ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

enzyme

EH1 N Z AY2 M   
52 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -enzyme-, *enzyme*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
enzyme[N] เอนไซม์, See also: โปรตีนที่ควบคุมปฏิกริยาทางชีวเคมีในร่างกาย

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
enzyme(เอน'ไซมฺ) n. เอนไซม์,ตัวหมัก,โปรตีนที่คัดหลั่งจากเซลล์มีฤทธิ์กระตุ้นทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางเคมีในสารอื่น ๆ โดยตัวมันเองไม่เปลี่ยนแปลง
apoenzyme(แอพโพเอน'ไซม) n. ส่วนประกอบโปรตีนร่วมกับ coenzyme เป็นเอ็นไซม์ที่สมบูรณ์

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
enzymeเอนไซม์ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
enzymeเอนไซม์ [มีความหมายเหมือนกับ ferment ๒] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
enzyme activityกิจกรรมของเอนไซม์ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Enzymeเอนไซม์ โปรตีนที่ทำหน้าที่เร่งปฏิกิริยาเคมี [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
enzymeเอนไซม์, สารอินทรีย์จำพวกโปรตีนที่ทำหน้าที่เป็นตัวเร่งปฏิกิริยาในปฏิกิริยาชีวเคมี เฉพาะอย่างให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางเคมีอันจำเป็นต่อการดำรงชีวิตของเซลล์ เช่น ในปฏิกิริยาย่อยแป้งไปเป็นน้ำตาลมอลโทส จะต้องมีเอนไซม์ชื่ออะไมเลส [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Enzyme Activationเอนไซม์,การทำให้ออกฤทธิ์,เอ็นซัยม์,การปลุกฤทธิ์ [การแพทย์]
Enzyme Activityความสามารถในการทำงานของเอ็นไซม์,การทำงานของเอนไซม์,การทำงานของเอนไซม์ [การแพทย์]
Enzyme Activity Unitsหน่วยของเอ็นไซม์ [การแพทย์]
Enzyme Complex Systemระบบเอ็นไซม์เชิงซ้อน [การแพทย์]
Enzyme Complexesเอ็นซัยม์เชิงซ้อน [การแพทย์]
Enzyme Inductionการเหนี่ยวนำเอ็นไซม์,การเหนี่ยวนำการสังเคราะห์เอนไซม์,การเหนี่ยวนำทางเอนไซม์ [การแพทย์]
Enzyme Inhibitionการยับยั้งการทำงานของเอนซัยม์ [การแพทย์]
Enzyme Inhibitorsตัวทำลายน้ำย่อย,สารยับยั้งเอนซัยม์,ตัวยับยั้งน้ำย่อย [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
You've been given an enzyme to stop the change.คุณได้รับเอ็นไซม์เข้าไปให้หยุดการกลายร่าง Underworld (2003)
The bonding enzymes in proteus molecules which...ซึ่งเกี่ยวพันกับเอนไซม์ในโมเลกุลของโปรตีอุส Sky Captain and the World of Tomorrow (2004)
The enzyme is not only resistant but has mutated.ไม่เพียงแต่เอนไซม์จะดื้อยา มันยังแปรสภาพได้อีกด้วย [Rec] (2007)
Fine. I'll do liver enzyme tests.จากแผลช้ำที่เกิดระหว่าง กระดูกและกล้ามเนื้อ Alone (2007)
Liver enzymes can also be elevated from musculoskeletal trauma.พวกเขาอยู่ที่นั่นไม่ว่าเธอ จะมีปัญหาเรื่องการดื่มรึเปล่า พวกเขาไม่รู้ว่า Alone (2007)
One area for investigation is the doctors' hypothesis... that the mind can be permanently improved... through surgery and enzyme enrichment... thereby utilizing unused portions of the brain.หนึ่งในพื้นที่เพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริง เป็นสมมติฐานแพทย์ ว่าจิตใจได้ดีขึ้นอย่างถาวร ผ่านการผ่าตัด และเอนไซม์การตกแต่ง Sex Trek: Charly XXX (2007)
The enzymes held both times.เอ็มไซด์เกาะติดทั้งสองครั้ง Chapter One 'The Second Coming' (2008)
Some kind of catalyst that allows the proteins from the serum to bond with the enzymes produced by each individual's adrenals.ตัวเร่งที่จะทำให้โปรตีน จากเซรุ่มไปเกาะกับเอ็นไซม์ ที่ผลิตมาจากต่อมหมวกไตของแต่ละข้าง Chapter Nine 'It's Coming' (2008)
All right, his, uh, cardiac enzymes and e.K.G. Look good.เอาล่ะ เยื่อบุหัวใจกับE.K.G ยังดีอยู่ There's No 'I' in Team (2008)
The enzyme has proven to be extremely contagious.เอนไซม์ถูกพิสูจน์แล้วว่าแพร่เชื้อได้ง่ายมาก [Rec] 2 (2009)
Your body's converting it to prostaglandin, which is triggering a fiesta of enzymes necessary for pain.มันจะถูกแปลงเป็นสารพรอสตาแกลนดิน กระตุ้นเอนไซม์ให้เกิดอาการเจ็บปวด Love & Other Drugs (2010)
