ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

go wrong

   
31 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -go wrong-, *go wrong*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
go wrong[PHRV] ทำงานผิดพลาด, See also: ผิดปกติ, , Ant. go right
go wrong[PHRV] ประพฤติผิด, See also: ออกนอกลู่นอกทาง

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
It's... it's gonna go wrong out here.มัน... มันจะ เกิดเรื่องผิดพลาดขึ้นที่นี่นะ East (2016)
While you be thinking about a TV, I got to be thinking about the roof or whatever else go wrong around here.ในขณะที่ลูกคิดถึงแค่ทีวี พ่อต้องมานั่งคิดเรื่องหลังคา หรือเรื่องอี่นที่ต้องซ่อม Fences (2016)
Yeah, that's a brilliant idea. What could possibly go wrong with that?ใช่ เป็นความคิดล้ำเลิศ จะมีอะไรผิดพลาดไปได้ล่ะ Maveth (2015)
Nothing can go wrong tonight, Gabe.ไม่มีอะไรผิดพลาดนะคืนนี้ เกบ The Scarecrow (2015)
Can't go wrong 'cause I'm in rightทำถูกขนาดนี้ ไม่มีทางพลาด Ted 2 (2015)
Can't go wrong with a willamette valley wine, which, for my money, beats the pantalones off any of that French cote d'or stuff.ไร่ไวน์ willamette valley ไม่ทำให้คุณผิดหวัง ซึ่ง สำหรับเงินของฉัน ชนะพวก pentalone จากพวกทางการฝรั่งเศส A Dish Best Served Cold (2013)
I feel the opposite, like I have to be so careful and worry about everything and everybody because everything could just go wrong at any point.ฉันรู้สึกตรงกันข้ามเลย, เหมือนกับฉันต้องคอยระวัง และกังวลกับทุกอย่าง หรือทุกคน เพราะทุกอย่างสามารถไปในทางที่ผิด The Great Unknown (2013)
Did something go wrong at the firm?มีอะไรผิดปกติที่สำนักงานกฎหมายหรือเปล่า ? Caught (2013)
You can never go wrong with a little preemptive action.แค่ระมัดระวังเพียงเล็กน้อย The Tiger in the Tale (2012)
You will never go wrong with semi-soft cheeses.คุณจะไม่ผิดหวังไป กับเนยแข็งกึ่งอ่อน Tower Heist (2011)
There are too many things that can go wrong with this plan.มีหลายอย่างที่อาจจะทำให้แผนผิดพลาด Homecoming (2011)
And it can go wrong sometimes.และบางทีก็ผิดพลาดได้ Don't Deceive Me (Please Don't Go) (2011)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
go wrongBoeing, which builds more than half the world's commercial airliners, is understandably keen to draw attention to what can go wrong besides planes.
go wrongEverything chose to go wrong during his absence.
go wrongEverything seemed to go wrong with me.
go wrongLittle did I imagine that my plan would go wrong.
go wrongShe felt something go wrong with her car.
go wrongShould the word-processor go wrong, we guarantee to replace it free of charge.
go wrongWhy did I go wrong.
go wrongYou can't go wrong if you are advised by me.
go wrongYou can't go wrong if you read the instructions carefully.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ผิดนัก[X] (phit nak) EN: if things go wrong ; if not ; if it does not   FR: sans quoi
ผิดท่า[v.] (phitthā) EN: make a wrong move ; get in a wrong position ; be off one's beat ; go wrong   

Japanese-English: EDICT Dictionary
マーフィーの法則[マーフィーのほうそく, ma-fi-nohousoku] (n) Murphy's Law ("Whatever can go wrong, will go wrong") [Add to Longdo]
行き違いになる[いきちがいになる;ゆきちがいになる, ikichigaininaru ; yukichigaininaru] (exp,v5r) to miss each other; to cross (in the post); to go astray; to go wrong [Add to Longdo]
駄目になる[だめになる, dameninaru] (exp,v5r) (See 駄目・1) to spoil; to break; to go bad; to go wrong; to fail [Add to Longdo]
罷り間違う[まかりまちがう, makarimachigau] (v5u,vi) to go wrong; to turn for the worse [Add to Longdo]
罷り間違えば[まかりまちがえば, makarimachigaeba] (n) if things go wrong; if the worst happens [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 go wrong
   v 1: be unsuccessful; "Where do today's public schools fail?";
      "The attempt to rescue the hostages failed miserably" [syn:
      {fail}, {go wrong}, {miscarry}] [ant: {bring home the
      bacon}, {come through}, {deliver the goods}, {succeed},
      {win}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top