ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

delightful

D IH0 L AY1 T F AH0 L   
58 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -delightful-, *delightful*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
delightful[ADJ] น่าปิติยินดี
delightfully[ADV] อย่างยินดี, See also: อย่างชื่นชม, อย่างปลาบปลื้ม, อย่างปลื้มปิติ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
delightful(ดิไล'ฟูล) adj. ซึ่งให้ความสุขใจ,ยินดีมาก,สุขใจมาก., See also: delightfulness n.

English-Thai: Nontri Dictionary
delightful(adj) ยินดี,ปีติ,ปรีดิ์เปรม,สุขใจ,เบิกบานใจ

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
...who will do you that delightful honourใครจะเป็นคนทำให้แกนับถือนะ Salò, or the 120 Days of Sodom (1975)
One minor drawback to this delightful winter sport... is the high-speed crash.อุปสรรคที่ไม่หนักหนาอะไร ของกีฬาที่น่าสนุกนี้... คือการชนด้วยความเร็วสูง Cool Runnings (1993)
Into a most delightful hatให้กลายเป็นหมวกที่น่าจะสบายที่สุด The Nightmare Before Christmas (1993)
My dearest Lizzy, I hope yourjourney has been as delightful as you anticipated.ลิซซี่ที่รักยิ่ง ฉันหวังว่าการเดินทางของเธอ จะสนุกสนานเหมือนที่เธอหวังไว้ Episode #1.5 (1995)
My dear, it's delightful to see you. What a remarkable voyage this is.เป็นการเดินทางที่น่าทึ่งมาก Titanic (1997)
We couldn't help but overhear your delightful repartee.ขอโทษด้วยนะ บังเอิญได้ยิน สิ่งที่คุณพูดกัน The Story of Us (1999)
What a delightful surprise, encountering such an enchanting countryman.What a delightful surprise, encountering such an enchanting countryman. Anna and the King (1999)
- Yes, I'm sure we're all delightful people.-ช่าย ฉันมั่นใจว่าพวกเราน่ะ สุดแสนดี Hope Springs (2003)
Oh, I'm sure they're not nearly as delightful as you are.ฉันคิดว่าพวกเขาดีเท่าเธอ The Chronicles of Narnia: The Lion, the Witch and the Wardrobe (2005)
What a delightful mind you have.ทำให้ฉันรู้สึกดีจริงๆ. V for Vendetta (2005)
Delightful Girl Choon Hyangแม่หญิงชุนยังตัวร้าย Sassy Girl, Chun-hyang (2005)
Jeff, Renee, what a delightful surprise.เจฟ เรเน่ ไม่น่าเชื่อว่าจะเจอพวกคุณที่นี่ It Takes Two (2006)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
delightfulDelightful shoestring potatoes.
delightfulHe is delightful.
delightfulIt is delightful to look at a sleeping baby.
delightfulIt's always delightful to see you.
delightfulIt was a delightful bit of nonsense.
delightfulNothing is more delightful for me than to talk with him.
delightfulNothing is more delightful to me than travelling.
delightfulShe has a delightful sense of humor.
delightfulSpring is a delightful season.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ดี๊ด๊า[ADV] jubilantly, See also: delightfully, joyfully, Syn. กระดี๊กระด๊า, ลิงโลด, Example: เด็กๆ เต้นดี๊ด๊าเพราะดีใจที่จะได้ไปสวนสนุก, Notes: (ปาก)
เอม[ADJ] delightful, See also: cheerful, joyful, Thai definition: ชื่นใจ
ช่ำใจ[ADV] satisfactorily, See also: delightfully, joyfully, contentedly, Syn. หนำใจ, จุใจ, สาใจ, สมใจ, Example: มาเที่ยวคราวนี้เด็กๆ ได้นอนคุยกันเสียช่ำใจ, Thai definition: มากพอสมกับที่ใจอยาก
ความปลื้ม[N] delightfulness, Syn. ความปลื้มใจ, ความปลาบปลื้ม, ความปลื้มปิติ, Example: น้ำตาที่ไหลไม่ได้มาจากความเจ็บปวดแต่มาจากความปลื้ม
ความปิติ[N] delightfulness, See also: gladness, pleasure, Syn. ความยินดี, ความปลาบปลื้ม, ความปิติยินดี, Example: พ่อแม่มีความปิติกับความสำเร็จของลูก
จับจิต[ADV] pleasingly, See also: delightfully, enhantingly, captivatingly, Syn. ประทับใจ, จับใจ, ติดใจ, Example: หล่อนร้องเพลงได้ไพเราะจับจิต, Thai definition: อย่างเป็นที่พอใจ
ร่าเริง[ADV] cheerfully, See also: delightfully, happily, joyfully, Syn. เบิกบาน, Example: เด็กๆ กำลังเคลื่อนไหวกันอย่างร่าเริง, Thai definition: ลักษณะที่เกี่ยวกับการดีใจเต็มที่, อิ่มใจเต็มที่, เบิกบานใจเต็มที่

