Search result for

gosh

(51 entries)
(0.0633 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -gosh-, *gosh*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
gosh[INT] คำอุทานแสดงความประหลาดใจ / ดีใจ / ตกใจ, See also: คำอุทาน
goshawk[N] เหยี่ยวตระกูล Accipiter gentilis

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
gosh(กอช) interj. คำอุทาน,คำสบถสาบาน
goshawk(กอส'ฮอค) n. เหยี่ยวปีกสั้นจำพวกหนึ่ง

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Gosh!GoshJake... Another Little Piece of My Heart (2009)
Gosh, Amy.เอมี่ The Parking Spot Escalation (2012)
Oh, my gosh. Hi. So nice to meet you.Oh my gosh ไง ยินดีที่ได้รู้จักนะ Chuck in Real Life (2008)
whoa, sorry! oh, my gosh.ขอโทษ พระเจ้าช่วย! Pret-a-Poor-J (2008)
You might need it, so... oh, my gosh, I do. thank you. thank you so much.อาจจะต้องการมัน โอ้พระเจ้า ใช่เลย ขอบคุณ ขอบคุณมาก Pret-a-Poor-J (2008)
Oh gosh, his relationship with his Majesty is not normal at all.โอ้ย... ความสัมพันธ์ของเขากับฝ่าบาทไม่ธรรมดาแล้วนะ Iljimae (2008)
Oh, my gosh!พระเจ้า .. Bolt (2008)
Oh, my gosh! Oh, my gosh!\ โอ้ พระเจ้า ! Bolt (2008)
Oh, my gosh! The stage!ตายแล้ว เวทีการถ่ายทำ! Bolt (2008)
Oh, my gosh.โอ้ ตายจริง My Sassy Girl (2008)
My gosh, girl, you huge.จริงๆนะสาวน้อย เธอตัวเบ้อเริ่ม Madagascar: Escape 2 Africa (2008)
Oh, my gosh, he is so cute.ซูซาน ดูเขาสิ? , น่ารักจริงๆ The Chronicles of Narnia: Prince Caspian (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
goshOh my gosh! You're the last person I expected to meet in a situation like this.
goshGosh, what a dirty customer!

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เอ้ย[INT] Gosh..., See also: goodness me! (an exclamation expressing sudden surprise or sudden discovery), Example: เอ้ย! มันเป็นแบบนี้ได้ยังไง, Thai definition: คำอุทานแสดงอาการตกใจ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เหยี่ยวนกเขาหงอน[n. exp.] (yīo nok khao ngøn) EN: Crested Goshawk   FR: Autour huppé [m] ; Épervier casqué [m]
เหยี่ยวนกเขาพันธุ์จีน[n. exp.] (yīo nok khao phan Jīn) EN: Chinese Sparrowhawk ; Chinese Goshawk   FR: Épervier de Horsfield [m] ; Autour chinois [m] ; Épervier de Chine [m]
เหยี่ยวนกเขาท้องขาว[n. exp.] (yīo nok khao thøng khāo) EN: Northern Goshawk   FR: Autour des palombes [m] ; Épervier autour [m] ; Autour commun [m] ; Gros Épervier [m] ; Émouchet des pigeons [m] ; Épervier bleu [m] ; Aigle chasseur [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
GOSH    G AA1 SH
GOSHA    G OW1 SH AH0
GOSHEN    G OW1 SH AH0 N
GOSHAWK    G AA1 S HH AO2 K
GOSHORN    G AA1 SH ER0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
gosh    (uh) (g o1 sh)

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
五書[ごしょ, gosho] (n) หนังสือเบญจบรรณ เป็นหนังสือห้าเล่มแรกของพระคริสต์ธรรมคัมภีร์(ภาคพันธสัญญาเก่า) ซึ่งประกอบไปด้วย หนังสือปฐมกาล หนังสืออพยพ หนังสือเลวีนิติ หนังสือกันดารวิถี และหนังสือเฉลยธรรมบัญญัติ, See also: R. Old Testament, Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, Deuteronomy

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
ゴシック[ごしっく, goshikku] Thai: กอธิค เป็นชื่อของฟอนต์อักษรที่ใช้ในคอมพิวเตอร์ English: gothic
ご主人[ごしゅじん, goshujin] Thai: คำสรรพนามใช้เรียกสามีของผู้อื่น English: husband (hon)

Japanese-English: EDICT Dictionary
2進−5進;2進5進[にしんごしん, nishingoshin] (n) {comp} biquinary [Add to Longdo]
2進−5進法[にしんーごしんほう, nishin-goshinhou] (n) {comp} biquinary notation [Add to Longdo]
いかがお過ごしですか[いかがおすごしですか, ikagaosugoshidesuka] (exp) How are things with you?; How are you doing? [Add to Longdo]
うんしょっと[, unshotto] (int) omigosh; crikey [Add to Longdo]
おいどん[, oidon] (n) (Kagoshima dialect) I; me [Add to Longdo]
お過ごし[おすごし, osugoshi] (exp) (hon) getting along [Add to Longdo]
お酒;御酒[おさけ;ごしゅ(御酒), osake ; goshu ( o sake )] (n) (pol) (See 酒) alcohol; sake [Add to Longdo]
ぎっくり腰;ギックリ腰[ぎっくりごし(ぎっくり腰);ギックリごし(ギックリ腰), gikkurigoshi ( gikkuri koshi ); gikkuri goshi ( gikkuri koshi )] (n) strained back; slipped disk; lumbosacral strain [Add to Longdo]
ごしごし;ゴシゴシ[, goshigoshi ; goshigoshi] (n,vs,adv) (on-mim) scrubbing; rubbing briskly; rasping [Add to Longdo]
ごしゃごしゃ[, goshagosha] (adj-no,adj-na,adv,adv-to,vs) jumbled; disarrayed; messy [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
苍鹰[cāng yīng, ㄘㄤ , / ] goshawk [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
ネゴシエート[ねごしえーと, negoshie-to] negotiation (vs) [Add to Longdo]
言語処理系[げんごしょりけい, gengoshorikei] language processor [Add to Longdo]
専門用語集[せんもんようごしゅう, senmonyougoshuu] terminology [Add to Longdo]
難語集[なんごしゅう, nangoshuu] glossary [Add to Longdo]
用語集[ようごしゅう, yougoshuu] vocabulary, glossary [Add to Longdo]
ゴシップ[ごしっぷ, goshippu] GOSIP [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
ご愁傷様[ごしゅうしょうさま, goshuushousama] "Mein_herzliches_Beileid" [Add to Longdo]
御所[ごしょ, gosho] der_kaiserliche_Palast [Add to Longdo]
誤植[ごしょく, goshoku] Druckfehler [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top