ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

gorgeous

G AO1 R JH AH0 S   
67 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -gorgeous-, *gorgeous*, gorgeou
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
gorgeous[ADJ] โอ่อ่า, See also: หรูหรา, สง่างาม, วิเศษ, Syn. beauteous, beautiful, exquisite, Ant. hideous

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
gorgeous(กอร์'เจิส) adj. หรูหรา,โอ่อ่า,วิเศษ,น่ายินดี., See also: gorgeousness n., Syn. grand,superb

English-Thai: Nontri Dictionary
gorgeous(adj) งดงาม,สวยงาม,หรูหรา,โอ่อ่า

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Have you met my gorgeous wife Sam?แค่คิดก็เกิดอารมณ์แล้ว ว่าชายทุกคนในห้องนี้ยินดีจะคลาน ข้ามเศษแก้วเปื้อนอึของพวกขี้เรื้อน The Widow Maker (2017)
Gorgeous beasts.สัตว์ร้ายที่งดงาม Eastwatch (2017)
To my dear one's gorgeous refrainฟังเพลงหวานของเธอคนข้างๆ Beauty and the Beast (2017)
You are the wildest... most gorgeous thing I have ever seen.เจ้าเป็นม้าพยศ ที่งามที่สุดที่ข้าเห็นมา Beauty and the Beast (2017)
I said she's gorgeous and I fellบอกเลยว่างามเลิศเลอเหลือดี Beauty and the Beast (2017)
- You have the most gorgeous nail beds. - I feel violated.นิ้วคุณสวยขึ้นเยอะเลย ผมว่ามันเกินไปนะแบบนี้ Below Her Mouth (2016)
By the way that is... That is one gorgeous bed.ว่าแต่นั่นเป็น, เป็นเตียงที่เจ๋งมาก The Secret Life of Pets (2016)
And what happened to these gorgeous wellies .. And the stripy tights? Ah, I outgrew them.แล้วเกิดอะไรขึ้นกับกางเกงแสนสวยนั่นล่ะ Me Before You (2016)
Is not another gorgeous woman.is not another gorgeous woman. Haunted (2015)
How come gorgeous over here is still standing?แล้วทำไมคนงามคนนี้ถึงยังยืนอยู่ล่ะ Always Accountable (2015)
What's the matter with you? It's gorgeous out.คุณเป็นอะไร ข้างนอกอากาศดีนะ The Needs of the Many (2015)
She had gorgeous blonde hair.เธอผมบลอนด์สวยมาก Unbowed, Unbent, Unbroken (2015)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
gorgeousIsn't he gorgeous? - So tall and smart-looking.
gorgeous"I was just admiring your roses. They're absolutely gorgeous." "Oh, I'm flattered. Thank you."
gorgeousShe was dazzled by the gorgeous room.
gorgeousThat's a gorgeous color. What kind of beer is that?
gorgeousThe gorgeous cake made my mouth water.
gorgeousThe peacock has a truly gorgeous tail.
gorgeousThe weather was gorgeous.
gorgeousThis hotel has a gorgeous outlook onto the sea.
gorgeousThis is a gorgeous town.
gorgeousWhat a gorgeous bash!
gorgeousWhat a gorgeous coat you're wearing.
gorgeousWhat a gorgeous sunset! Let's hang around for a couple of minutes and watch it.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
รูปงาม[ADJ] handsome, See also: gorgeous, good-looking, dishy, elegant, beautiful, charming, attractive, comely, Example: โอรสรูปงามองค์นี้ทรงเป็นที่รักของประชาชน
รูปหล่อ[ADJ] handsome, See also: gorgeous, good-looking, dishy, elegant, charming, attractive, comely, Syn. หล่อ, Ant. ขี้เหร่, Example: คนรูปหล่ออย่างเขาหาแฟนไม่ยากหรอก
ความหรูหรา[N] gorgeousness, See also: elegance, magnificence, Example: ผมชอบรถที่มีความหรูหรามากกว่ารถที่เรียบง่าย, Thai definition: การงามอย่างฉูดฉาด
พราวแพรว[V] gorgeous, See also: glow, glitter, sparkle, Syn. แพรวพราว, แวววาว, พราวแพรว, พราว, แพรว, Example: นิ้วของเธอพราวพราวแพรวไปด้วยเพชร, Thai definition: ละลานตา
เฟี้ยว[ADV] magnificently, See also: gorgeously, Example: คณะผาดโผนแสดงได้เฟี้ยวมากเป็นที่ถูกใจคนดู, Thai definition: ทำหรือแสดงผาดโผนเป็นที่สะดุดตา, Notes: (ปาก)
สวยหรู[ADV] splendidly, See also: gorgeously, sumptuously, Syn. สวยงาม, Example: เธอพูดอย่างสวยหรูถึงโครงการที่จะจัดทำในปีหน้า
สวยหรู[ADJ] splendid, See also: gorgeous, sumptuous, Example: เขาได้แต่เสนอโครงการสวยหรูโดยไม่นึกถึงความเป็นจริง
อะร้าอร่าม[ADV] dazzlingly, See also: gorgeously, Example: พวกคุณครูแต่งเครื่องแบบติดขีดบอกยศอะร้าอร่าม, Thai definition: ลักษณะการแต่งกายที่มีเครื่องประดับเต็มไปทั้งตัว
เลิศหรู[ADJ] magnificent, See also: gorgeous, luxurious, sumptuous, splendid, majestic, superb, terrific, Example: ทุกคนต้องแต่งตัวให้โก้เพื่อให้เหมาะสมกับบรรยากาศของงานที่เลิศหรู, Thai definition: ที่สวยงามอย่างยิ่ง
เลิศหรู[ADJ] magnificent, See also: gorgeous, luxurious, sumptuous, splendid, majestic, superb, terrific, Example: ทุกคนต้องแต่งตัวให้โก้เพื่อให้เหมาะสมกับบรรยากาศของงานที่เลิศหรู, Thai definition: ที่สวยงามอย่างยิ่ง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แจ่มจ้า[adv.] (jaemjā) EN: brightly ; brilliantly ; magnificently ; gorgeously   
เจริญตา[adj.] (jaroēn tā) EN: beautiful ; pleasing ; splendid ; gorgeous ; great ; admirable ; wonderful ; attractive ; elegant ; charming   FR: séduisant ; pittoresque ; agréable a l'oeil ; plaisant ; ravissant
งดงาม[adj.] (ngot-ngām) EN: beautiful ; excellent ; wonderful ; artistic ; pleasing ; beauteous ; graceful ; handsome ; splendid ; gorgeous   FR: joli ; pittoresque
หรู[X] (rū) EN: luxurious ; fancy ; magnificent ; gorgeous ; deluxe ; expensive ; costly ; sumptuous   FR: fastueux ; luxueux ; majestueux ; magnifique ; somptueux ; splendide ; de luxe ; pompeux
หรูหรา[X] (rūrā) EN: luxurious ; fancy ; magnificent ; gorgeous ; deluxe ; expensive ; costly ; sumptuous ; smart ; showy ; in great style   FR: fastueux ; luxueux ; majestueux ; magnifique ; somptueux ; splendide ; de luxe ; pompeux
สวย[v.] (sūay = suay) EN: be beautiful ; be splendid ; be gorgeous ; be attractive ; be pretty ; be elegant ; be charming ; be nice ; be graceful ; be handsome   
สวยมากเลย[adj.] (sūay māk loēi) EN: very beautiful ; gorgeous   FR: magnifique
สวยงาม[adj.] (sūay-ngām = suay-ngam) EN: beautiful ; attractive ; charming ; exquisite ; fair ; fine ; gorgeous ; handsome ; lovely   FR: magnifique ; superbe ; splendide
สวยหรู[v.] (sūayrū) EN: be splendid ; be gorgeous ; be sumptuous   
สวยหรู[adv.] (sūayrū) EN: splendidly ; gorgeously ; sumptuously   

