ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

fruit sugar

   
8 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -fruit sugar-, *fruit sugar*
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
fruit sugarn. ดูfructose

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Fruit Sugarน้ำตาลผลไม้ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
It likes sugar, but not fruit sugar.นี่เหมือนน้ำตาล แต่ไม่ใช่น้ำตาลฟลูสโตส Death Note: L Change the World (2008)

Japanese-English: EDICT Dictionary
果糖[かとう, katou] (n) fructose; fruit sugar [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Fruit \Fruit\, n. [OE. fruit, frut, F. fruit, from L. fructus
   enjoyment, product, fruit, from frui, p. p. fructus, to
   enjoy; akin to E. brook, v. t. See {Brook}, v. t., and cf.
   {Fructify}, {Frugal}.]
   1. Whatever is produced for the nourishment or enjoyment of
    man or animals by the processes of vegetable growth, as
    corn, grass, cotton, flax, etc.; -- commonly used in the
    plural.
    [1913 Webster]
 
       Six years thou shalt sow thy land, and shalt gather
       in the
       fruits thereof.            --Ex. xxiii.
                          10.
    [1913 Webster]
 
   2. (Hort.) The pulpy, edible seed vessels of certain plants,
    especially those grown on branches above ground, as
    apples, oranges, grapes, melons, berries, etc. See 3.
    [1913 Webster]
 
   3. (Bot.) The ripened ovary of a flowering plant, with its
    contents and whatever parts are consolidated with it.
    [1913 Webster]
 
   Note: Fruits are classified as fleshy, drupaceous, and dry.
      {Fleshy fruits} include berries, gourds, and melons,
      orangelike fruits and pomes; {drupaceous fruits} are
      stony within and fleshy without, as peaches, plums, and
      cherries; and {dry fruits} are further divided into
      {achenes}, {follicles}, {legumes}, {capsules}, {nuts},
      and several other kinds.
      [1913 Webster]
 
   4. (Bot.) The spore cases or conceptacles of flowerless
    plants, as of ferns, mosses, algae, etc., with the spores
    contained in them.
    [1913 Webster]
 
   6. The produce of animals; offspring; young; as, the fruit of
    the womb, of the loins, of the body.
    [1913 Webster]
 
       King Edward's fruit, true heir to the English crown.
                          --Shak.
    [1913 Webster]
 
   6. That which is produced; the effect or consequence of any
    action; advantageous or desirable product or result;
    disadvantageous or evil consequence or effect; as, the
    fruits of labor, of self-denial, of intemperance.
    [1913 Webster]
 
       The fruit of rashness.        --Shak.
    [1913 Webster]
 
       What I obtained was the fruit of no bargain.
                          --Burke.
    [1913 Webster]
 
       They shall eat the fruit of their doings. --Is. iii
                          10.
    [1913 Webster]
 
       The fruits of this education became visible.
                          --Macaulay.
    [1913 Webster]
 
   Note: Fruit is frequently used adjectively, signifying of,
      for, or pertaining to a fruit or fruits; as, fruit bud;
      fruit frame; fruit jar; fruit knife; fruit loft; fruit
      show; fruit stall; fruit tree; etc.
      [1913 Webster]
 
   {Fruit bat} (Zool.), one of the Frugivora; -- called also
    {fruit-eating bat}.
 
   {Fruit bud} (Bot.), a bud that produces fruit; -- in most
    oplants the same as the power bud.
 
   {Fruit dot} (Bot.), a collection of fruit cases, as in ferns.
    See {Sorus}.
 
   {Fruit fly} (Zool.), a small dipterous insect of the genus
    {Drosophila}, which lives in fruit, in the larval state.
    There are seveal species, some of which are very damaging
    to fruit crops. One species, {Drosophila melanogaster},
    has been intensively studied as a model species for
    genetic reserach.
 
   {Fruit jar}, a jar for holding preserved fruit, usually made
    of glass or earthenware.
 
   {Fruit pigeon} (Zool.), one of numerous species of pigeons of
    the family {Carpophagid[ae]}, inhabiting India, Australia,
    and the Pacific Islands. They feed largely upon fruit. and
    are noted for their beautiful colors.
 
