Search result for

jas

(83 entries)
(0.0206 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -jas-, *jas*, ja
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
jasper[N] หินประดับชนิดหนึ่งส่วนใหญ่มีสีแดง
jasmine[N] ดอกมะลิ, Syn. jessamine
jasmine[N] ต้นมะลิ, See also: มะลิ, Syn. Jasminum, jessamine

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
jasminen. ต้นมะลิมีสีเหลืองอ่อน, Syn. jessamine
jaspern. หินควอตว์จำพวกโมราชนิดหนึ่ง

English-Thai: Nontri Dictionary
jasmin(n) ดอกมะลิ
jasmine(n) ดอกมะลิ
jasper(n) นิล,หินโมรา

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
Jasperแจสเพอร์ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Jasminมะลิ [TU Subject Heading]
Jasminum Sambacมะลิ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Jason,Jason, Last Resort (2008)
No more meds, jason,จะไม่ให้ยาอีกแล้ว เจสัน Last Resort (2008)
Jason, I'm not gonna let her do that.เจสัน ผมไม่อนุญาตให้ เธอทำแบบนั้น Last Resort (2008)
It looks like Jasmine, but not as pitiful like jasmineมันดูคล้ายกับดอกมะลิ แต่ไม่ใช่มะลิที่ต่ำต้อย Iljimae (2008)
No, you are helping, Jasper.ไม่หรอก คุณกำลังช่วยอยู่ แจสเปอร์ Breaking and Entering (2008)
Tell me where the Company keeps the box, Jasper.แจสเปอร์บอกมาว่าเดอะคอมพานี้เก็บกล่องนั่นไว้ที่ไหน อาจจะเป็นที่ไหนก็ได้ ผมไม่รู้ Breaking and Entering (2008)
Jason.เจสัน The Forbidden Kingdom (2008)
I'm not a monk, I'm Jason.ฉันไม่ใช่พระ ฉันชื่อเจสัน The Forbidden Kingdom (2008)
Jason Tripitikas, from South Boston.เจสัน ทริฟปิแคส จากเซาท์บอสตัน The Forbidden Kingdom (2008)
Jason, what happened?เจสันเกิดอะไรขึ้น? The Forbidden Kingdom (2008)
Jason, go deeper.เจสัน ท่ากระบวย The Forbidden Kingdom (2008)
Jason, why don't you come down here and help me out.เจสัน ลงมานี่แล้วช่วยฉันดีกว่า High School Musical 3: Senior Year (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
jasJason, who was in charge of the project, was dismissed for corruption.
jasIf Jason should call me, tell him I'm not in.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
มาลาตี[N] jasmine, Syn. มะลิ, Count unit: ดอก, ต้น, Thai definition: มะลิชนิดหนึ่ง, Notes: (ชวา)
มัลลิกา[N] jasmine, Syn. ดอกมะลิ, Example: คุณนายให้ตรีและตรองช่วยเด็ดก้านมัลลิกา และเสียบเข้ากับปลายกิ่งกัลปังหา, Count unit: ดอก, Thai definition: ดอกของไม้พุ่มชนิด Jasminum sambac Ait. ในวงศ์ Oleaceae มีสีขาว กลิ่นหอมเย็น, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
มัลลิกา[N] jasmine, See also: Jasminum sambac Ait., Syn. ดอกมะลิ, Example: คุณนายให้ตรีและตรองช่วยเด็ดก้านมัลลิกา และเสียบเข้ากับปลายกิ่งกัลปังหา, Count unit: ดอก, Thai definition: ดอกของไม้พุ่มชนิด Jasminum sambac Ait. ในวงศ์ Oleaceae มีสีขาว กลิ่นหอมเย็น, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
มาลาตี[N] jasmine, Syn. มะลิ, Count unit: ดอก, ต้น, Thai definition: มะลิชนิดหนึ่ง, Notes: (ชวา)
บุหงามลาซอ[N] Arabian jusmine, See also: Jasminum sambac, Syn. มะลิลา, ดอกมะลิลา, Notes: (ชวา)
บุหงาประหงัน[N] Jasminum auriculatum Vahl., Syn. พุทธชาด, ดอกพุทธชาด, Thai definition: ชื่อไม้เถาชนิด Jasminum auriculatum Vahl ในวงศ์ Oleaceae ดอกสีขาว กลิ่นหอม, Notes: (ชวา)
ดอกมะลิ[N] jasmine, Example: ดอกมะลิเป็นดอกไม้ที่เป็นสัญลักษณ์ของวันแม่, Count unit: ดอก
มะลิลา[N] Arabian jasmine, See also: Jasminum sambac, Syn. บุหงามลาซอ, Example: ยายเดินขึ้นจากท่าน้ำ ไม่ลืมที่จะตักน้ำมาด้วยขันบาตรรดน้ำมะลิลาที่หัวกระได, Thai definition: มะลิดอกเล็ก, Notes: (ชวา)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ชะลูดช้าง[n. exp.] (chalūt chāng) EN: Madagascar jasmine ; Doftranka ; Duftranke ; Bridal wreath ; Waxflower ; Chaplet Flower ; Floradora ; Creeping Tuberose   
ชวนชม[n.] (chūanchom) EN: Pink Bignonia ; Desert Rose ; Mock Azalea ; Impala Lily ; Impala Lily Adenium ; Kudu Lily ; Sabi Star   FR: bignonia [m] ; bignone [f] ; Jasmin de Virginie [m] ; Jasmin trompette [m] ; Rose du désert [f]
ดอกกาญจนิกา[n.] (døk kānjanikā) EN: Night Flower Jasmine   
ดอกมะลิ[n. exp.] (døk mali) EN: jasmine   FR: jasmin [m]
แก้ว[n.] (kaēo) EN: Orange Jasmine ; Andaman satinwood ; Chinese box tree ; Cosmetic bark tree ; Orange jessamine ; Satin-wood   
กรรณิการ์[n.] (kannikā) EN: Night-flowering Jasmine ; Night-blooming Jasmine ; Night Jasmine ; Coral Jasmine ; Sad tree ; Parijat   
กาซะลองคำ [n.] (kāsaløngkham) EN: Tree jasmine   
ข้าวหอมมะลิ[n. exp.] (khāo høm mali) EN: jasmine rice ; Hom Mali rice   FR: riz jasmin [m]
เข็มเศรษฐีมาเลเซีย [n. exp.] (khem sētthī Mālēsīa) EN: West indian jasmine   
ลั่นทมแดง [n. exp.] (lanthom daēng) EN: Frangipani, Nosegay, Pagoda Tree ; Temple Tree ; West Indian Red Jasmine   

