ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

hanté

   
36 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -hanté-, *hanté*
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
chanteuse(ชานทูส') n. นักร้องหญิง

English-Thai: Nontri Dictionary
enchanter(n) ผู้วิเศษ,หมอเสน่ห์

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บานผีสิง[n. exp.] (bān phīsing) EN: haunted house   FR: maison hantée [f]
ช้างพัง[n.] (chāngphang) EN: female elephant ; cow elephant   FR: éléphante [f] ; éléphant femelle [m]
ชื่น[adj.] (cheūn) EN: cheerful ; happy ; merry ; joyful ; delighted ; glad ; cheering ; pleased ; cheering ; refreshing   FR: content ; heureux ; enchanté ; gai ; enjoué ; ravi ; jovial ; réjoui ; joyeux ; agréable ; plaisant ; réjouissant
ชื่นใจ[adj.] (cheūnjai) EN: glad ; delighted   FR: ravi ; enchanté
ดีใจ[adj.] (dījai) EN: happy ; glad ; pleased ; in high spirits ; delighted ; joyous   FR: content ; heureux ; enchanté ; ravi ; satisfait
ดีใจมาก[adj.] (dījai māk) FR: très heureux ; enchanté
หัวเสีย[v.] (hūasīa) EN: be in a bad temper ; lose one's temper ; be irritable   FR: être de méchante humeur ; être en colère ; perdre la tête
เจริญพระพุทธมนต์[v. exp.] (jaroēn Phraphuthamon) EN: chant prayers   FR: chanter des prières
จิตร[adj.] (jit) EN: delicate ; exquisite ; beautiful ; marvelous ; wonderful ; intriguing ; artistic ; variegated   FR: ravissant ; magnifique ; beau ; enchanteur ; artistique
กรรโชก[v.] (kanchōk) EN: extort ; blackmail ; racketeer   FR: extorquer ; racketter ; faire chanter

CMU English Pronouncing Dictionary
HANTEN    HH AE1 N T AH0 N

French-Thai: Longdo Dictionary
enchanté(adj) |-e| ยินดีที่ได้รู้จัก
chanter(vi) ร้องเพลง
chanteur(n) |m, f -euse| นักร้อง
chanteur d'opéra(n) |m| นักร้องเพลงโอเปร่า

Japanese-English: EDICT Dictionary
シャンティー[, shantei-] (n) Chantilly (e.g. lace); (P) [Add to Longdo]
セロハンテープ[, serohante-pu] (n) cellophane tape; Scotch tape; (P) [Add to Longdo]
ハンティング[, hanteingu] (n) hunting; (P) [Add to Longdo]
バーゲンハンティング[, ba-genhanteingu] (n) bargain hunting [Add to Longdo]
ヘッドハンティング[, heddohanteingu] (n) head-hunting; recruiting professionals from other companies [Add to Longdo]
マロンシャンティ[, maronshantei] (n) marron Chantilly [Add to Longdo]
ロケーションハンティング[, roke-shonhanteingu] (n) location scouting (wasei [Add to Longdo]
杏茸[あんずたけ;アンズタケ, anzutake ; anzutake] (n) (uk) chanterelle mushroom (Cantharellus cibarius) [Add to Longdo]
一向聴[イーシャンテン, i-shanten] (n) (See 聴牌) "fishing" in mahjong (i.e. needing one more tile for completion) [Add to Longdo]
一致判定[いっちはんてい, icchihantei] (n) {comp} matching [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
一致判定[いっちはんてい, icchihantei] matching [Add to Longdo]
失敗判定[しっぱいはんてい, shippaihantei] fail verdict [Add to Longdo]
通過判定[つうかはんてい, tsuukahantei] pass (verdict) [Add to Longdo]
判定基準[はんていきじゅん, hanteikijun] criterion [Add to Longdo]
反転[はんてん, hanten] inversion (vs), reversal [Add to Longdo]
反転表示[はんてんひょうじ, hantenhyouji] reverse video [Add to Longdo]
不確定判定[ふかくていはんてい, fukakuteihantei] inconclusive (verdict) [Add to Longdo]
符号反転機能[ふごうはんてんきのう, fugouhantenkinou] sign change function [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
斑点[はんてん, hanten] -Fleck, -Tupfer [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top