDICIAL    JH UW0 D IH1 SH AH0 L
JUDICIALLY    JH UW0 D IH1 SH AH0 L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
judicial    (j) (jh uu1 d i1 sh l)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Justizbeamte {m}judicial officer [Add to Longdo]
Justizwesen {n}judicial system [Add to Longdo]
Menschenastrologie {f}judicial astrology [Add to Longdo]
eheliche Trennung {f}; Scheidung {f} | in Trennung leben | seit ihrer Trennungjudicial separation | to be separated | since they split up; since they (got) separated [Add to Longdo]
gerichtliches Vergleichsverfahrenjudicial settlement proceedings [Add to Longdo]
richterlich {adj} | richterliche Gewalt {f}judicial | judicial power [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
違憲立法審査権[いけんりっぽうしんさけん, ikenrippoushinsaken] (n) judicial review [Add to Longdo]
拒否処分[きょひしょぶん, kyohishobun] (n) (judicial) denial [Add to Longdo]
検非違使[けびいし;けんびいし;けいびいし, kebiishi ; kenbiishi ; keibiishi] (n) police and judicial chief (Heian and Kamakura periods) [Add to Longdo]
検非違使庁[けびいしちょう;けんびいしちょう, kebiishichou ; kenbiishichou] (n) (obsc) office in Heian Kyoto responsible for police and judicial duties [Add to Longdo]
公裁[こうさい, kousai] (n) judicial decision [Add to Longdo]
合議体[ごうぎたい, gougitai] (n) collegiate body; collegial body; judicial panel [Add to Longdo]
裁判上[さいばんじょう, saibanjou] (adj-na) judicial [Add to Longdo]
三権[さんけん, sanken] (n) the three powers of government (legislative, executive and judicial); (P) [Add to Longdo]
三権分立[さんけんぶんりつ, sankenbunritsu] (n) separation of powers (legislative, executive and judicial) [Add to Longdo]
使[し, shi] (n) (1) messenger; (2) (abbr) (See 検非違使) police and judicial chief (Heian and Kamakura periods); (3) {Buddh} (See 煩悩・2) klesha (polluting thoughts such as greed, hatred and delusion, which result in suffering) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
司法[sī fǎ, ㄙ ㄈㄚˇ, ] judicial; (administration of) justice [Add to Longdo]
司法独立[sī fǎ dú lì, ㄙ ㄈㄚˇ ㄉㄨˊ ㄌㄧˋ, / ] judicial independence [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Judicial \Ju*di"cial\, a. [L. judicialis, fr. judicium judgment,
   fr. judex judge: cf. OF. judicial. See {Judge}.]
   [1913 Webster]
   1. Pertaining or appropriate to courts of justice, or to a
    judge; practiced or conformed to in the administration of
    justice; sanctioned or ordered by a court; as, judicial
    power; judicial proceedings; a judicial sale. "Judicial
    massacres." --Macaulay.
    [1913 Webster]
 
       Not a moral but a judicial law, and so was
       abrogated.              --Milton.
    [1913 Webster]
 
   2. Fitted or apt for judging or deciding; as, a judicial
    mind; judicial temperament.
    [1913 Webster]
 
   3. Belonging to the judiciary, as distinguished from
    {legislative}, {administrative}, or {executive}. See
    {Executive}.
    [1913 Webster]
 
   4. Judicious. [Obs.] --B. Jonson.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 judicial
   adj 1: decreed by or proceeding from a court of justice; "a
       judicial decision"
   2: belonging or appropriate to the office of a judge; "judicial
     robes"
   3: relating to the administration of justice or the function of
     a judge; "judicial system" [syn: {judicial}, {juridical},
     {juridic}]
   4: expressing careful judgment; "discriminative censure"; "a
     biography ...appreciative and yet judicial in purpose"-Tyler
     Dennett [syn: {discriminative}, {judicial}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top