ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

haunting

HH AO1 N T IH0 NG   
20 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -haunting-, *haunting*, haunt
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
haunting[ADJ] ยังคงอยู่ในความทรงจำ, See also: ซึ่งยังไม่อาจลืมได้

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
haunting(ฮอน'ทิง) adj. ยังคงอยู่ในความทรงจำ,ซึ่งสิ่งอยู่,ครอบงำ., See also: hauntingly adv., Syn. disturbing,persisting

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
With its haunting aroma of stale sex and 24-hour pervert hotline,ด้วยกลิ่นราคะคาวคุ้ง และสายด่วนวิปริต 24 ชั่วโมง Smell the Weakness (2017)
You think it's not haunting me right now?นายคิดว่า มันไม่หลอกหลอนฉันหรือไง Cain and Gabriel (2014)
Among the Ancient Celts and Druids of the British Isles, the Pleiades were believed to have a haunting significance.ดาวลูกไก่เชื่อกันว่าน่า จะมีความสำคัญหลอน ในคืนวันที่ปีที่พวกเขามาถึง Sisters of the Sun (2014)
All these clocks stop at 3:27 when the hauntings happen.นาฬิกาเหล่านี้หยุดที่ 03: 27 เมื่อ Hauntings เกิดขึ้น A Haunted House 2 (2014)
But 99% of all hauntings happen to white people, that's a fact.แต่ 99% ของ Hauntings ทั้งหมด เกิดขึ้นกับคนผิวขาวที่เป็นความจริง A Haunted House 2 (2014)
I mean, if you're black we just assume that your hauntings are bill collectors or racist police officers.ฉันหมายความว่าถ้าคุณเป็นสีดำเราก็คิดว่า Hauntings ของคุณ เรียกเก็บเงินสะสมหรือเจ้าหน้าที่ตำรวจชนชั้น A Haunted House 2 (2014)
let's see what is haunting you... and your dreams.อย่ากลัวล่ะ SubterrFaenean (2013)
Right now she's specializing in haunting me ...เชี่ยวชาญด้านการค้นหา สิ่งที่หลอกหลอนคนๆ นั้น SubterrFaenean (2013)
They specialize in finding out what is haunting a person.คุณเอาดรีม วีฟเวอร์มาให้เหรอ ประมาณนั้น SubterrFaenean (2013)
Then it's not Hobbs' ghost that's haunting you, is it?งั้นภาพผี ที่ตามหลอกหลอนคุณก็ไม่ใช่ภาพฮอบส์ Amuse-Bouche (2013)
Sally, I've been haunting a funeral home.ผมไม่ได้โง่นะ แซลลี่ ผมอยู่ที่สถานที่จัดงานศพ The Teens, They Are a Changin' (2013)
Whatever it was that killed Elise, whatever it was that was haunting my familyอะไรก็ตาม ที่ฆ่า เอลิสตาย อะไรก็ตาม ที่ตามหลอนครอบครัวฉัน Insidious: Chapter 2 (2013)

CMU English Pronouncing Dictionary
HAUNTING    HH AO1 N T IH0 NG
HAUNTINGLY    HH AO1 N T IH0 NG L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
haunting    (v) hˈɔːntɪŋ (h oo1 n t i ng)

Japanese-English: EDICT Dictionary
ど演歌;ド演歌[どえんか(ど演歌);ドえんか(ド演歌), doenka ( do enka ); do enka ( do enka )] (n) (See 演歌) quintessential enka; enka with age-old lyrical themes set to a haunting traditional-style melody [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Haunt \Haunt\ (h[aum]nt; 277), v. t. [imp. & p. p. {Haunted}; p.
   pr. & vb. n. {Haunting}.] [F. hanter; of uncertain origin,
   perh. from an assumed LL. ambitare to go about, fr. L. ambire
   (see {Ambition}); or cf. Icel. heimta to demand, regain, akin
   to heim home (see {Home}). [root]36.]
   1. To frequent; to resort to frequently; to visit
    pertinaciously or intrusively; to intrude upon.
    [1913 Webster]
 
       You wrong me, sir, thus still to haunt my house.
                          --Shak.
    [1913 Webster]
 
       Those cares that haunt the court and town. --Swift.
    [1913 Webster]
 
   2. To inhabit or frequent as a specter; to visit as a ghost
    or apparition; -- said of spirits or ghosts, especially of
    dead people; as, the murdered man haunts the house where
    he died.
    [1913 Webster]
 
       Foul spirits haunt my resting place. --Fairfax.
    [1913 Webster]
 
   3. To practice; to devote one's self to. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       That other merchandise that men haunt with fraud . .
       . is cursed.             --Chaucer.
    [1913 Webster]
 
       Leave honest pleasure, and haunt no good pastime.
                          --Ascham.
    [1913 Webster]
 
   4. To accustom; to habituate. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       Haunt thyself to pity.        --Wyclif.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 haunting
   adj 1: continually recurring to the mind; "haunting memories";
       "the cathedral organ and the distant voices have a
       haunting beauty"- Claudia Cassidy [syn: {haunting},
       {persistent}]
   2: having a deeply disquieting or disturbing effect; "from two
     handsome and talented young men to two haunting horrors of
     disintegration"-Charles Lee

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top