ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

deplorably

   
39 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -deplorably-, *deplorably*, deplorab
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา deplorably มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *deplorably*)
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
deplorable(ดิพลอ'ระเบิล) adj. น่าเสียใจ,น่าเสียดาย,เลว,น่าตำหนิ., See also: deplorableness n., Syn. lamentable ###A. fortunate

English-Thai: Nontri Dictionary
deplorable(adj) น่าสังเวช,น่าเวทนา,น่าเสียใจ,น่าตำหนิ

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
It's deplorable, contemptible,เคิร์ทบอกฉันแล้ว มันน่าน่ารังเกียจ น่าเวทนา และก็ไม่ถูกต้อง Vitamin D (2009)
I'm sorry about what I said the other day. About calling you contemptible and deplorable.ฉันขอโทษที่ฉันพูดเมื่อวันก่อน ที่ด่าเธอว่า น่ารังเกียจ น่าเวทนา Vitamin D (2009)
Another example of our country's deplorable educational system.ตัวอย่างที่พบในประเทศของเรา ได้ทำการศึกษาตำหนิอย่างมีระบบ The Plain in the Prodigy (2009)
It was so deplorable.มันน่าเสียดายจริงๆ Hello Ghost (2010)
Embellished deplorably in the 19th century.น่าเสียดายที่ตกแต่งไว้ในศตวรรษที่สิบเก้า The Best Offer (2013)
Your Honour, Victoria and Lilly Dosage were found in deplorable conditions.ใต้เท้า วิคตอเรียและลิลลี่ โดเสจ ถูกพบในสภาพเลวร้าย Mama (2013)
- So much deplorable. - All families are the messed up.ช่างน่าเศร้า ครอบครัวนี้สูญเสียมามาก Mama (2013)
Deplorable conditions these, but soon I mean to make a change.สภาพน่าสังเวช แต่ไม่นานผมตั้งใจจะเปลี่ยนแปลง Stonehearst Asylum (2014)
- Qyburn? Deplorable man.- ไคบรินเรอะ ชายที่น่าชัง The Lion and the Rose (2014)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
deplorabIt is deplorable that she is so selfish.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
น่าสังเวช[adj.] (nāsangwēt) EN: pathetic ; sad ; pitiful ; dreadful ; deplorable ; poor   
น่าเสียดาย[adj.] (nāsīadāi) EN: unfortunate ; unlucky ; unfavorable ; regrettable   FR: regrettable ; déplorable
น่าสงสาร[adj.] (nāsongsān) EN: pitying ; pathetic ; poor   FR: pitoyable ; déplorable

CMU English Pronouncing Dictionary
DEPLORABLE D IH0 P L AO1 R AH0 B AH0 L

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
deplorable (j) dˈɪplˈɔːrəbl (d i1 p l oo1 r @ b l)
deplorably (a) dˈɪplˈɔːrəbliː (d i1 p l oo1 r @ b l ii)

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
残念[ざんねん, zannen] Thai: น่าเสียดาย English: deplorable (an)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
bedauerlich; bedauernswert {adj}deplorable [Add to Longdo]
bedauernswert {adv}deplorably [Add to Longdo]
betrüblich {adj} | betrüblicher | am betrüblichstendeplorable | more deplorable | most deplorable [Add to Longdo]
kläglich {adv}deplorably [Add to Longdo]
kläglich; beklagenswert; erbärmlich {adj}deplorable [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
遺憾千万[いかんせんばん, ikansenban] (adj-na) highly regrettable; utterly deplorable [Add to Longdo]
寒心[かんしん, kanshin] (n,vs) deplorable; alarming [Add to Longdo]
寒心すべき[かんしんすべき, kanshinsubeki] (exp) deplorable; alarming [Add to Longdo]
恐るべき[おそるべき, osorubeki] (adj-f) dreadful; terrible; horrible; deplorable; (P) [Add to Longdo]
残念[ざんねん, zannen] (adj-na,n) deplorable; bad luck; regret; disappointment; (P) [Add to Longdo]
情けない(P);情け無い;情無い;情ない[なさけない(P);なっさけない(情無い;情ない), nasakenai (P); nassakenai ( nasakenai ; jou nai )] (adj-i) miserable; pitiable; shameful; deplorable; (P) [Add to Longdo]
嘆かわしい[なげかわしい, nagekawashii] (adj-i) sad; wretched; deplorable; (P) [Add to Longdo]
嘆かわしい事態[なげかわしいじたい, nagekawashiijitai] (n) deplorable situation [Add to Longdo]
不祥事[ふしょうじ, fushouji] (n) scandal; deplorable event; (P) [Add to Longdo]
不祥事件[ふしょうじけん, fushoujiken] (n) disgraceful incident; scandalous affair; untoward (deplorable) event [Add to Longdo]
憂うべき;愁うべき[うれうべき, ureubeki] (exp) deplorable; alarming; grievous; lamentable [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Deplorably \De*plor"a*bly\, adv.
   In a deplorable manner.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 deplorably
   adv 1: in an unfortunate or deplorable manner; "he was sadly
       neglected"; "it was woefully inadequate" [syn:
       {deplorably}, {lamentably}, {sadly}, {woefully}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top