ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

impressionable

IH2 M P R EH1 SH AH0 N AH0 B AH0 L   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -impressionable-, *impressionable*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
impressionable(adj) พร้อมยอมรับความคิด ประสบการณ์หรือบุคลิกลักษณะของผู้อื่น, See also: ซึ่งประทับใจผู้อื่นง่าย, Syn. impressible, receptive, susceptible

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
impressionable(อิมเพรช' เชินนะเบิล) adj. โน้มน้าวจิตใจได้ง่าย, ประทับใจง่าย., See also: impressionably adv. impressionability

English-Thai: Nontri Dictionary
impressionable(adj) รู้สึกได้ง่าย, ใจอ่อน, ไวต่อสิ่งกระตุ้น, โน้มน้าวใจง่าย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
And should you think this is just a shaggy-dog story told by a senile man to his young, impressionable grandson I'd ask you to come to South Wales to the village where I was born.หรือคุณคิดว่านี่เป็นเพียงเรื่องเล่าสนุก ที่ถ่ายทอดจากบรรพบุรุษ ไปสู่หลานชายเขาเท่านั้น The Englishman Who Went Up a Hill But Came Down a Mountain (1995)
Essentially, he used Derek to recruit... a slew of insecure, frustrated, and impressionable kids.ที่สำคัญ เขาใช้เดเร็คไปชักชวน... เด็กที่ขาดความมั่นใจในตัวเอง อัดอั้น และเชื่อคนง่ายจำนวนมาก มาเข้าร่วม American History X (1998)
Two impressionable teenagers... vulnerable, open to suggestion...สองวัยรุ่นที่ใจอ่อน... เสี่ยงที่จะให้คำแนะนำ Under the Mountain (2009)
Probably telling us not to bring those magazines on a 13-hour plane ride... with an impressionable woman.เธอคงบอกว่าอย่าเอา หนังสือกอสซิปขึ้นเที่ยวบิน 13 ชม. - ... ให้ผู้หญิงที่กำลังนอยด์อ่าน Sex and the City 2 (2010)
Well, he's at an impressionable age.เพราะวัยเขาติดคนง่าย First Blood (2010)
College students are impressionable kids eager to fit in and find their place in the world.นักศึกษาเป็นเด็กที่ประทับใจง่าย กระตือรือล้นที่จะเข้าพวกและ หาที่ที่ของตัวเองในโลก Middle Man (2010)
We believe that whoever's responsible for these crimes is impressionable and may be responding to the vitriol.เราเชื่อว่า ไม่ว่าใครก็ตาม ที่ทำการฆาตกรรมเหล่านี้ ถูกโน้มน้าวจิตใจได้ง่าย และอาจจะตอบสนองกับคำพูดที่รุนแรง
How do you know it's not some other impressionable young girl...คุณรู้ได้ยังไงว่ามันไม่ได้เป็นแค่รักกันเฉยๆ Restraint (2012)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ขี้ตื่น[khīteūn] (v) EN: feel excitable ; get emotional ; feel nervous ; be easily frightened ; be timid ; feel queasy  FR: être facilement impressionable

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
IMPRESSIONABLE IH2 M P R EH1 SH AH0 N AH0 B AH0 L

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
impressionable (j) ˈɪmprˈɛʃənəbl (i1 m p r e1 sh @ n @ b l)

Japanese-English: EDICT Dictionary
感じやすい;感じ易い[かんじやすい, kanjiyasui] (adj-i) sensitive; susceptible; impressionable [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Impressionable \Im*pres"sion*a*ble\, a. [Cf. F.
   impressionnable.]
   Liable or subject to impression; capable of being molded;
   susceptible; impressible; as, a bad influence on
   impressionable youths.
   [1913 Webster]
 
      He was too impressionable; he had too much of the
      temperament of genius.          --Motley.
   [1913 Webster]
 
      A pretty face and an impressionable disposition. --T.
                          Hook.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 impressionable
   adj 1: easily impressed or influenced; "an impressionable
       youngster"; "an impressionable age"; "a waxy mind" [syn:
       {impressionable}, {waxy}, {impressible}] [ant:
       {unimpressionable}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top