ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

hearty

HH AA1 R T IY0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -hearty-, *hearty*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
hearty(adj) แข็งแรง, Syn. healthy, robust, vigorous
hearty(adj) จริงใจ, See also: เต็มใจ, กระตือรือร้น, Syn. enthusiastic, wholehearted
hearty(adj) ซึ่งเป็นมิตร, See also: ซึ่งมีไมตรีจิต, Syn. cordial, congenial, genial

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
hearty(ฮาร์ท'ที) adj. อบอุ่นใจ, มีมิตรไมตรีจิต, ร่าเริง, จริงใจ, แท้จริง, เต็มใจ, กระตือรือร้น, แข็งแรง, รุนแรง, มากมาย, อุดมสมบูรณ์. n. คนกล้า, คนดี, สหาย., See also: heartily adv. heartiness n., Syn. genial, cordial, Ant. cool, weak, mild

English-Thai: Nontri Dictionary
hearty(adj) จริงใจ, แท้จริง, อบอุ่นใจ, เต็มใจ, มากมาย, แข็งแรง

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
"... it is my privilege to extend to you a laurel and hearty handshake!""... ขอมอบช่อมะกอก ดอกมะไฟต้อนรับ" Blazing Saddles (1974)
As Chairman of the Welcoming Committee it is my privilege to extend a laurel and hearty handshake to our new nigger.ในฐานะ ประธานคณะกรรมการต้อนรับ... ...ขอมอบช่อมะกอก ดอกมะไฟ ต้อนรับ... ...นิโกร Blazing Saddles (1974)
- Well, I like a girl with a hearty appetite.- เปล่า ผมชอบผู้หญิงที่ชอบทานในสิ่งที่เขาอยากทาน A Cinderella Story (2004)
Ready your breakfast and eat hearty for tonight we dine in hell!ชาวสภาทั้งหลาย ข้ายืนอยู่เบื้องหน้า หาใช่เพียงฐานะราชินี 300 (2006)
A hearty helping-All right?สารอาหารเยอะ กินซะนะ Big Momma's House 2 (2006)
At the end of the working day, the centrally located café is the ideal place for friends and families to join together for a hearty and nutritious meal.และเมื่อหมดวันทำงาน... เรายังมีคาเฟ่ ซึ่งเป็นที่ในฝันเลยล่ะ เพื่อให้เพื่อนและครอบครัว ได้ใช้เวลาร่วมกัน เพื่อทานอาหารดีๆ มีประโยชน์ The Boy in the Striped Pajamas (2008)
We give Thee hearty thanks...เราซาบซึ้งในพระกรุณา Harry Brown (2009)
We had a hearty Christmas dinner tonight and even sang some carols.เราได้ฉลองคริสมาสต์มื้อค่ำกันไป.. แถมยังร้องเพลงตามธรรมเนียมด้วย.. Gloucester/Pavuvu/Banika (2010)
I mean, I enjoy a hearty puttanesca myself, but I'm not sure that a child would appreciate the moniker.นี่แกไม่ใช่คนแถวนี้, ใช่มั้ย? Rango (2011)
A Chang is hearty to the core. We always come out healthy.คนตระกูลแชงแข็งแรงจะตาย พวกเราล้วนเกิดมาสุขภาพดี Applied Anthropology and Culinary Arts (2011)
I hope you're hungry, because I have prepared a hearty Italian wedding soup today.หวังว่าคุณคงหิว เพราะฉันได้เตรียม ซุปสไตล์อิตาเลียนไว้ The Art of Making Art (2011)
I'm here to hang out, take weird classes, and party as hearty as my morality clause allows.และปาร์ตี้ให้มากที่สุดเท่าที่ศีลธรรมจะเปิดโอกาส Eat Fresh กันนะ? Digital Exploration of Interior Design (2012)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
heartyAfter a hearty dinner, Willie thanked the host.
heartyA hearty dinner well appeased my hunger.
heartyHe laughed a hearty laugh.
heartyI offer you my hearty congratulations.
heartyI went home and ate a hearty breakfast.
heartyMy host family gave me a hearty welcome.
heartyOn behalf of the company, I would like to express our hearty thanks to you all.
heartyShe gave her guests a hearty reception.
heartyThank you very much for your hearty hospitality.
heartyThe crowd broke out in hearty laughter.
heartyThe whole town accorded a hearty welcome to the visitor.
heartyThey gave us a hearty welcome when we arrived.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาหารพูนจาน[āhān phūn jān] (n, exp) EN: hearty meal  FR: repas consistant [ m ] ; repas copieux [ m ]
หัวแข็ง[hūakhaeng] (adj) EN: obstinate ; robust ; vigorous ; strong ; hale and hearty ; restive ; stubborn  FR: obstiné ; têtu