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ดีใจ[v.] (dījai) EN: be glad ; be happy ; be delightful ; be blissful   FR: être heureux ; être content
เอม[adj.] (ēm) EN: delightful ; sweet   
เจริญใจ[adj.] (jaroēnjai) EN: pleasing ; charming ; pleasant ; delightful ; elegant ; attractive   FR: plaisant ; attrayant ; agréable
เจริญตาเจริญใจ[adj.] (jaroēn tā jaroēn jai) EN: pleasing ; wonderful ; admirable ; great ; charming ; pleasant ; delightful ; pleasing to the mind and eye   FR: plaisant ; charmant
เจริญตาเจริญใจ[adv.] (jaroēn tā jaroēn jai) EN: pleasingly ; lovely ; pleasurably ; delightfully   FR: adorablement
ความปิติ[n.] (khwām piti) EN: delightfulness ; gladness ; pleasure ; glee   
น่าอยู่[adj.] (nāyū) EN: pleasant ; welcome ; delightful ; lively ; good to stay in ; fit to live in   FR: agréable à vivre ; plaisant ; où il fait bon vivre
งาม[adj.] (ngām) EN: beautiful ; handsome ; graceful ; fine ; lovely ; pretty ; delightful ; charming ; nice ; attractive ; fair   FR: beau ; magnifique ; ravissant ; charmant ; attrayant ; gracieux
งามตา[v. exp.] (ngām tā) EN: be pleasing ; be pleasant ; be nice ; be delightful   
ระรื่น[adj.] (rareūn) EN: delightful ; refreshing ; beaming ; mirthful ; pleasant   FR: agréable ; plaisant

CMU English Pronouncing Dictionary
DELIGHTFUL D IH0 L AY1 T F AH0 L
DELIGHTFULLY D IH0 L AY1 T F AH0 L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
delightful (j) dˈɪlˈaɪtfəl (d i1 l ai1 t f @ l)
delightfully (a) dˈɪlˈaɪtfəliː (d i1 l ai1 t f @ l ii)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
entzückend; sehr angenehm {adj} | entzückender | am entzückendstendelightful | more delightful | most delightful [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
悦ばしい[よろこばしい, yorokobashii] (adj-i) delightful; joyful; gratifying [Add to Longdo]
喜ばしい[よろこばしい, yorokobashii] (adj-i) delightful; joyous; happy; (P) [Add to Longdo]
嬉しそう[うれしそう, ureshisou] (adj-na) delightful; glad-looking [Add to Longdo]
欣快[きんかい, kinkai] (adj-na,n) pleasant; delightful [Add to Longdo]
重畳至極[ちょうじょうしごく, choujoushigoku] (n,adj-na) very pleasant; extremely delightful; exquisite; superb [Add to Longdo]
小気味よい[こきみよい, kokimiyoi] (adj-i) delightful; satisfying; gratifying; clever; neat; gloating [Add to Longdo]
痛快無比[つうかいむひ, tsuukaimuhi] (adj-na,n,adj-no) very thrilling; extremely delightful; awfully pleasant; intensely satisfying [Add to Longdo]
痛快淋漓[つうかいりんり(uK), tsuukairinri (uK)] (adj-t,adv-to) (arch) very thrilling; extremely delightful; awfully pleasant; intensely satisfying [Add to Longdo]
怡然[いぜん, izen] (adv-to,adj-t) (arch) delightful; enjoyable [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Delightful \De*light"ful\, a.
   Highly pleasing; affording great pleasure and satisfaction.
   "Delightful bowers." --Spenser. "Delightful fruit." --Milton.
 
   Syn: Delicious; charming. See {Delicious}. --
     {De*light"ful*ly}, adv. -- {De*light"ful*ness}, n.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 delightful
   adj 1: greatly pleasing or entertaining; "a delightful
       surprise"; "the comedy was delightful"; "a delicious
       joke" [syn: {delightful}, {delicious}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top