ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

dissimilarity

D IH2 S IH2 M AH0 L AE1 R AH0 T IY0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -dissimilarity-, *dissimilarity*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ความแตกต่าง(n) difference, See also: dissimilarity, disparity, contrast, diversity, Syn. ความต่าง, ความตรงข้ามกัน, Ant. ความเหมือน, Example: สัดส่วนจำนวนสถาบันอุดมศึกษาต่อจำนวนจังหวัดในแต่ละภูมิภาคมีความแตกต่างจากสัดส่วนในกรุงเทพมหานครอย่างชัดเจน
ข้อแตกต่าง(n) difference, See also: dissimilarity, distinction, unlikeness, Ant. ข้อเหมือน, Example: รูปสองรูปนี้มีข้อแตกต่างที่เห็นได้ชัดหลายอย่าง, Count Unit: ข้อ
ความต่าง(n) difference, See also: dissimilarity, unlikeness, Syn. ความแตกต่าง, Ant. ความเหมือน, Example: ความต่างของสินค้าอยู่ที่คุณภาพ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ความแตกต่าง[khwām taēktāng] (n) EN: difference ; dissimilarity ; disparity ; contrast ; diversity ; variation  FR: différence [ f ] ; nuance [ f ]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
DISSIMILARITY D IH2 S IH2 M AH0 L AE1 R AH0 T IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
dissimilarity (n) dˌɪsˌɪmɪlˈærɪtiː (d i2 s i2 m i l a1 r i t ii)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Unähnlichkeit { f } | Unähnlichkeiten { pl }dissimilarity | dissimilarities [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Dissimilarity \Dis*sim`i*lar"i*ty\, n.
   Want of resemblance; unlikeness; dissimilitude; variety; as,
   the dissimilarity of human faces and forms. --Sir W. Jones.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 dissimilarity
   n 1: the quality of being dissimilar [syn: {dissimilarity},
      {unsimilarity}] [ant: {similarity}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top