ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

gonad

G OW1 N AE0 D   
36 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -gonad-, *gonad*, gona
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
gonad[N] อวัยวะเพศหญิง / ชาย

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
gonad(กอน'แนด,โก'แนด) n. ต่อมเพศ,อัณฑะ,รังไข่., See also: gonal adj. -S.ovary,testis
gonadotropicadj. เกี่ยวกับการกระตุ้นgonad, Syn. gonadotrophic
gonadotropin hormoneทำหน้าที่กระตุ้น ควบคุมการทำงานของต่อมเพศทั้งชายและหญิง โดยแบ่งได้ดังนี้ 1.FSH 2.LH 3.ICSH

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
gonadต่อมบ่งเพศ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
gonadal; gonadial-ต่อมบ่งเพศ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
gonadectomise; gonadectomize; unsexตัดต่อมบ่งเพศ, ตอน [มีความหมายเหมือนกับ castrate ๑ และ desexualise; desexualize ๑] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
gonadectomize; gonadectomise; unsexตัดต่อมบ่งเพศ, ตอน [มีความหมายเหมือนกับ castrate ๑ และ desexualise; desexualize ๑] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
gonadectomyการตัดต่อมบ่งเพศ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
gonadial; gonadal-ต่อมบ่งเพศ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
gonadokinetic-กระตุ้นต่อมบ่งเพศ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
gonadopathyโรคต่อมบ่งเพศ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Gonadal Dysgenesisโกนาดัล ดิย์สเจเนซิส [การแพทย์]
Gonadal Dysgenesis, Mixedโกนาดัล ดิย์สเจเนซิส, มิกซ์ [การแพทย์]
Gonadal Failureความล้มเหลวของอวัยวะสืบพันธุ์ [การแพทย์]
Gonadal Failure, Primaryรังไข่ไม่เจริญ, [การแพทย์]
Gonadal Functionหน้าที่เกี่ยวกับต่อมเพศ [การแพทย์]
Gonadal steroid hormonesฮอร์โมนเพศ [TU Subject Heading]
Gonadal Stromal Cellsเซลล์พื้นฐานของรังไข่ [การแพทย์]
Gonadotrophic Deficiencyไม่มีไข่ตก [การแพทย์]
Gonadotrophic Hormonesการหลั่งของฮอร์โมนเพศ [การแพทย์]
Gonadotrophic Releasing Hormoneโกนาโดโทรฟิครีลิสซิ่งฮอร์โมน [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
So the guy with one gonad actually had balls.อย่างนั้นชายกับอัณฑะ 1 อันตามจริงเคยมีสอง The Rocker in the Rinse Cycle (2010)
But he doesn't understand that sometimes you got to grab the situation by the gonads and take control.แต่บางทีเขาก็ไม่เข้าใจเรื่องแบบนั้น เราต้องจัดการต้นตอปัญหาแล้วคุมให้อยู่หมัด Riots, Drills and the Devil: Part 2 (2005)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ต่อมเพศ[n. exp.] (tǿm phēt) EN: gonad   

CMU English Pronouncing Dictionary
GONAD    G OW1 N AE0 D
GONADS    G OW1 N AE0 D Z

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
性腺[xìng xiàn, ㄒㄧㄥˋ ㄒㄧㄢˋ, ] gonad; sex gland, #28,354 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Keimdrüse {f} [anat.] | Keimdrüsen {pl}gonad | gonads [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ゴナドトロピン[, gonadotoropin] (n) (See 性腺刺激ホルモン) gonadotropin (gonadotrophin) [Add to Longdo]
性腺[せいせん, seisen] (n,adj-no) gonad; sexual gland [Add to Longdo]
性腺刺激ホルモン[せいせんしげきホルモン, seisenshigeki horumon] (n) gonadotropic hormone (gonadotrophic) [Add to Longdo]
生殖腺[せいしょくせん, seishokusen] (n) gonad [Add to Longdo]
生殖腺刺激ホルモン[せいしょくせんしげきホルモン, seishokusenshigeki horumon] (n) (obsc) (See 性腺刺激ホルモン) gonadotropic hormone (gonadotrophic) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Gonad \Gon"ad\, n.; pl. {Gonads}. [Gr. ? that which generates.]
   (Anat.)
   One of the masses of generative tissue primitively alike in
   both sexes, but giving rise to either an ovary or a testis; a
   generative gland; a germ gland. --Wiedersheim.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 gonad
   n 1: a gland in which gametes (sex cells) are produced [syn:
      {gonad}, {sex gland}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top