ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

elusive

IH0 L UW1 S IH0 V   
31 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -elusive-, *elusive*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
elusive[ADJ] ยากที่จะหา, See also: ยากที่จะเข้าใจ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
elusive(อิลู'ซิฟว) adj. ซึ่งหลบหลีก,ว่องไวเหมือนปรอท,เข้าใจยาก,ยากที่จะอธิบาย., See also: elusiveness n. ดูelusive, Syn. evasive
delusive(ดิลู'ซิฟว) adj. เป็นการลวงตา,ตบตา,หลอกลวง,ไม่จริง,ปลอม,ลม ๆ แล้ง ๆ, See also: delusiveness n. ดูdelusive, Syn. deceptive

English-Thai: Nontri Dictionary
elusive(adj) หลบหลีกไป,ยากจะอธิบาย,ไวเหมือนปรอท,ลื่นเหมือนปลาไหล
delusive(adj) หลอกลวง,ตบตา,ซึ่งทำให้เข้าใจผิด

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
elusive (adj ) ซึ่งหลบหลีก

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
They're for capturing those elusive Smurfs.แต่มีไว้จับจอมหลบหลีกอย่างพวกสเมิร์ฟ Smurfs: The Lost Village (2017)
The human engineers were not up to the task, so I built you, and together you and I captured that elusive thing...วิศวกรทำแบบนั้นให้ไม่ได้ ฉันเลยสร้างนายขึ้นมา ฉันกับนายเก็บเกี่ยวเรื่องเข้าใจยากนั่นขึ้นมาด้วยกัน Trace Decay (2016)
My elusive E, finally captured.พ่อคนลื่นเป็นปลาไหล จับจนได้ Snowden (2016)
Long ago, before the founders established this great city of ours that word was all but meaningless, an ideal as elusive as a dream.สันติภาพ นานมาแล้ว ก่อนผู้สร้างจะก่อตั้งเมืองที่แสนยิ่งใหญ่ของพวกเรา Insurgent (2015)
Those who hunt the most elusive prey in the cosmos:บรรดาผู้ที่ล่าเหยื่อที่เข้าใจยากที่สุดในจักรวาล: Deeper, Deeper, Deeper Still (2014)
No more than this elusive sociopath.ไม่มีใครเกินกว่านักต่อต้านสังคมลึกลับคนนี้ Predestination (2014)
Well, it would seem then we both have much to learn about your elusive fiancée.ฉันว่าเราทั้งคู่ จะต้องเรียนรู้ชีวิตคู่หมั้นของคุณอีกเยอะเลยล่ะ Control (2013)
For quite some time, I've sought something extremely important, something more elusive than the greatest of all mysteries.เป็นเวลาพอสมควร บางอย่างที่หายากมากกว่า สิ่งลี้ลับที่สุดทั้งหมด The Heart of the Truest Believer (2013)
Elusive as it is.มันยากที่จะหาดู Fear (2013)
Yet he continues to be elusive prey.เขายังคงเป็นนักล่าลึกลับต่อไป King's Castle (2013)
An update on our search for the elusive cure.อัพเดทเกี่ยวกับกาค้นหา ยารักษาที่หาแสนยากเย็น American Gothic (2013)
How are you faring in your hunt for those elusive Grayson assets?เป็นยังไงบ้างกับโครงสร้างการล่าของคุณ สำหรับผู้ที่เข้าใจยากในทรัพย์สินของเกรสัน Power (2013)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เท็จ[adj.] (thet) EN: false ; untrue ; delusive ; spurious   FR: faux ; mensonger ; fallacieux

CMU English Pronouncing Dictionary
ELUSIVE    IH0 L UW1 S IH0 V
ELUSIVENESS    IH0 L UW1 S IH0 V N AH0 S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
elusive    (j) ˈɪlˈuːsɪv (i1 l uu1 s i v)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Weißkehl-Ameisenpitta [ornith.]Elusive Antpitta [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
つかみ所がない;掴み所がない[つかみどころがない, tsukamidokoroganai] (exp,adj-i) (uk) (See つかみ所・つかみどころ・1,つかみ所のない・つかみどころのない) vague; fuzzy; elusive; slippery [Add to Longdo]
つかみ所のない;掴み所のない[つかみどころのない, tsukamidokorononai] (exp,adj-i) (uk) (See つかみ所・つかみどころ・1) vague; fuzzy; elusive; slippery [Add to Longdo]
出没自在[しゅつぼつじざい, shutsubotsujizai] (n,adj-na) appearing and disappearing at will; elusive; phantom-like [Add to Longdo]
神出鬼没[しんしゅつきぼつ, shinshutsukibotsu] (n,adj-no) appearing in unexpected places and at unexpected moments; elusive; phantom [Add to Longdo]
捉え所の無い;捉え所のない;捕らえ所の無い;捕らえ所のない[とらえどころのない, toraedokorononai] (adj-i) subtle; elusive; slippery [Add to Longdo]
変幻出没[へんげんしゅつぼつ, hengenshutsubotsu] (n,vs) being protean and elusive; appear and disappear like a phantom [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Elusive \E*lu"sive\, a.
   Tending to elude; using arts or deception to escape; adroitly
   escaping or evading; eluding the grasp; fallacious.
   [1913 Webster]
 
      Elusive of the bridal day, she gives
      Fond hopes to all, and all with hopes deceives. --Pope.
   -- {E*lu"sive*ly}, adv. -- {E*lu"sive*ness}, n.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 elusive
   adj 1: difficult to describe; "a haunting elusive odor"
   2: skillful at eluding capture; "a cabal of conspirators, each
     more elusive than the archterrorist"- David Kline
   3: difficult to detect or grasp by the mind or analyze; "his
     whole attitude had undergone a subtle change"; "a subtle
     difference"; "that elusive thing the soul" [syn: {elusive},
     {subtle}]
   4: making great mental demands; hard to comprehend or solve or
     believe; "a baffling problem"; "I faced the knotty problem of
     what to have for breakfast"; "a problematic situation at
     home" [syn: {baffling}, {elusive}, {knotty}, {problematic},
     {problematical}, {tough}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top