หรือคุณหมายถึง gäl?
ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

gael

G EY1 L   
15 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -gael-, *gael*
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
gael(เกล) n. Celt (ดู) ที่พูดภาษาGaelic
gaelic(เก'ลิค) n. ภาษาเซลล์สาขาหนึ่ง

CMU English Pronouncing Dictionary
GAEL G EY1 L
GAELIC G EY1 L IH0 K

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Gael (n) gˈɛɪl (g ei1 l)
Gaels (n) gˈɛɪlz (g ei1 l z)
Gaelic (n) gˈɛɪlɪk (g ei1 l i k)
Gaelics (n) gˈɛɪlɪks (g ei1 l i k s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
盖尔[Gài ěr, ㄍㄞˋ ㄦˇ, / ] Gaelic, #81,811 [Add to Longdo]
盖尔语[gài ěr yǔ, ㄍㄞˋ ㄦˇ ㄩˇ, / ] Gaelic (language), #356,774 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ゲール語[ゲールご, ge-ru go] (n) Gaelic (language) [Add to Longdo]
メガエレクトロンボルト[, megaerekutoronboruto] (n) megaelectron volt [Add to Longdo]
壷黴;壺黴[つぼかび;ツボカビ, tsubokabi ; tsubokabi] (n) (uk) chytrid (any simple, algaelike fungi of order Chytridiales) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Gael \Gael\, n.sing. & pl. [See {Gaelic}.] (Ethnol.)
   A Celt or the Celts of the Scotch Highlands or of Ireland;
   now esp., a Scotch Highlander of Celtic origin.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 Gael
   n 1: a Gaelic-speaking Celt in Ireland or Scotland or the Isle
      of Man

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top