Search result for

evade

(53 entries)
(0.0134 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -evade-, *evade*. Possible hiragana form: えう゛ぁで
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
evade    [VT] หลบเลี่ยง (ที่จะกระทำสิ่งที่ไม่ดี), See also: หลีกเลี่ยง (ที่จะกระทำสิ่งที่ไม่ดี), Syn. avoid, elude

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
evadeJack tried to evade paying his taxes.
evadeHe schemed to evade tax.
evadeThey falsified the account balances to evade the tax.
evadeShe is an old hand at spying on tax evaders.

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
evade(อีเวด') {evaded,evading,evades} vi. หลบ,หลีก,หนี,เลี่ยง. -evader n.

English-Thai: Nontri Dictionary
evade(vt) หลบเลี่ยง,หลบหลีก,เลี่ยง,หนี

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
หดหัว    [V] hide, See also: evade, dodge, Syn. หลบ, Example: เจ้าพ่อทั้งหลายหดหัวไม่ออกมายิงกันตัวต่อตัวตามคำท้า
หลบฉาก    [V] evade, See also: avoid, keep away from, Syn. หลบมุม, หลบเลี่ยง, หลบหลีก, หลีก, Example: เมื่อเห็นว่าเขาเข้ามา เธอก็หลบฉากออกไปทันที, Thai definition: เอี้ยวตัวหลบโดยพลัน, เลี่ยงหลบออกไป
หลบหัว    [V] evade, See also: dodge, duck, Syn. หลบหน้า, หลบ, หลบซ่อน, หายหัว, Example: หลบหัวไปไหนมาทั้งวัน ?, Thai definition: หลบไปไม่ให้เจอ, ไม่อยู่ให้เห็น
หลีกเลี่ยง    [V] avoid, See also: evade, Syn. เลี่ยง, หลีกหนี, หลบ, หลบหลีก, Example: เราสามารถป้องกันโรคหัวใจ และมะเร็งได้ โดยหลีกเลี่ยงอาหารที่มีไขมันชนิดอิ่มตัว, Thai definition: ทำให้ตนไม่ต้องประสบ
ปลีก    [V] evade, Syn. แยก, หลีก, ปลีกตัว, Example: ฉันอายุก็มากแล้ว อยากจะปลีกตัวออกจากเพื่อนฝูงมาอยู่โดดเดี่ยว, Thai definition: แยกหรือหลีกออกจากหมู่จากพวกไป
พูดเส    [V] evade, Syn. พูดเฉไฉ, พูดเชือนแช, Example: พอจะพูดจริงจังกับเขา เขาก็พูดเสไปเรื่อยไม่เข้าเรื่องเสียที, Thai definition: พูดไปเรื่องอื่นที่ไม่เกี่ยวข้อง
สับหลีก    [V] evade, See also: elude, Syn. หลีกเลี่ยง, เลี่ยง, หลบฉาก, หลบหลีก, หลีก, Example: เขาสับหลีกกับพวกเราตลอด ไม่ยอมเจอหน้าพวกเราเลย, Thai definition: หลบหน้าเพราะไม่อยากพบปะเจอะเจอ
หน่ายหนี    [V] shun, See also: evade, eschew, Example: ต่อให้เธอไปอยู่ที่ไหนก็จะอาสาตามไปทุกที่ เพราะรักเธอแน่วแน่ ความรู้สึกก็ไม่เปลี่ยนแปลง หน่ายหนี, Thai definition: หลบไปเพราะทนไม่ได้, จากไปเพราะเบื่อ
บิดพลิ้ว    [V] evade, See also: refuse to admit, shirk, Syn. หลีกเลี่ยง, Example: ฝ่ายทหารเคลื่อนไหวให้นายกฯ ปลดรัฐมนตรีบางคนออก แต่นายกฯ ก็บิดพลิ้วไม่ยอมทำตามคำเรียกร้อง, Thai definition: หลีกเลี่ยงไม่ปฏิบัติตามสัญญาหรือปฏิบัติไม่ตรงตามข้อตกลง
บ่ายเบี่ยง    [V] avoid, See also: evade, shirk, dodge, Syn. เลี่ยง, เฉไฉ, Example: พ่อบ่ายเบี่ยงไม่ยอมรับว่าไปกินเหล้ากับเพื่อนมา เพราะกลัวแม่จะโกรธ, Thai definition: เลี่ยงพอให้พ้นไป, ทำหรือพูดเลี่ยงเพื่อให้พ้นตัวไป

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เบี่ยงบ่าย[v.] (bīengbāi) EN: avoid ; evade ; dodge ; shirk ; equivocate ; talk evasively   FR: éviter ; esquisser
บิดพลิ้ว[v.] (bitphliū) EN: shirk one's duty ; equivocate ; procrastinate ; be evasive ; evade; refuse to admit; shirk   
เลี่ยง[v.] (līeng) EN: avoid ; evade ; avert ; get around ; be evasive   FR: éviter ; échapper ; contourner ; fuir ; éluder
เลี่ยงความรับผิดชอบ[v. exp.] (līeng khwām rapphitchøp) EN: avoid responsibility ; evade one's responsibility ; shirk one's responsibility   FR: échapper à ses responsabilités ; fuir ses responsabilités
เลี่ยงปัญหา[v. exp.] (līeng panhā) EN: evade the issue   FR: éluder une difficulté ; éluder un problème
เลี่ยงภาษี[v. exp.] (līeng phāsī) EN: evade tax   
หลีก[v.] (līk) EN: avoid ; evade ; move aside ; sidestep ; get out of the way   FR: écarter ; éloigner ; éviter ; éluder
หลีกเลี่ยง[v.] (līklīeng) EN: avoid ; evade   FR: éviter ; échapper à
หลบ[v.] (lop) EN: keep away ; avoid ; evade ; elude ; dodge ; abscond   FR: éviter ; éluder ; esquiver
หลบหลีก[v.] (loplīk) EN: avoid ; evade ; shun   FR: se soustraire (à) ; éviter ; éluder ; se dérober (à) ; fuir

