ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

dramatize

D R AA1 M AH0 T AY2 Z   
18 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -dramatize-, *dramatize*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
dramatize[VT] ทำให้เกินความเป็นจริง, Syn. exaggerate, magnify, Ant. understate, minimize

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
dramatize(แดรม'มะไทซ) vt. แปลงละคร,ทำให้มีลักษณะคล้ายละคร,ทำให้เป็นเรื่องน่าทึ่ง., See also: dramatiz (s) able adj. dramatiz (s) er n., Syn. intensify

English-Thai: Nontri Dictionary
dramatize(vt) ทำเป็นละคร,แปลงเป็นละคร,ทำให้เป็นเรื่องน่าทึ่ง

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Dramatizeแสดงออกทางสีหน้าและท่าทางมากเกินไป [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I'm not trying to dramatize my claim,ผมพยายามที่จะไม่เศร้า Demolition (2015)

CMU English Pronouncing Dictionary
DRAMATIZE D R AA1 M AH0 T AY2 Z
DRAMATIZE D R AE1 M AH0 T AY2 Z
DRAMATIZED D R AE1 M AH0 T AY2 Z D
DRAMATIZES D R AE1 M AH0 T AY2 Z IH0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
dramatize (v) drˈæmətaɪz (d r a1 m @ t ai z)
dramatized (v) drˈæmətaɪzd (d r a1 m @ t ai z d)
dramatizes (v) drˈæmətaɪzɪz (d r a1 m @ t ai z i z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
历朝通俗演义[lì cháo tōng sú yǎn yì, ㄌㄧˋ ㄔㄠˊ ㄊㄨㄥ ㄙㄨˊ ㄧㄢˇ ㄧˋ, / ] Dramatized history of successive dynasties (from Han to Republican China) by Cai Dongfan 蔡東藩|蔡东藩 [Add to Longdo]
民国通俗演义[Mín guó tōng sú yǎn yì, ㄇㄧㄣˊ ㄍㄨㄛˊ ㄊㄨㄥ ㄙㄨˊ ㄧㄢˇ ㄧˋ, / ] Dramatized history of Republican China until 1927 by Cai Dongfan 蔡東藩|蔡东藩, and later chapters by Xu Qinfu 許廑父|许廑父 [Add to Longdo]
隋唐演义[Suí Táng yǎn yì, ㄙㄨㄟˊ ㄊㄤˊ ㄧㄢˇ ㄧˋ, / ] Dramatized History of Sui and Tang, novel by Qing dynasty author Chu Renhuo 褚人獲|褚人获 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
脚色者[きゃくしょくしゃ, kyakushokusha] (n) movie adapter; dramatizer; dramatiser [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Dramatize \Dram"a*tize\, v. t. [imp. & p. p. {Dramatized}; p.
   pr. & vb. n. {Dramatizing}.] [Cf. F. dramatiser.]
   To compose in the form of the drama; to represent in a drama;
   to adapt to dramatic representation; as, to dramatize a
   novel, or an historical episode.
   [1913 Webster]
 
      They dramatized tyranny for public execration.
                          --Motley.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 dramatize
   v 1: put into dramatic form; "adopt a book for a screenplay"
      [syn: {dramatize}, {dramatise}, {adopt}]
   2: represent something in a dramatic manner; "These events
     dramatize the lack of social responsibility among today's
     youth" [syn: {dramatize}, {dramatise}]
   3: add details to [syn: {embroider}, {pad}, {lard}, {embellish},
     {aggrandize}, {aggrandise}, {blow up}, {dramatize},
     {dramatise}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top