ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

exemplary

IH0 G Z EH1 M P L ER0 IY0   
28 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -exemplary-, *exemplary*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
exemplary[ADJ] ใช้เป็นคำเตือน
exemplary[ADJ] ที่เป็นตัวอย่างที่ดี, See also: น่าเอาอย่าง, น่าทำตาม, Syn. commendable, model, praisworthy

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
exemplary(เอคเซม'พละรี) adj. น่าเอาอย่าง,น่ายกย่อง,เป็นแบบอย่าง,เป็นเครื่องเตือน., See also: exemplarily adv. exemplariness,exemplarity n., Syn. admirable ###A. reprehensible

English-Thai: Nontri Dictionary
exemplary(adj) น่าเอาอย่าง,เป็นแบบอย่าง,น่ายกย่อง

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Exemplary damagesค่าเสียหายเชิงลงโทษ [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Du-il got released earlier as an exemplary prisoner.ดูอิลได้รับการปล่อยตัวเร็วขึ้น เพราะเป็นนักโทษประพฤติดี The King (2017)
He is an exemplary Starfleet officer. He'll make a great captain.เขาเป็นนายทหารฟลีทที่เป็น แบบอย่าง เขาก็จะทำให้เป็นกัปตันที่ดี Star Trek Beyond (2016)
Chavez has an exemplary record with the bureau.ชาเวสมีประวัติดีเยี่ยมที่สำนักงาน The Grimm Identity (2015)
Sheriff, when you referred to Charlie Figg as an exemplary family man, to which of his families were you referring?ว่าเป็นคนรักครอบครัวอย่างมาก กับครอบครัวไหนที่คุณพูดถึงอยู่ล่ะ Pay It Forward (2013)
Exemplary family man, just a stellar human being.คนรักครอบครัวอย่างมาก เป็นคนดีที่สุดคนนึง Pay It Forward (2013)
Ms. Hallman had an exemplary record in jail.ครูฮอลแมนมีประวัติดีเยี่ยมในคุก I Love You, Tommy Brown (2012)
He is doing an exemplary job of taking over Cecilia's responsibilities.เขาทำงานได้ยอดเยี่ยม ในการรับช่วงต่องานของซิซิเลีย I've Got You Under Your Skin (2012)
Either you remain at Collinwood... and devote your every waking moment to becoming an exemplary father... the father David so desperately wants and deserves...และทุ่มเททุกนาทีที่เหลือในชีวิตของเจ้า เพื่อเป็นตัวอย่างของพ่อที่ดี เป็นพ่อที่เดวิดต้องการ และเหมาะสม Dark Shadows (2012)
Blair received an exemplary education.ได้รับการศึกษาแบบแบลร์ The Fasting and the Furious (2011)
But it says he apparently lived an exemplary life.- เฮ้ แม่ เรากลับมาแล้ว - ผมหิว มีอะไรกินบ้าง Redemption (2011)
Career Day is coming up in a few weeks, and we always assign an exemplary student to represent Morgan to the alumni speakers.- เยี่ยม เยี่ยม เราจะส่งอีเมล์ไปให้ กับตารางงานและหน้าที่ของเธอ คุณดัสตินใช่มั้ย? The Art of Getting By (2011)
Are you so eager to play the exemplary son?พระองค์ต้องการจะเป็นโอรสตัวอย่างอย่างนั้นหรือ? Episode #1.4 (2010)

CMU English Pronouncing Dictionary
EXEMPLARY    IH0 G Z EH1 M P L ER0 IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
exemplary    (j) ˈɪgzˈɛmpləriː (i1 g z e1 m p l @ r ii)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
beispielhaft; musterhaft; exemplarisch {adj} | beispielhafter | am beispielhaftestenexemplary | more exemplary | most exemplary [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
代表的[だいひょうてき, daihyouteki] (adj-na) representative; exemplary; model; (P) [Add to Longdo]
篤農[とくのう, tokunou] (n) (abbr) exemplary farmer [Add to Longdo]
篤農家[とくのうか, tokunouka] (n) exemplary farmer; outstanding farmer [Add to Longdo]
模範生[もはんせい, mohansei] (n) model or exemplary student [Add to Longdo]
模範的[もはんてき, mohanteki] (adj-na) exemplary [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Exemplary \Ex"em*pla*ry\, a. [L. exemplaris, fr. exemplar: cf.
   F. exemplaire. See {Exemplar}.]
   1. Serving as a pattern; deserving to be proposed for
    imitation; commendable; as, an exemplary person; exemplary
    conduct.
    [1913 Webster]
 
       [Bishops'] lives and doctrines ought to be
       exemplary.              --Bacon.
    [1913 Webster]
 
   2. Serving as a warning; monitory; as, exemplary justice,
    punishment, or damages.
    [1913 Webster]
 
   3. Illustrating as the proof of a thing. --Fuller.
    [1913 Webster]
 
   {Exemplary damages}. (Law) See under {Damage}.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Exemplary \Ex"em*pla*ry\, n.
   An exemplar; also, a copy of a book or writing. [Obs.]
   --Donne.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 exemplary
   adj 1: worthy of imitation; "exemplary behavior"; "model
       citizens" [syn: {exemplary}, {model(a)}]
   2: being or serving as an illustration of a type; "the free
     discussion that is emblematic of democracy"; "an action
     exemplary of his conduct"; [syn: {emblematic}, {exemplary},
     {typic}]
   3: serving to warn; "shook a monitory finger at him"; "an
     exemplary jail sentence" [syn: {admonitory}, {cautionary},
     {exemplary}, {monitory}, {warning(a)}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top