CMU English Pronouncing Dictionary
EVADE    IH0 V EY1 D
EVADE    IY0 V EY1 D
EVADES    IH0 V EY1 D Z
EVADER    IY0 V EY1 D ER0
EVADER    IH0 V EY1 D ER0
EVADED    IY0 V EY1 D AH0 D
EVADED    IH0 V EY1 D AH0 D
EVADES    IY0 V EY1 D Z
EVADERS    IH0 V EY1 D ER0 Z
EVADERS    IY0 V EY1 D ER0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
evade    (v) (i1 v ei1 d)
evaded    (v) (i1 v ei1 d i d)
evades    (v) (i1 v ei1 d z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
たらい回し;盥回し[たらいまわし, taraimawashi] (n,vs) (1) acrobatic barrel-rolling (performed using the feet while lying on the back); (2) handing something around (within a fixed group of people in a pre-arranged order); (3) handing off a problem to someone else (in order to evade responsibility) [Add to Longdo]
ばっくれる[, bakkureru] (v1) (1) (sl) to feign ignorance; (2) to evade one's responsibilities [Add to Longdo]
逸らかす[はぐらかす, hagurakasu] (v5s,vt) (uk) to dodge; to evade; to give the slip [Add to Longdo]
引っ掛ける(P);引っかける;引っ懸ける[ひっかける, hikkakeru] (v1,vt) (1) to hang (something) on (something); to throw on (clothes); (2) to hook; to catch; to trap; to ensnare; (3) to cheat; to evade payment; to jump a bill; (4) to drink (alcohol); (5) (See ぶっ掛ける) to splash someone (with); (6) to hit the ball off the end of the bat (baseball); (P) [Add to Longdo]
言い逃れる;言逃れる[いいのがれる, iinogareru] (v1,vt) to explain away; to talk one's way out of; to excuse oneself; to evade [Add to Longdo]
借り倒す[かりたおす, karitaosu] (v5s,vt) to evade payment [Add to Longdo]
身をかわす;身を躱す[みをかわす, miwokawasu] (exp,v5s) to dodge; to evade [Add to Longdo]
潜り抜ける;くぐり抜ける[くぐりぬける, kugurinukeru] (v1,vi) to go through; to pass through; to escape (through the cordon); to evade (the law) [Add to Longdo]
潜る[もぐる, moguru] (v5r,vi) (1) (uk) to drive; to pass through; to pass under; (2) to evade; to hide; (3) to survive; (P) [Add to Longdo]
体をかわす;体を躱す;体を交わす(iK)[たいをかわす, taiwokawasu] (exp,v5s) (See 躱す) to avoid; to dodge; to evade [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Evade \E*vade"\ (?), v. t. [imp. & p. p. {Evaded}; p. pr. & vb.
   n.. {Evading}.] [L. evadere, evasum, e out + vadere to go,
   walk: cf. F. s'['e]vader. See {Wade}.]
   To get away from by artifice; to avoid by dexterity,
   subterfuge, address, or ingenuity; to elude; to escape from
   cleverly; as, to evade a blow, a pursuer, a punishment; to
   evade the force of an argument.
   [1913 Webster]
 
      The heathen had a method, more truly their own, of
      evading the Christian miracles.     --Trench.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Evade \E*vade"\, v. t.
   1. To escape; to slip away; -- sometimes with from. "Evading
    from perils." --Bacon.
    [1913 Webster]
 
       Unarmed they might
       Have easily, as spirits evaded swift
       By quick contraction or remove.    --Milton.
    [1913 Webster]
 
   2. To attempt to escape; to practice artifice or sophistry,
    for the purpose of eluding.
    [1913 Webster]
 
       The ministers of God are not to evade and take
       refuge any of these . . . ways.    --South.
 
   Syn: To equivocate; shuffle. See {Prevaricate}.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 evade
   v 1: avoid or try to avoid fulfilling, answering, or performing
      (duties, questions, or issues); "He dodged the issue"; "she
      skirted the problem"; "They tend to evade their
      responsibilities"; "he evaded the questions skillfully"
      [syn: {hedge}, {fudge}, {evade}, {put off}, {circumvent},
      {parry}, {elude}, {skirt}, {dodge}, {duck}, {sidestep}]
   2: escape, either physically or mentally; "The thief eluded the
     police"; "This difficult idea seems to evade her"; "The event
     evades explanation" [syn: {elude}, {evade}, {bilk}]
   3: practice evasion; "This man always hesitates and evades"
   4: use cunning or deceit to escape or avoid; "The con man always
     evades"

Are you satisfied with the result?

Go to Top