ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

defiantly

D IH0 F AY1 AH0 N T L IY0   
12 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -defiantly-, *defiantly*, defiant
English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
defiantly[yaang mai mee sum-maa-kaa-raa-wa] (adv ) อย่างไม่มีสัมมาคารวะ

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Darkly illuminating in a manner which allows us to laugh defiantly into the yawning abyss?ความคลุมเครือแบบนี้ เหมือนเรายืนหัวเราะบนหน้าผา The But in the Joke (2012)
We stand and defiantly give death the finger.เคลียร์ เราเย้ยหยันความตาย Rise Up (2008)
But it was the fact that Zola Budd defiantly ran barefootแต่ความจริงที่ว่าโซล่า บั๊ดวิ่งเท้าเปล่า Cashback (2006)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
defiantlyShe stood defiantly with arms akimbo.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
จาบ[v.] (jāp) EN: offend ; be impolite ; contradict defiantly ; harass   

CMU English Pronouncing Dictionary
DEFIANTLY    D IH0 F AY1 AH0 N T L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
defiantly    (a) dˈɪfˈaɪəntliː (d i1 f ai1 @ n t l ii)

Japanese-English: EDICT Dictionary
恐れ気もなく[おそれげもなく, osoregemonaku] (adv) courageously; fearlessly; defiantly; boldly [Add to Longdo]
言い寄る;言寄る[いいよる, iiyoru] (v5r,vi) to court; to woo; to approach defiantly [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Defiant \De*fi"ant\, a. [Cf. F. d['e]fiant, p. pr. of d['e]fier.
   See {Defy}.]
   Full of defiance; bold; insolent; as, a defiant spirit or
   act.
   [1913 Webster]
 
      In attitude stern and defiant.      --Longfellow.
   -- {De*fi"ant*ly}, adv. -- {De*fi"ant*ness}, n.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 defiantly
   adv 1: in a rebellious manner; "he rejected her words
       rebelliously" [syn: {rebelliously}, {contumaciously},
       {defiantly}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top