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
HEARTY HH AA1 R T IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
hearty (j) hˈaːtiː (h aa1 t ii)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
herzlich { adj } | herzlicher | am herzlichstenhearty | heartier | heartiest [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
歓送[かんそう, kansou] (n, vs) hearty send-off [Add to Longdo]
強か;健か[したたか, shitataka] (adj-na, adv) determined; stubborn; hearty; severe [Add to Longdo]
具だくさん;具沢山[ぐだくさん, gudakusan] (adj-no) full of ingredients; hearty; substantial [Add to Longdo]
豪快[ごうかい, goukai] (adj-na, n) hearty; exciting; stirring; lively; heroic; largehearted; splendid; (P) [Add to Longdo]
食べ盛り[たべざかり, tabezakari] (n) growing child's hearty appetite [Add to Longdo]
心服[しんぷく, shinpuku] (n, vs) admiration and devotion; hearty submission [Add to Longdo]
大笑[たいしょう, taishou] (n, vs) loud laughter; hearty laugh [Add to Longdo]
破顔大笑[はがんたいしょう, hagantaishou] (n, vs) breaking into a hearty laugh [Add to Longdo]
優遇[ゆうぐう, yuuguu] (n, vs, adj-no) favorable treatment; favourable treatment; hospitality; warm reception; good treatment; hearty welcome; (P) [Add to Longdo]
呵々大笑;呵呵大笑[かかたいしょう, kakataishou] (n, vs) laughing a ringing laugh; having a hearty laugh; roaring with laughter [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Hearty \Heart"y\ (h[aum]rt"[y^]), a. [Compar. {Heartier}
   (h[aum]rt"[i^]*[~e]r); superl. {Heartiest}.]
   1. Pertaining to, or proceeding from, the heart; warm;
    cordial; bold; zealous; sincere; willing; also, energetic;
    active; eager; as, a hearty welcome; hearty in supporting
    the government.
    [1913 Webster]
 
       Full of hearty tears
       For our good father's loss.      --Marston.
    [1913 Webster]
 
   2. Exhibiting strength; sound; healthy; firm; not weak; as, a
    hearty man; hearty timber.
    [1913 Webster]
 
   3. Promoting strength; nourishing; rich; abundant; as, hearty
    food; a hearty meal.
 
   Syn: Sincere; real; unfeigned; undissembled; cordial;
     earnest; warm; zealous; ardent; eager; active; vigorous.
 
   Usage: {Hearty}, {Cordial}, {Sincere}. Hearty implies honesty
      and simplicity of feelings and manners; cordial refers
      to the warmth and liveliness with which the feelings
      are expressed; sincere implies that this expression
      corresponds to the real sentiments of the heart. A man
      should be hearty in his attachment to his friends,
      cordial in his reception of them to his house, and
      sincere in his offers to assist them.
      [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Hearty \Heart"y\, n.; pl. {Hearties} (h[aum]rt"[i^]z).
   Comrade; boon companion; good fellow; -- a term of familiar
   address and fellowship among sailors. --Dickens.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 hearty
   adj 1: showing warm and heartfelt friendliness; "gave us a
       cordial reception"; "a hearty welcome"
   2: providing abundant nourishment; "a hearty meal"; "good solid
     food"; "ate a substantial breakfast"; "four square meals a
     day" [syn: {hearty}, {satisfying}, {solid}, {square},
     {substantial}]
   3: endowed with or exhibiting great bodily or mental health; "a
     hearty glow of health" [syn: {hearty}, {full-blooded},
     {lusty}, {red-blooded}]
   4: consuming abundantly and with gusto; "a hearty (or healthy)
     appetite"
   5: without reservation; "hearty support"

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top