   {Fruit sugar} (Chem.), a kind of sugar occurring, naturally
    formed, in many ripe fruits, and in honey; levulose. The
    name is also, though rarely, applied to {invert sugar}, or
    to the natural mixture or dextrose and levulose resembling
    it, and found in fruits and honey.
 
   {Fruit tree} (Hort.), a tree cultivated for its edible fruit.
    
 
   {Fruit worm} (Zool.), one of numerous species of insect
    larv[ae]: which live in the interior of fruit. They are
    mostly small species of Lepidoptera and Diptera.
 
   {Small fruits} (Hort.), currants, raspberries, strawberries,
    etc.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Levulose \Lev"u*lose`\ (l[e^]v"[-u]*l[=o]s`), n. [See {Levo-}.]
   (Chem.)
   A sirupy variety of sugar, rarely obtained crystallized,
   occurring widely in honey, ripe fruits, etc., and hence
   called also {fruit sugar}; also called {fructose}. Chemical
   formula: {C6H12O6}. It is called levulose, because it rotates
   the plane of polarization of light to the left, in contrast
   to {dextrose}, the other product of the hydrolysis of
   sucrose. [Written also {laevulose}.]
   [1913 Webster +PJC]
 
   Note: It is obtained, together with an equal quantity of
      dextrose, by the inversion of ordinary cane or beet
      sugar, and hence, as being an ingredient of invert
      sugar, is often so called. It is fermentable, nearly as
      sweet as cane sugar, and is metameric with dextrose.
      Cf. {Dextrose}.
      [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Sugar \Sug"ar\, n. [OE. sugre, F. sucre (cf. It. zucchero, Sp.
   az['u]car), fr. Ar. sukkar, assukkar, fr. Skr. [,c]arkar[=a]
   sugar, gravel; cf. Per. shakar. Cf. {Saccharine}, {Sucrose}.]
   1. A sweet white (or brownish yellow) crystalline substance,
    of a sandy or granular consistency, obtained by
    crystallizing the evaporated juice of certain plants, as
    the sugar cane, sorghum, beet root, sugar maple, etc. It
    is used for seasoning and preserving many kinds of food
    and drink. Ordinary sugar is essentially sucrose. See the
    Note below.
    [1913 Webster]
 
   Note: The term sugar includes several commercial grades, as
      the white or refined, granulated, loaf or lump, and the
      raw brown or muscovado. In a more general sense, it
      includes several distinct chemical compounds, as the
      glucoses, or grape sugars (including glucose proper,
      dextrose, and levulose), and the sucroses, or true
      sugars (as cane sugar). All sugars are carbohydrates.
      See {Carbohydrate}. The glucoses, or grape sugars, are
      ketone alcohols of the formula {C6H12O6}, and they turn
      the plane of polarization to the right or the left.
      They are produced from the amyloses and sucroses, as by
      the action of heat and acids of ferments, and are
      themselves decomposed by fermentation into alcohol and
      carbon dioxide. The only sugar (called acrose) as yet
      produced artificially belongs to this class. The
      sucroses, or cane sugars, are doubled glucose
      anhydrides of the formula {C12H22O11}. They are usually
      not fermentable as such (cf. {Sucrose}), and they act
      on polarized light.
      [1913 Webster]
 
   2. By extension, anything resembling sugar in taste or
    appearance; as, sugar of lead (lead acetate), a poisonous
    white crystalline substance having a sweet taste.
    [1913 Webster]
 
   3. Compliment or flattery used to disguise or render
    acceptable something obnoxious; honeyed or soothing words.
    [Colloq.]
    [1913 Webster]
 
   {Acorn sugar}. See {Quercite}.
 
   {Cane sugar}, sugar made from the sugar cane; sucrose, or an
    isomeric sugar. See {Sucrose}.
 
   {Diabetes sugar}, or {Diabetic sugar} (Med. Chem.), a variety
    of sugar (grape sugar or dextrose) excreted in the urine
    in diabetes mellitus; -- the presence of such a sugar in
    the urine is used to diagnose the illness.
 
   {Fruit sugar}. See under {Fruit}, and {Fructose}.
 
