ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

insemination

IH2 N S EH2 M AH0 N EY1 SH AH0 N   
28 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -insemination-, *insemination*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
insemination[N] การผสมเทียม, See also: การผสมพันธุ์

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
artificial inseminationn. การฉีดน้ำกามเข้าไปช่องคลอดหรือมดลูกเพื่อให้ตั้งครรภ์ โดยไม่มีการร่วมเพศ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
inseminationการผสมเชื้อ, การใส่เชื้ออสุจิ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
inseminationการหว่านเมล็ด [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
insemination, artificial; fecundation, artificialการผสมเทียม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Inseminationการใส่เชื้อผสม, การผสมเชื้อ, การหลั่งน้ำกามเข้าช่องคลอด, ไปผสมกับไข่ [การแพทย์]
Insemination Donor, Artificialการใช้น้ำเชื้ออสุจิจากผู้ที่ไม่ใช่สามี [การแพทย์]
Insemination during Ejaculation, Directการผสมพันธุ์โดยตรงภายหลังที่ฝ่ายชายหลั่งน้ำกาม [การแพทย์]
Insemination Husband, Artificialการใช้น้ำเชื้อของสามี, การผสมเทียมโดยใช้น้ำอสุจิของสามี [การแพทย์]
Insemination, Artificialผสมเทียม, การผสมเทียม, การเพาะเชื้อ [การแพทย์]
Insemination, Cupใช้น้ำอสุจิของสามีผสมเทียมโดยใช้หมวกครอบรอบปากมดลูก [การแพทย์]
Insemination, Directการผสมพันธุ์โดยตรง การผสมพันธุ์โดยตรง [การแพทย์]
Insemination, Faultyความผิดปกติในการหลั่งน้ำอสุจิเข้าช่องคลอด [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Bottom line is, insemination is not possible. I don't understand, okay?สรุปก็คือ เราผสมเทียมให้คุณไม่ได้ Ted 2 (2015)
(Doctor) Mary, you understand that even if the operation is successful artificial insemination doesn't always work.แมรี่,คุณเข้าใจนะว่าถึงการผ่าตัดจะสำเร็จ การผสมเทียมก็อาจจะไม่สำเร็จ 21 Grams (2003)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
inseminationBenson and Holmes analyzed the psychological effect of artificial insemination on parents.
inseminationI had an artificial insemination by donor.
inseminationI had an artificial insemination with sperm from my husband.

CMU English Pronouncing Dictionary
INSEMINATION    IH2 N S EH2 M AH0 N EY1 SH AH0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
insemination    (n) ˈɪnsˌɛmɪnˈɛɪʃən (i1 n s e2 m i n ei1 sh @ n)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
授精[shòu jīng, ㄕㄡˋ ㄐㄧㄥ, ] insemination, #32,202 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Insemination {f}; Befruchtung {f} [med.] | künstliche Befruchtung {f}insemination | artficial insemination (AI) [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
人工受精[じんこうじゅせい, jinkoujusei] (n,adj-no) artificial insemination [Add to Longdo]
人工受胎[じんこうじゅたい, jinkoujutai] (n) artificial insemination [Add to Longdo]
配偶者間人工授精;AIH人工授精[はいぐうしゃかんじんこうじゅせい, haiguushakanjinkoujusei] (n) artificial insemination by sperm from husband [Add to Longdo]
非配偶者間人工授精;AID人工授精[ひはいぐうしゃかんじんこうじゅせい, hihaiguushakanjinkoujusei] (n) artificial insemination by donor [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Insemination \In*sem`i*na"tion\, n.
   A sowing. [Obs.]
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 insemination
   n 1: the act of sowing (of seeds in the ground or, figuratively,
      of germs in the body or ideas in the mind, etc.)
   2: the introduction of semen into the genital tract of a female

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top