ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

derrière

   
15 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -derrière-, *derrière*
Possible hiragana form: でっりれ
Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ด้านหลัง[n.] (dān lang) EN: backside ; backyard ; rear ; behind   FR: derrière [m] ; envers [m] ; verso [m]
ด้านล่าง[adv.] (dān lāng) EN: below ; beneath ; under ; at the back ; in the back   FR: derrière ; dessous
เดินตาม[v. exp.] (doēntām) EN: walk behind ; follow   FR: suivre ; marcher derrière
ข้างหลัง[prep.] (khānglang) EN: behind ; in the rear ; in the back (of) ; to the rear (of)   FR: derrière ; en arrière
ก้น[n.] (kon) EN: buttocks ; bottom ; ass ; behind ; fanny (inf.) ; butt   FR: fesses [fpl] ; derrière [m] ; postérieur [m] ; cul (vulg.) [m] ; pétard [m] (fam.) ; croupion [m] (fam. - péj.) ; popotin [m] (fam.) ; baba [m] (arg.)
ล้าหลัง[adv.] (lālang) EN: behind ; after ; next   FR: derrière
หลัง[adv.] (lang) EN: behind ; at the back   FR: derrière ; de derrière
ลับหลัง[adv.] (laplang) EN: behind one's back   FR: à l'insu de ; derrière le dos
เหลียวหลัง[v. exp.] (līo lang) EN: look back ; look behind   FR: se retourner ; regarder derrière soi
ลอบกัด [v.] (løpkat) EN: backbite ; attack s.o. behind his back ; scheme behind one's back ; attack from behind   FR: attaquer à revers ; faire qqch. derrière le dos de qqn. ; médire de

French-Thai: Longdo Dictionary
derrière(prep) ข้างหลัง (บุพบทระบุสถานที่) เช่น Derrière l'hôtel se trouve un petit jardin. ข้างหลังโรงแรมมีสวนเล็กๆ หนึ่งสวน
derrière(prep) ข้างหลัง ด้านหลัง เช่น derrière le miroir

Japanese-English: EDICT Dictionary
バックシャン[, bakkushan] (n) (col) (sl) (from back + schoen) woman's fine rear-end; good ass; nice derriere [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From French-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.4 [fd-fra-eng]:

  derrière /dɛʀjɛʀ/ 
   behind; after

From French-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.4 [fd-fra-eng]:

  derrière /dɛʀjɛʀ/ 
   backside; rump; behind; bottom; buttocks

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top