Search result for

enlightened

(35 entries)
(0.0391 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -enlightened-, *enlightened*, enlighten, enlightene
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
enlightened person[N] ผู้ตรัสรู้, See also: ผู้รู้แจ้ง

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
The church must first interpret the markings if we are to be enlightened by their words.ถ้าอยากเข้าใจความหมายก็ต้องให้โบสถ์ แปลความหมายของสัญลักษณ์ก่อน Dead Space: Downfall (2008)
That sounded almost enlightened.เหมือนจะรู้ซึ้งถึงแก่นเลยนะ The Ugly Truth (2009)
Maybe six months from now, we'll all be more enlightened.อีกหกเดือนหน้าจากนี้ไป เราคงมีอะไรสนุกๆ ให้ทำอีกเยอะ Gimme Some Truth (2009)
Their name means 'The Enlightened Ones'.ชื่อหมายความว่า "แสงสว่าง". Angels & Demons (2009)
I have emerged, enlightened.แต่ผมก็พบกับ การหยั่งรู้ Sherlock Holmes (2009)
But there are a few enlightened young menแต่ ก็มีผู้ชายบางคน ที่เป็นผู้รู้ Sabotage (2010)
I can't tell if your approach is enlightened or chauvinistic.ฉันไม่สามารถบอกได้ว่าวิธีการของคุณ เป็นหลักพุทธะหรือเชื่อมั่นตัวเองสูง Belles de Jour (2010)
Wow, that's very enlightened.ว้าว แสงสว่างบังเกิดแล้ว Empire of the Son (2011)
I wish the city council was as enlightened as you.ผมหวังให้สภาของเมือง มีความคิดแบบคุณ The Art of Making Art (2011)
If you're trying to shock me, or show me how enlightened you are about my perfect life, you're a little late.ถ้าคุณพยายามจะทำให้ฉันตกใจ หรือแสดงให้เห็นว่าคุณเข้าใจอย่างถ่องแท้ เกี่ยวกับชีวิตที่แสนจะสมบูรณ์ของฉันแล้วละก็ คุณช้าไปหน่อยนะ Halloween: Part 2 (2011)
You could unshackle yourselves, take that rifle, put a bullet in his head, bury the two of them deep, and then make your way to a more enlightened area of this country.แกปลดโซ่ตัวเอง เอากระสุนใส่หัวเขา และเผามันทั้ง2คน จากนั้นก็หาทางกลับบ้านไปจากประเทศนี้ซะ Django Unchained (2012)
It's a Buddhist expression meaning you have been enlightened.เป็นคำที่พุทธศาสนิกชนใช้แสดงความรู้สึก เวลาที่พบทางสว่างด้วยตนเอง A Muse (2012)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
enlightenedHe enlightened me on how I should attack the subject.
enlightenedHe holds a very enlightened attitude toward working women.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ผู้รู้แจ้ง[N] enlightened person, Syn. ผู้ตรัสรู้, Example: ผู้ใดเป็นผู้รู้แจ้งก็ย่อมเห็นความเป็นจริงแห่งโลก, Count unit: คน, Thai definition: บุคคลที่รู้เห็นด้วยตนเองว่าเป็นอย่างนั้นอย่างนี้
พุทธะ[N] enlightened person, Example: คนโบราณมีความเชื่อว่า มนุษย์มีธาตุแห่งความเป็นพุทธะซ่อนอยู่, Thai definition: ผู้ตรัสรู้, ผู้ตื่นแล้ว, ผู้เบิกบานแล้ว, Notes: (บาลี)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ผู้รู้แจ้ง[n. exp.] (phūrū jaēng) EN: enlightened person   
ศาสดา[n. prop.] (Sātsadā ) EN: the Enlightened One ; the Buddha ; Lord Buddha   
ตรัสรู้[v.] (tratsarū) EN: be enlightened   FR: atteindre l'éveil

CMU English Pronouncing Dictionary
ENLIGHTENED    EH0 N L AY1 T AH0 N D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
enlightened    (v) (i1 n l ai1 t n d)

Japanese-English: EDICT Dictionary
開ける[ひらける, hirakeru] (v1,vi) (1) to become opened up; to improve; to get better; (2) to develop; to progress; to become civilized (civilised); to be up-to-date; (3) to be enlightened; to be sensible; (P) [Add to Longdo]
覚者[かくしゃ, kakusha] (n) enlightened person [Add to Longdo]
啓蒙絶対君主[けいもうぜったいくんしゅ, keimouzettaikunshu] (n) (arch) (See 啓蒙専制君主) enlightened absolutist [Add to Longdo]
啓蒙専制君主[けいもうせんせいくんしゅ, keimousenseikunshu] (n) enlightened despot [Add to Longdo]
三聖[さんせい, sansei] (n) (1) any of a number of lists of three enlightened men, including (but not limited to) [Add to Longdo]
昭代[しょうだい, shoudai] (n) glorious reign; enlightened era [Add to Longdo]
生悟り[なまざとり;なまさとり, namazatori ; namasatori] (n,vs,adj-no) (1) incomplete enlightenment; (n) (2) incompletely enlightened person [Add to Longdo]
先覚者[せんかくしゃ, senkakusha] (n) seer; pioneer; leading spirit; enlightened person [Add to Longdo]
知解;智解[ちかい, chikai] (n) (obsc) being enlightened by virtue of knowledge [Add to Longdo]
知者;智者[ちしゃ;ちさ(ok), chisha ; chisa (ok)] (n) (1) sage; wise man; wise person; man of wisdom; (2) {Buddh} (esp. 智者) buddha; bodhisattva; enlightened priest [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
圣明[shèng míng, ㄕㄥˋ ㄇㄧㄥˊ, / ] enlightened sage; brilliant master (flattering words applied to ruler) [Add to Longdo]
开明[kāi míng, ㄎㄞ ㄇㄧㄥˊ, / ] enlightened; open-minded; enlightenment [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 enlightened
   adj 1: having knowledge and spiritual insight [ant:
       {unenlightened}]
   2: characterized by full comprehension of the problem involved;
     "an educated guess"; "an enlightened electorate" [syn:
     {educated}, {enlightened}]
   n 1: people who have been introduced to the mysteries of some
      field or activity; "it is very familiar to the initiate"
      [syn: {initiate}, {enlightened}] [ant: {uninitiate}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top