Real food has all these enzymes are bodies aren't used to yet.อาหารจริงที่มีเอนไซม์เหล่านี้ ร่างกายเรายังปรับสภาพไม่ได้ Genesis: Part 1 (2011)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เอนไซม์[N] enzyme, Example: ต่อมที่อยู่ในระบบทางเดินอาหารจะทำหน้าที่หลั่งเอนไซม์ เพื่อการย่อย, Count unit: ชนิด, Thai definition: สารอินทรีย์ที่มีโครงสร้างซับซ้อนประเภทโปรตีน มีปรากฏอยู่ในเซลล์ที่มีชีวิตของพืชและสัตว์ ทำหน้าที่เป็นตัวเร่งปฏิกิริยาเคมีของกรรมวิธีต่างๆ ทางชีววิทยา, Notes: (อังกฤษ)
น้ำย่อย[N] digesting juice, See also: enzyme, Example: เขาอ้างว่าดื่มสุราเพื่อกระตุ้นน้ำย่อยในกระเพาะอาหาร, Thai definition: ของเหลวที่มีสารอินทรีย์บางชนิดสำหรับย่อยอาหาร เกิดในปาก กระเพาะ ลำไส้ ตับ และตับอ่อน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เชื้อ[n.] (cheūa) EN: fermenting agent ; yeast ; leavening ; ferment ; enzyme   FR: levure [f] ; ferment [m] ; enzyme [f] ; levain [m]
เอนไซม์[n.] (ēnsāi) EN: enzyme   FR: enzyme [f, m]
น้ำย่อย[n. exp.] (nāmyøi) EN: digestive juice ; gastric juice ; enzyme   FR: suc gastrique [m] ; suc digestif [m] ; enzyme [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
ENZYME EH1 N Z AY2 M
ENZYMES EH1 N Z AY2 M Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
enzyme (n) ˈɛnzaɪm (e1 n z ai m)
enzymes (n) ˈɛnzaɪmz (e1 n z ai m z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[méi, ㄇㄟˊ, ] enzyme; ferment, #3,994 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Enzym {n}; Ferment {n} | Enzyme {pl}; Fermente {pl}enzyme | enzymes [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
アイソザイム[, aisozaimu] (n) isozyme; isoenzyme [Add to Longdo]
アセチルCoA[アセチルコエー, asechirukoe-] (n) acetyl-CoA; acetyl-coenzyme A [Add to Longdo]
アポ酵素[アポこうそ, apo kouso] (n) apoenzyme [Add to Longdo]
エライザ法[エライザほう, eraiza hou] (n) enzyme-linked immunoSorbent assay (virus detection method); ELISA [Add to Longdo]
エンザイム;エンチーム[, enzaimu ; enchi-mu] (n) (See 酵素) enzyme [Add to Longdo]
コエンザイム[, koenzaimu] (n) coenzyme [Add to Longdo]
タンパク消化酵素;蛋白消化酵素[タンパクしょうかこうそ(タンパク消化酵素);たんぱくしょうかこうそ(蛋白消化酵素), tanpaku shoukakouso ( tanpaku shouka kouso ); tanpakushoukakouso ( tanpaku shouka k] (n) protein-digesting enzyme [Add to Longdo]
フラビン酵素[フラビンこうそ, furabin kouso] (n) flavin enzyme; flavoenzyme [Add to Longdo]
フラボ酵素[フラボこうそ, furabo kouso] (n) (See フラビン酵素) flavoenzyme [Add to Longdo]
加水分解酵素[かすいぶんかいこうそ, kasuibunkaikouso] (n) hydrolytic enzyme [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 enzyme \en"zyme\ ([e^]n"z[imac]m), n. [Pref. en- (Gr. 'en in) +
   Gr. zy`mh leaven.] (Physiol. Chem.)
   A protein produced by a living organism, capable of
   catalyzing a chemical reaction. Almost all processes in
   living organisms require some form of enzyme to cause the
   reactions to occur at a rate sufficient to support life.
   There are a very wide variety of enzymes, each specifically
   catalyzing a different chemical reaction, the sum of which
   cause the bulk of the physiological changes observed as life
   processes. Enzymes, like most proteins, are synthesized by
   the protein-synthetic mechanism of the living cell, at
   special sites on ribosomes, using the genetic information in
   messenger RNA transcribed from the genetic instructions
   stored as nuleotide sequences in the DNA (or in some viruses,
   the RNA) of the genome. Some examples of enzymes are: pepsin,
   diastase, rennet, DNA polymerase, invertase, glucose oxidase,
   protease, and ribonuclease. There are many other types of
   enzyme.
   [1913 Webster +PJC]
 
   Note: The 1913 Webster defined an enzyme as:
      An unorganized or unformed ferment, in distinction from
      an organized or living ferment; a soluble, or chemical,
      ferment.
      [PJC]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 enzyme
   n 1: any of several complex proteins that are produced by cells
      and act as catalysts in specific biochemical reactions

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

 Enzyme /ɛntsyːmə/ 
  enzymes

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top