Search result for

désertés

(47 entries)
(0.9522 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -désertés-, *désertés*, déserté
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา désertés มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *désertés*)
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
deserted[ADJ] ซึ่งรกร้าง, See also: ซึ่งถูกทอดทิ้ง, ซึ่งไม่มีคนอาศัยอยู่, ซึ่งว่างเปล่า, Syn. abandoned, heglected
deserter[N] คนหนีทหาร, See also: ทหารหนีทัพ, Syn. skulker, scutter, truant, runaway, fugitive

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
deserted(ดิเซิร์ท'ทิด) adj. ซึ่งถูกทอดทิ้ง,ถูกลืม,ไร้คนอยู่,โดดเดี่ยว, Syn. abandoned

English-Thai: Nontri Dictionary
deserter(n) ผู้จากไป,ผู้ละทิ้ง,ทหารหนีทัพ

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ที่ร้าง[N] vacant land, See also: deserted place, wasteland, Example: เมื่อซื้อที่แล้วไม่ได้มาปลูกบ้าน ปล่อยให้เป็นที่ร้างอยู่อย่างนั้น ซอยที่อยู่บริเวณนี้จึงเป็นซอยเปลี่ยว, Count unit: แห่ง, ที่
ร้าง[V] be deserted, See also: be abandoned, be unoccupied, be desolate, be disused, Syn. ว่างเปล่า, Example: ศาลเจ้าต้นกร่าง ปัจจุบันนี้ร้างไปแล้ว, Thai definition: ปราศจากผู้คน
ร้าง[ADJ] deserted, See also: abandoned, desolate, uninhabited, forsaken, vacant, tenantless, empty, unoccupied, Syn. ว่างเปล่า, Example: โรงน้ำแข็งเก่าที่เลิกกิจการไปแล้ว ถูกทิ้งไว้เป็นบ้านร้าง อยู่ติดกับชายทะเล, Thai definition: ลักษณะของการปราศจากผู้คน
รกร้าง[ADJ] neglected and unoccupied, See also: untidy and deserted, Example: กำนันประกาศว่า จะสร้างสนามฟุตบอลบนเนื้อที่รกร้างบริเวณรอยต่อวัดกับโรงเรียน, Thai definition: รก เพราะปล่อยทิ้งไว้
เมืองร้าง[N] deserted town, See also: abandoned town, unoccupied town, Example: เมืองกลายเป็นเมืองร้างเมื่ออยู่ภาวะสงคราม
วิเวกวังเวง[ADJ] deserted, See also: lonely, forlorn, desolate, Syn. วิเวก, Example: เขาหวังจะได้พบความสงบภายในวัดซึ่งวิเวกวังเวง, Thai definition: ที่มีบรรยากาศเงียบสงัดหรือที่สงบเยือกเย็น
วิเวกวังเวง[ADJ] deserted, See also: lonely, forlorn, desolate, Syn. วิเวก, Example: เขาหวังจะได้พบความสงบภายในวัดซึ่งวิเวกวังเวง, Thai definition: ที่มีบรรยากาศเงียบสงัดหรือที่สงบเยือกเย็น

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ละทิ้ง[v.] (lathing) EN: abandon ; leave ; forsake ; strand ; desert ; abdicate ; discard ; reject ; neglect ; ignore a person   FR: abandonner ; déserter ; négliger
เงียบ[adj.] (ngīep) EN: quiet ; silent ; still ; calm ; deserted ; in abeyance   FR: silencieux ; calme ; paisible ; endormi ; désert ; muet
เปลี่ยว[adj.] (plīo) EN: lonely ; deserted   FR: isolé ; retiré
ร้าง[adj.] (rāng) EN: deserted ; abandoned ; desolate ; uninhabited ; forsaken ; vacant ; tenantless ; empty ; unoccupied   FR: désert ; abandonné
ทิ้งร้าง[adj.] (thingrāng) EN: deserted ; abandoned   
วิเวก[adj.] (wiwēk) EN: solitary ; deserted ; lonely ; lonesome   
วิเวกวังเวง[adj.] (wiwēkwangwēng) EN: deserted ; lonely ; forlorn ; desolate   