CMU English Pronouncing Dictionary
GORGEOUS    G AO1 R JH AH0 S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
gorgeous    (j) gˈɔːʤəs (g oo1 jh @ s)
gorgeously    (a) gˈɔːʤəsliː (g oo1 jh @ s l ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
华丽[huá lì, ㄏㄨㄚˊ ㄌㄧˋ, / ] gorgeous, #6,280 [Add to Longdo]
绚丽[xuàn lì, ㄒㄩㄢˋ ㄌㄧˋ, / ] gorgeous; magnificent, #13,348 [Add to Longdo]
艳丽[yàn lì, ㄧㄢˋ ㄌㄧˋ, / ] gorgeous; garish and beautiful, #16,670 [Add to Longdo]
华彩[huá cǎi, ㄏㄨㄚˊ ㄘㄞˇ, / ] gorgeous; resplendent or rich color, #40,163 [Add to Longdo]
[wěi, ㄨㄟˇ, ] gorgeous, #203,106 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ゴージャス[, go-jasu] (adj-na,n) gorgeous; (P) [Add to Longdo]
絢爛[けんらん, kenran] (adj-t,adv-to) gorgeous; brilliant; dazzling; gaudy; flowery (speech) [Add to Longdo]
絢爛華麗[けんらんかれい, kenrankarei] (n,adj-na) luxurious and gorgeous; splendid; dazzling; magnificent [Add to Longdo]
絢爛豪華[けんらんごうか, kenrangouka] (n,adj-na) luxurious and gorgeous; splendid; dazzling [Add to Longdo]
華やか(P);花やか[はなやか, hanayaka] (adj-na,n) showy; brilliant; gorgeous; florid; gay; (P) [Add to Longdo]
華奢;花車[きゃしゃ;かしゃ, kyasha ; kasha] (adj-na,n) (1) luxury; pomp; (2) delicate; slender; gorgeous [Add to Longdo]
豪華[ごうか, gouka] (adj-na,n) wonderful; gorgeous; splendor; splendour; pomp; extravagance; (P) [Add to Longdo]
豪華絢爛[ごうかけんらん, goukakenran] (adj-na,adj-no,adj-t,adv-to) luxurious and gorgeous [Add to Longdo]
鮮麗[せんれい, senrei] (adj-na,n) vivid; gorgeous; resplendent beauty; bright [Add to Longdo]
爆裂ボディー[ばくれつボディー, bakuretsu bodei-] (n) gorgeous body [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Gorgeous \Gor"geous\, a. [OF. gorgias beautiful, glorious, vain,
   luxurious; cf. OF. gorgias ruff, neck handkerchief, and F.
   gorge throat, and se pengorger to assume airs. Cf. {Gorge},
   n.]
   Imposing through splendid or various colors; showy; fine;
   magnificent.
   [1913 Webster]
 
      Cloud-land, gorgeous land.        --Coleridge.
   [1913 Webster]
 
      Gorgeous as the sun at midsummer.    --Shak.
   -- {Gor"geous*ly}, adv. -- {Gor"geous*ness}, n.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 gorgeous
   adj 1: dazzlingly beautiful; "a gorgeous Victorian gown"

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top