Search result for

discrepancy

(33 entries)
(0.0078 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -discrepancy-, *discrepancy*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
discrepancy[N] ความแตกต่างกันระหว่างสองสิ่งที่ควรจะเหมือนกัน, Syn. difference, disparity, gap, Ant. accord

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
discrepancy(ดิสเครพ'เพินซี) n. ความไม่ลงรอยกัน,ความไม่ตรงกัน,ความขัดแย้ง., See also: discrepance n., Syn. variance,difference,gap ###A. similarity,unity

English-Thai: Nontri Dictionary
discrepancy(n) ความคลาดเคลื่อน,ความแย้งกัน,ความไม่ตรงกัน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
discrepancyข้อแตกต่าง (ในสิ่งที่ควรจะเหมือนกัน) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Discrepancyความผิดปกติในความสั้น-ยาว [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
If there's a discrepancy to be found on an application, the six of them will find it.ถ้านั่นเป็นจุดบกพร่องของใบสมัคร เราพบมันเอง Saw VI (2009)
A DISCREPANCY IN A PREVIOUS STATEMENT, THAT'S ENOUGH TO GIVE US THE UPPER HAND.ความแตกต่างกันระหว่างเหตุการณ์ครั้งที่แล้วกับครั้งนี้ เราต้องหาหลักฐานที่จะทำให้เราจับเค้าได้ ? Soul Mates (2009)
They knew about the discrepancy in the report.พวกเขารู้เรื่องคำให้การที่แย้งกันในรายงานนั่น The International (2009)
I understand that there's a discrepancy between my text and this situation...แน่นอน, ผมรู้ว่าข้อความที่ผมส่งให้คุณ มันตรงข้ามกับสถานการณืตอนนี้ Episode #1.7 (2010)
Because that's not the only discrepancy between what's listed in evidence and what's actually here.เพราะว่านั่นไม่ใช่ความแตกต่างเดียว ระหว่างรายชื่อหลักฐาน กับหลักฐานจริงที่กองอยู่นี่ Bad Code (2012)
Maybe it's not with you that we have a discrepancy.บางที.. มันอาจจะไม่ใช่คุณ ที่เรามีความขัดแย้งด้วย Two Hats (2012)
During Miranda's stay, there's a discrepancy between the two records.มีความคลาดเคลื่อน ระหว่างบันทึกสองฉบับ There Will Be Blood (2013)
That's uh, quite a discrepancy, don't you think?000 ดอลล่าร์ มันช่างคลาดเคลื่อนจริง ๆ คุณว่ามั้ย Renaissance (2014)
Sir, we detected a temperature discrepancy in cold storage.ท่านครับ เราตรวจพบ อุณหภูมิผิดปกติ ในโรงสุสานหุ่น The Bicameral Mind (2016)
There's apparently a discrepancy between my time of death and the president's physician's.ไม่ต้องวาดรูปแล้ว โทนี่ จนท. ทอดด์จะเอาผังเครื่องบินให้คุณ ไม่ ไม่ได้ Yankee White (2003)
I believe I know why there's a discrepancy in the time of death.แล้วบันทึกผู้การตายตอนที่เรียกแพทย์ Yankee White (2003)
I saw a discrepancy in his next of kin file so I sent away for more information, and I was sent these telegrams confirming the robbery.ฉันเห็นความผิดปกติ ในแฟ้มจดหมายถึงญาติ ส่งไปขอข้อมูลเพิ่มเติม ได้รับโทรเลขยืนยัน การปล้นธนาคาร Flyboys (2006)

CMU English Pronouncing Dictionary
DISCREPANCY    D IH2 S K R EH1 P AH0 N S IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
discrepancy    (n) (d i1 s k r e1 p @ n s ii)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Unstimmigkeit {f}; Diskrepanz {f}; Abweichung {f} | Unstimmigkeiten {pl}; Diskrepanzen {pl}; Abweichungen {pl}discrepancy | discrepancies [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
アンマッチ[, anmacchi] (n) discrepancy (wasei [Add to Longdo]
違い[ちがい, chigai] (n,n-suf) difference; discrepancy; (P) [Add to Longdo]
懸隔[けんかく, kenkaku] (n) difference; discrepancy [Add to Longdo]
食い違い(P);食違い(P);くい違い[くいちがい, kuichigai] (n) discrepancy; different or conflicting opinions; (P) [Add to Longdo]
相違(P);相異[そうい, soui] (n,vs) difference; discrepancy; variation; (P) [Add to Longdo]
断層[だんそう, dansou] (n) (1) fault; dislocation; (2) gap; discrepancy; (P) [Add to Longdo]
統計上の不突合[とうけいじょうのふとつごう, toukeijounofutotsugou] (n) statistical discrepancy [Add to Longdo]
不一致[ふいっち, fuicchi] (n) discrepancy; discord; disagreement; mismatch; dissonance [Add to Longdo]
不具合[ふぐあい, fuguai] (adj-na,n) (1) flaw; defect; bug; malfunction; failure; discrepancy; (2) inconvenient [Add to Longdo]
不突合[ふとつごう, futotsugou] (n) discordance; discrepancy (e.g. statistical); conflict; incongruity; inconsistency; mismatch [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
折秤[shé chèng, ㄕㄜˊ ㄔㄥˋ, ] discrepancy in weight [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Discrepance \Dis*crep"ance\ (?; 277), Discrepancy
 \Dis*crep"an*cy\, n.; pl. {-ances}, {-ancies}. [L. disrepantia:
   cf. OF. discrepance. See {Discrepant}.]
   The state or quality of being discrepant; disagreement;
   variance; discordance; dissimilarity; contrariety.
   [1913 Webster]
 
      There hath been ever a discrepance of vesture of youth
      and age, men and women.         --Sir T.
                          Elyot.
   [1913 Webster]
 
      There is no real discrepancy between these two
      genealogies.               --G. S. Faber.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 discrepancy
   n 1: a difference between conflicting facts or claims or
      opinions; "a growing divergence of opinion" [syn:
      {discrepancy}, {disagreement}, {divergence}, {variance}]
   2: an event that departs from expectations [syn: {discrepancy},
     {variance}, {variant}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top