ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

houp

HH UW1 P   
7 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -houp-, *houp*
Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
จุก[X] (juk) EN: topknot   FR: toupet [m] ; houppe [f] ; petit chignon [m]
งานโกนจุก[n. exp.] (ngān kōn juk) FR: cérémonie du rasage de la houppe [f]
พู่[n.] (phū) EN: tuft ; tassel ; pendant   FR: pompon [m] ; gland [m] ; houppe [f] ; houpette [f] ; patte de lièvre [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
HOUP    HH UW1 P
HOUPT    HH UW1 P T

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

  Houp \Houp\, n. (Zool.)
     See {Hoopoe}. [Obs.]
     [1913 Webster]

From French-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.4 [fd-fra-eng]:

  houp /u/ 
   gee-up

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top