ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

inferiority complex

   
21 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -inferiority complex-, *inferiority complex*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
inferiority complex[N] ปมด้อย, Syn. Oedipus complex, jealousy

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
inferiority complexปมด้อย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Inferiority complexปมด้อย [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
You have an inferiority complex in regards to Oska, right?คุณมีกรื่องอะไรที่ขัดกับ อ๊อสก้า ใช่ไหม Episode #1.7 (2010)
Every person has some sort of inferiority complex hidden away in their heart.ผมว่าทุกคนก็มีปมด้อยในตัวเองกันหมดแหละครับ The After-Dinner Mysteries (2013)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
inferiority complexHe has an inferiority complex.
inferiority complexInferiority complex-what exactly does that mean?
inferiority complexSports cured him of his inferiority complex.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ปมด้อย[N] inferiority complex, See also: weak point, Syn. ลักษณะด้อย, Ant. ปมเด่น, Example: ลูกของหญิงโสเภณีมักมีปมด้อยเพราะไม่รู้ว่าใครเป็นพ่อเด็ก, Thai definition: ลักษณะความคิด ความรู้สึก อารมณ์ หรือการกระทำของบุคคล ที่แสดงออกถึงความต่ำต้อยกว่าผู้อื่น

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ปมด้อย[n.] (pomdǿi) EN: inferiority complex ; weak point   FR: complexe d'infériorité [m]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Minderwertigkeitskomplex {m} | Minderwertigkeitskomplexe {pl}inferiority complex | inferiority complexes [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
いじける[, ijikeru] (v1,vi) (1) to grow timid (e.g. from an inferiority complex); to lose one's nerve; (2) to become perverse; to become contrary [Add to Longdo]
インフェリオリティーコンプレックス[, inferioritei-konpurekkusu] (n) inferiority complex [Add to Longdo]
自信喪失[じしんそうしつ, jishinsoushitsu] (n,vs) loss of (self-)confidence; inferiority complex [Add to Longdo]
僻み(P);僻[ひがみ(P);へき(僻), higami (P); heki ( heki )] (n) prejudice; bias; inferiority complex; (P) [Add to Longdo]
僻む[ひがむ, higamu] (v5m) (1) to be prejudiced; to be soured; (2) to have an inferiority complex; (3) to be jealous; (P) [Add to Longdo]
劣弱意識[れつじゃくいしき, retsujakuishiki] (n) inferiority complex [Add to Longdo]
劣勢感[れっせいかん, resseikan] (n) inferiority complex [Add to Longdo]
劣等感[れっとうかん, rettoukan] (n) inferiority complex; (P) [Add to Longdo]
劣等複合[れっとうふくごう, rettoufukugou] (n) inferiority complex [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 inferiority complex
   n 1: a sense of personal inferiority arising from conflict
      between the desire to be noticed and the fear of being
      humiliated

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top