หรือคุณหมายถึง foüt?
ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

fouet

   
11 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -fouet-, *fouet*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Well, she'll never be able to properly execute a fouetté again.ก็ใช่ เธอไม่มีทางกลับไป เต้นระบำท่าบัลเลย์ ยกขาข้างเดียวได้อีก The Bones That Weren't (2010)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
โบย[v.] (bōi) EN: flog ; whip ; lash ; thrash   FR: fouetter ; flageller
เฆี่ยน[v.] (khīen) EN: flog ; whip ; beat ; scourge ; thrash ; lash   FR: flageller ; fouetter ; battre
เฆี่ยนตี[v.] (khīen tī) EN: flog ; whip ; beat ; scourge ; thrash ; lash   FR: flageller ; fouetter ; battre
คนเร็ว ๆ[v. exp.] (khon reo-reo) EN: whisk   FR: battre ; fouetter
ควบ[v.] (khūap) EN: gallop ; be on a horse ; whip a horse on ; ride fast   FR: galoper ; fouetter un cheval ; monter à cheval
ลงแส้[v.] (long saē) EN: whip ; whip up ; beat ; flog ; scourge ; lash ; thrash ; goad   FR: fouetter ; flageller
แส้[n.] (saē) EN: whip ; whisk ; tassel ; tassel ; ramrod   FR: fouet [m] ; cravache [f]
ส่งกลิ่นเหม็น[v. exp.] (songklin men) FR: puer ; empester ; chlinguer = schlinguer (fam., vulg.) ; fouetter (fam.) ; cocotter (fam.)
ยุ[v.] (yu) EN: incite ; urge ; stir up ; instigate ; egg on ; provoke ; encourage ; spur ; egg s.o. on ; coax   FR: exciter ; presser ; inciter ; pousser ; provoquer ; fouetter (fig.)

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From French-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.4 [fd-fra-eng]:

  fouet /fwɛ/ 
   whip

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top