ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

gloam

G L OW1 M   
14 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -gloam-, *gloam*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
gloaming[N] เวลาพลบค่ำ, See also: ช่วงพระอาทิตย์ตก, Syn. twilight, sunset

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
gloam(โกลม) n. สายัณห์,เวลาพลบค่ำ
gloaming(โกลม'มิง) n. สายัณห์,เวลาพลบค่ำตะวันยอแสง

English-Thai: Nontri Dictionary
gloaming(n) เวลาโพล้เพล้,เวลาพลบค่ำ,ยามสายัณห์

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
พลบค่ำ[n.] (phlop kham) EN: dusk ; gloaming   FR: crépuscule [m]
เวลาย่ำค่ำ[n. exp.] (wēlā yamkham) EN: dusk ; nightfall ; twilight ; dark ; evening ; gloaming ; 6 o'clock in the evening   FR: crépuscule [m] ; tombée du soir [f] ; 6 heures du soir
เวลาเย็น[n. exp.] (wēlā yen) EN: evening ; twilight ; dusk ; gloaming   FR: soir [m] ; crépuscule [m] ; fraîche [f]
เย็น[n.] (yen) EN: time before dusk ; late afternoon ; early evening ; evening ; dusk ; twilight ; gloaming   FR: début de soirée [m] ; soir [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
GLOAM G L OW1 M
GLOAMING G L OW1 M IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
gloaming (n) glˈoumɪŋ (g l ou1 m i ng)

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Gloam \Gloam\, n.
   The twilight; gloaming. [R.] --Keats.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Gloam \Gloam\, v. i. [See {Gloom}, {Glum}.]
   [1913 Webster]
   1. To begin to grow dark; to grow dusky.
    [1913 Webster]
 
   2. To be sullen or morose. [Obs.]
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 gloam
   n 1: the time of day immediately following sunset; "he loved the
      twilight"; "they finished before the fall of night" [syn:
      {twilight}, {dusk}, {gloaming}, {gloam}, {nightfall},
      {evenfall}, {fall}, {crepuscule}, {crepuscle}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top