ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

enacting clause

   
6 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -enacting clause-, *enacting clause*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา enacting clause มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *enacting clause*)
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
enacting clauseคำปรารภ (ในการตรากฎหมาย) [ดู preamble ประกอบ] [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
enacting clause; enacting wordsคำปรารภ (ในการตรากฎหมาย) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
enacting words; enacting clauseคำปรารภ (ในการตรากฎหมาย) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Enact \En*act"\, v. t. [imp. & p. p. {Enacted}; p. pr. & vb. n.
   {Enacting}.]
   1. To decree; to establish by legal and authoritative act; to
    make into a law; especially, to perform the legislative
    act with reference to (a bill) which gives it the validity
    of law.
    [1913 Webster]
 
   2. To act; to perform; to do; to effect. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       The king enacts more wonders than a man. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   3. To act the part of; to represent; to play.
    [1913 Webster]
 
       I did enact Julius Caesar.      --Shak.
    [1913 Webster]
 
   {Enacting clause}, that clause of a bill which formally
    expresses the legislative sanction.
    [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top