CMU English Pronouncing Dictionary
JAS    JH EY1 M Z
JASO    Y AA1 S OW0
JASS    JH AE1 S
JASSO    JH AE1 S OW0
JASON    JH EY1 S AH0 N
JASKO    Y AA1 S K OW0
JASEK    Y AA1 S EH0 K
JASPER    JH AE1 S P ER0
JASPAL    JH AE1 S P AA0 L
JASTER    JH AE1 S T ER0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Jason    (n) (jh ei1 s @ n)
jasper    (n) (jh a1 s p @ r)
jasmine    (n) (jh a1 s m i n)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Jasmin {m} [bot.] | Falscher Jasminjasmin | syringa [Add to Longdo]
Jaspis {m}jasper [Add to Longdo]
Jasager {m}yes-man [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
JAS[ジャス, jasu] (n) Japanese Agricultural Standard; JAS; (P) [Add to Longdo]
JASDAQ[ジャスダック, jasudakku] (n) Japanese Association Of Securities Dealers Automated Quotations (JASDAQ) [Add to Longdo]
JASRAC[ジャスラック, jasurakku] (n) Japanese Society for Rights of Authors, Composers and Publishers; JASRAC [Add to Longdo]
JASマーク[ジャスマーク, jasuma-ku] (n) JAS mark [Add to Longdo]
なんじゃそりゃ[, nanjasorya] (exp) (col) what's that? [Add to Longdo]
アジャスター[, ajasuta-] (n) adjuster [Add to Longdo]
アジャスタブルレンチ[, ajasutabururenchi] (n) adjustable wrench [Add to Longdo]
アジャスト[, ajasuto] (n) adjust [Add to Longdo]
ゴージャス[, go-jasu] (adj-na,n) gorgeous; (P) [Add to Longdo]
シングルジャストロー[, shingurujasutoro-] (exp) single-just-low (description of a small truck) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[qióng, ㄑㄩㄥˊ, / ] jasper; fine jade; beautiful; exquisite (e.g. wine, food); abbr. for Hainan island province 海南 [Add to Longdo]
碧玉[bì yù, ㄅㄧˋ ㄩˋ, ] jasper [Add to Longdo]
胡志强[Hú Zhì qiáng, ㄏㄨˊ ㄓˋ ㄑㄧㄤˊ, / ] Jason Hu (Taiwan foreign minister) [Add to Longdo]
[mò, ㄇㄛˋ, ] jasmine [Add to Longdo]
茉莉[mò lì, ㄇㄛˋ ㄌㄧˋ, ] jasmine [Add to Longdo]
茉莉花茶[mò li huā chá, ㄇㄛˋ ㄌㄧ˙ ㄏㄨㄚ ㄔㄚˊ, ] jasmine tea [Add to Longdo]
茉莉菊酯[mò lì jú zhǐ, ㄇㄛˋ ㄌㄧˋ ㄐㄩˊ ㄓˇ, ] jasmolin [Add to Longdo]
[lì, ㄌㄧˋ, ] jasmine [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
ジャストシステム[じゃすとしすてむ, jasutoshisutemu] JustSystem [Add to Longdo]
ジャストネット[じゃすとねっと, jasutonetto] JustNet [Add to Longdo]
ジャスト[じゃすと, jasuto] JUST [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
邪宗[じゃしゅう, jashuu] Ketzerei, Irrglaube [Add to Longdo]
邪推[じゃすい, jasui] Argwohn, Misstrauen [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From Dutch-English Freedict dictionary [fd-nld-eng]:

  jas [jɑs]
     cloak; mantle
     coat; overcoat
  

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top