ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

expectancy

IH0 K S P EH1 K T AH0 N S IY0   
33 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -expectancy-, *expectancy*
Longdo Dictionary ภาษา อังกฤษ (EN) - ฝรั่งเศส (FR) (UNAPPROVED version -- use with care )
expectancy (n ) espérence

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
expectancy[N] ความคาดหมาย, See also: ความคาดหวัง, การคาดหวัง, Syn. anticipations, hope, outlook

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
expectancy(อิคซฺเพค'เทินซี) n. ความคาดหมาย,สิ่งที่คาดหมาย, Syn. expectation
life expectancyn. ช่วงอายุของชีวิต,ระยะเวลาที่มีชีวิตอยู่

English-Thai: Nontri Dictionary
expectancy(n) การคาดหวัง,ความคาดหมาย,ความคาดคิด,การคอยท่า

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
expectancyภาวะคาดหมาย, ความหวังว่าจะได้รับ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
expectancy of life; expectancy, lifeการคาดหมายคงชีพ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
expectancy of life; expectation of lifeอายุขัยที่คาดหมาย, ภาวะคาดหมายอายุขัย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
expectancy, estates in; estates in expectancyสิทธิในที่ดินที่หวังว่าจะได้รับ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
expectancy, life; expectancy of lifeการคาดหมายคงชีพ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Expectancyความคาดหวัง [การแพทย์]
Expectancy of Life อายุขัย ความคาดหวังคงชีพ
จำนวนปีเฉลี่ยที่ผู้รอดชีพเมื่ออายุ X จะมีชีวิตอยู่ต่อไป [สิ่งแวดล้อม]
Expectancy, Theory ofทฤษฎีแห่งความคาดหมายล่วงหน้า [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
The Captain bother to tell you the life expectancy for pilots around here?ผู้กองบอกหรือยัง เรื่องอายุขัยนักบินที่นี่ Flyboys (2006)
they hang on way past their normal life expectancy To take care of their masters.They hang on way past their normal life expectancy to take care of their masters. 97 Seconds (2007)
See, I figured out the other day that life expectancy for a male is 72 years.ผมพบว่าอายุขัยเฉลี่ยของผู้ชายประมาณ 72 ปี Numb (2007)
But life expectancy is short and hard labor takes its toll.แต่อายุคนช่างสั้นนัก และการทำงานหนักก็พรากเอาเวลาส่วนใหญ่ไป Home (2009)
What's the life expectancy for a female sloth?ชีวิตของสลอธเพศเมียเขาคาดหวังอะไรกันเหรอ? Ice Age: Continental Drift (2012)
What is the life expectancy of a civilization?อาจขึ้นอยู่กับคำถามที่สำคัญ อายุขัยของอารยธรรมคืออะไร? The Immortals (2014)
I hear the life expectancy of some widows can be very short.ได้ยินว่าอายุแม่ม่ายบางคนอาจสั้นมาก Spectre (2015)
For most people with the particulars of your condition, the average life expectancy is five to ten years.คนส่วนใหญ่ที่มีอาการอย่างของคุณ คาดว่าอยู่ได้อีกเฉลี่ย 5-10 ปี Manchester by the Sea (2016)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ที่หวัง[N] expectancy, See also: hope, prospect, likelihood, Syn. น้ำบ่อหน้า, ความหวัง, ที่คาดหวัง, เป้าหมาย

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อายุขัย[n.] (āyukhai) EN: life expectancy ; average age ; life span ; limit of life   FR: espérance de vie [f]
ความคาดหวัง[n.] (khwām khātwang) EN: expectation ; prospect ; expectancy ; hope   FR: perspective [f] ; attente [f] ; espoir [m] ; expectance [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
EXPECTANCY IH0 K S P EH1 K T AH0 N S IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
expectancy (n) ˈɪkspˈɛktənsiː (i1 k s p e1 k t @ n s ii)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Erwartungsanalyse {f}expectancy analysis; prospect analysis [Add to Longdo]
Erwartungswert {m}expectancy value; expectation value; expectation [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
平均寿命[へいきんじゅみょう, heikinjumyou] (n) life expectancy [Add to Longdo]
平均余命[へいきんよめい, heikinyomei] (n) life expectancy [Add to Longdo]
余齢[よれい, yorei] (n) life expectancy [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Expectance \Ex*pect"ance\, Expectancy \Ex*pect"an*cy\, n.
   1. The act of expecting; expectation. --Milton.
    [1913 Webster]
 
   2. That which is expected, or looked or waited for with
    interest; the object of expectation or hope.
    [1913 Webster]
 
       The expectancy and rose of the fair state. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   {Estate in expectancy} (Law), one the possession of which a
    person is entitled to have at some future time, either as
    a remainder or reversion, or on the death of some one.
    --Burrill.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 expectancy
   n 1: an expectation [syn: {anticipation}, {expectancy}]
   2: something expected (as on the basis of a norm); "each of them
     had their own anticipations"; "an indicator of expectancy in
     development" [syn: {anticipation}, {expectancy}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top