   {Grape sugar}, a sirupy or white crystalline sugar (dextrose
    or glucose) found as a characteristic ingredient of ripe
    grapes, and also produced from many other sources. See
    {Dextrose}, and {Glucose}.
 
   {Invert sugar}. See under {Invert}.
 
   {Malt sugar}, a variety of sugar isomeric with sucrose, found
    in malt. See {Maltose}.
 
   {Manna sugar}, a substance found in manna, resembling, but
    distinct from, the sugars. See {Mannite}.
 
   {Milk sugar}, a variety of sugar characteristic of fresh
    milk, and isomeric with sucrose. See {Lactose}.
 
   {Muscle sugar}, a sweet white crystalline substance isomeric
    with, and formerly regarded to, the glucoses. It is found
    in the tissue of muscle, the heart, liver, etc. Called
    also {heart sugar}. See {Inosite}.
 
   {Pine sugar}. See {Pinite}.
 
   {Starch sugar} (Com. Chem.), a variety of dextrose made by
    the action of heat and acids on starch from corn,
    potatoes, etc.; -- called also {potato sugar}, {corn
    sugar}, and, inaccurately, {invert sugar}. See {Dextrose},
    and {Glucose}.
 
   {Sugar barek}, one who refines sugar.
 
   {Sugar beet} (Bot.), a variety of beet ({Beta vulgaris}) with
    very large white roots, extensively grown, esp. in Europe,
    for the sugar obtained from them.
 
   {Sugar berry} (Bot.), the hackberry.
 
   {Sugar bird} (Zool.), any one of several species of small
    South American singing birds of the genera {Coereba},
    {Dacnis}, and allied genera belonging to the family
    {Coerebidae}. They are allied to the honey eaters.
 
   {Sugar bush}. See {Sugar orchard}.
 
   {Sugar camp}, a place in or near a sugar orchard, where maple
    sugar is made.
 
   {Sugar candian}, sugar candy. [Obs.]
 
   {Sugar candy}, sugar clarified and concreted or crystallized;
    candy made from sugar.
 
   {Sugar cane} (Bot.), a tall perennial grass ({Saccharum
    officinarium}), with thick short-jointed stems. It has
    been cultivated for ages as the principal source of sugar.
    
 
   {Sugar loaf}.
    (a) A loaf or mass of refined sugar, usually in the form
      of a truncated cone.
    (b) A hat shaped like a sugar loaf.
      [1913 Webster]
 
         Why, do not or know you, grannam, and that sugar
         loaf?               --J. Webster.
      [1913 Webster]
 
   {Sugar maple} (Bot.), the rock maple ({Acer saccharinum}).
    See {Maple}.
 
   {Sugar mill}, a machine for pressing out the juice of the
    sugar cane, usually consisting of three or more rollers,
    between which the cane is passed.
 
   {Sugar mite}. (Zool.)
    (a) A small mite ({Tyroglyphus sacchari}), often found in
      great numbers in unrefined sugar.
    (b) The lepisma.
 
   {Sugar of lead}. See {Sugar}, 2, above.
 
   {Sugar of milk}. See under {Milk}.
 
   {Sugar orchard}, a collection of maple trees selected and
    preserved for purpose of obtaining sugar from them; --
    called also, sometimes, {sugar bush}. [U.S.] --Bartlett.
 
   {Sugar pine} (Bot.), an immense coniferous tree ({Pinus
    Lambertiana}) of California and Oregon, furnishing a soft
    and easily worked timber. The resinous exudation from the
    stumps, etc., has a sweetish taste, and has been used as a
    substitute for sugar.
 
   {Sugar squirrel} (Zool.), an Australian flying phalanger
    ({Belideus sciureus}), having a long bushy tail and a
    large parachute. It resembles a flying squirrel. See
    Illust. under {Phlanger}.
 
   {Sugar tongs}, small tongs, as of silver, used at table for
    taking lumps of sugar from a sugar bowl.
 
   {Sugar tree}. (Bot.) See {Sugar maple}, above.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 fruit sugar
   n 1: a simple sugar found in honey and in many ripe fruits [syn:
      {fructose}, {fruit sugar}, {levulose}, {laevulose}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top