ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

forecastle

   
8 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -forecastle-, *forecastle*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
forecastle[N] ส่วนหน้าหรือหลังเรือใช้เก็บของ เครื่องจักร หรือที่พักทหารเรือ
forecastle[N] ดาดฟ้าหัวเรือ

English-Thai: Nontri Dictionary
forecastle(n) ดาดฟ้าเรือ,กะลาสีเรือ

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
forecastle (n) fˈouksl (f ou1 k s l)
forecastles (n) fˈoukslz (f ou1 k s l z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Vorderdeck {n} | Vorderdecks {pl}forecastle | forecastles [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Forecastle \Fore"cas`tle\ (?; sailors say ?), n. (Naut.)
   (a) A short upper deck forward, formerly raised like a
     castle, to command an enemy's decks.
   (b) That part of the upper deck of a vessel forward of the
     foremast, or of the after part of the fore channels.
   (c) In merchant vessels, the forward part of the vessel,
     under the deck, where the sailors live.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 forecastle
   n 1: living quarters consisting of a superstructure in the bow
      of a merchant ship where the crew is housed [syn:
      {forecastle}, {fo'c'sle}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top