ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

diastole

D AY0 AE1 S T AH0 L IY2   
8 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -diastole-, *diastole*
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
diastole(ไดแอส'ทะลี) n. การขยายตัวตามปกติของหัวใจ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
diastole๑. การคลายตัวของหัวใจ๒. ช่วงหัวใจคลายตัว [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

CMU English Pronouncing Dictionary
DIASTOLE    D AY0 AE1 S T AH0 L IY2

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Diastole {f} | Diastolen {pl}diastole | diastoles [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
拡張期[かくちょうき, kakuchouki] (n) diastole [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Diastole \Di*as"to*le\, n. [L., fr. Gr. ?, fr. ? to put asunder,
   to separate; dia` through + ? to set, to place.]
   1. (Physiol.) The rhythmical expansion or dilatation of the
    heart and arteries; -- correlative to {systole}, or
    contraction.
    [1913 Webster]
 
   2. (Gram.) A figure by which a syllable naturally short is
    made long.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 diastole
   n 1: the widening of the chambers of the heart between two
      contractions when the chambers fill with blood

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

 Diastole /diːastoːlə/ 
  diastole

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top