CMU English Pronouncing Dictionary
DESERTED    D AH0 Z ER1 T AH0 D
DESERTER    D EH1 Z ER0 T ER0
DESERTERS    D EH1 Z ER0 T ER0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
deserted    (v) (d i1 z @@1 t i d)
deserter    (n) (d i1 z @@1 t @ r)
deserters    (n) (d i1 z @@1 t @ z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
がらんと[, garanto] (adv,vs) (on-mim) empty; deserted; (P) [Add to Longdo]
ひっそり[, hissori] (adv,n,vs,adv-to) (on-mim) quiet; still; silent; deserted; (P) [Add to Longdo]
寒村[かんそん, kanson] (n) deserted village; poor village; (P) [Add to Longdo]
閑散[かんさん, kansan] (adj-na) (1) deserted (esp. store, market, town, streets); very few people; (2) quiet; inactive; off-season; dull; hushed; (P) [Add to Longdo]
空々寂々;空空寂寂[くうくうじゃくじゃく(uK), kuukuujakujaku (uK)] (adj-no,adj-t,adv-to) (arch) deserted and lonesome; quiet and alone; innocent and nonattached; All is void [Add to Longdo]
古家[ふるいえ, furuie] (n) old house; deserted house [Add to Longdo]
荒野(P);荒れ野;曠野(iK)[こうや(荒野;曠野)(P);あれの(荒野;荒れ野)(P);あらの(荒野;曠野), kouya ( kouya ; kouya )(P); areno ( kouya ; are no )(P); arano ( kouya ; kouya )] (n) wasteland; wilderness; deserted land; prairie; vast plain; wilds; desert; wild land; (P) [Add to Longdo]
寂れる;荒びれる[さびれる, sabireru] (v1,vi) (1) to decline (in prosperity); to become deserted; to become desolate; (2) to taper off (of a sound) [Add to Longdo]
寂寞;寂莫(iK)[せきばく;じゃくまく, sekibaku ; jakumaku] (n) (1) loneliness; desolation; (adj-t,adv-to,adj-no) (2) lonely; lonesome; dreary; desolate; deserted; (3) harsh (words); cutting (criticism); (vs) (4) to separate in thought; to consider as independent [Add to Longdo]
人気のない[ひとけのない, hitokenonai] (adj-i) (See 人気がない) deserted; empty of people [Add to Longdo]
脱走兵[だっそうへい, dassouhei] (n) deserter [Add to Longdo]
猫の子一匹居ない[ねこのこいっぴきいない, nekonokoippikiinai] (adj-i) completely deserted [Add to Longdo]
廃屋[はいおく, haioku] (n) dilapidated house; deserted house [Add to Longdo]
廃家[はいか;はいけ, haika ; haike] (n) (1) deserted house; ruined house; (n,vs) (2) abolishing one's own family line in order to join another (under pre-1947 Japanese law); extinct family [Add to Longdo]
廃村[はいそん, haison] (n) (See ゴーストタウン) ghost town; deserted village; village without inhabitants [Add to Longdo]
廃宅[はいたく, haitaku] (n) (See 廃家・1) deserted and ruined house [Add to Longdo]
不毛の地[ふもうのち, fumounochi] (n) deserted and desolate land [Add to Longdo]
門前雀羅[もんぜんじゃくら, monzenjakura] (n) (a house) looking deserted with few visitors [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
杳无人烟[yǎo wú rén yān, ㄧㄠˇ ˊ ㄖㄣˊ ㄧㄢ, / ] dark and uninhabited (成语 saw); remote and deserted; God-forsaken [Add to Longdo]
渺无人烟[miǎo wú rén yān, ㄇㄧㄠˇ ˊ ㄖㄣˊ ㄧㄢ, / ] remote and uninhabited (成语 saw); deserted; God-forsaken [Add to Longdo]
空空荡荡[kōng kōng dàng dàng, ㄎㄨㄥ ㄎㄨㄥ ㄉㄤˋ ㄉㄤˋ, / ] deserted [Add to Longdo]
门可罗雀[mén kě luó què, ㄇㄣˊ ㄎㄜˇ ㄌㄨㄛˊ ㄑㄩㄝˋ, / ] you can net sparrows at the door (成语 saw); completely deserted [Add to Longdo]
门庭冷落,门堪罗雀[mén tíng lěng luò, ㄇㄣˊ ㄊㄧㄥˊ ㄌㄥˇ ㄌㄨㄛˋ, men2 kan1 luo2 que4, / ] The courtyard is deserted, you can net sparrows at the door (成语 saw); completely deserted [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top