ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

illumine

IH2 L UW1 M AH0 N   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -illumine-, *illumine*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
illumine[VT] ทำให้แจ่มแจ้ง (คำทางการ), See also: ให้ความกระจ่าง, อธิบาย, Syn. clarify, illuminate
illumine[VT] สาดแสง (คำโบราณ), See also: ทำให้สว่าง, ส่องประกายสว่างไสว, Syn. illuminate, llight up

English-Thai: Nontri Dictionary
illumine(vt) ทำให้สว่าง,ตามไฟ,ส่องแสง,ให้แสงสว่าง,ติดโคมไฟ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ส่อง[v.] (sǿng) EN: shine ; illuminate ; light up   FR: illuminer ; éclairer
ส่องสว่าง[v. exp.] (søng sawāng) EN: illuminate ; shine ; light up ; brighten   FR: illuminer ; irradier
ตรัสรู้[adj.] (tratsarū) FR: illuminé ; éveillé

CMU English Pronouncing Dictionary
ILLUMINE    IH2 L UW1 M AH0 N
ILLUMINED    IH2 L UW1 M AH0 N D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
illumine    (v) ˈɪlˈuːmɪn (i1 l uu1 m i n)
illumined    (v) ˈɪlˈuːmɪnd (i1 l uu1 m i n d)
illumines    (v) ˈɪlˈuːmɪnz (i1 l uu1 m i n z)

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Illumine \Il*lu"mine\, v. t. [Cf. F. illuminer. See
   {Illuminate}.]
   To illuminate; to light up; to adorn.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 illumine
   v 1: make lighter or brighter; "This lamp lightens the room a
      bit" [syn: {light}, {illume}, {illumine}, {light up},
      {illuminate}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top