ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

cursive

   
37 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -cursive-, *cursive*
English-Thai: Longdo Dictionary
recursive(adj) ลักษณะการทำงานหรือการคำนวณที่ให้ผลลัพธ์แบบย้อนกลับหรือทำซ้ำขั้นตอนเดิม คำในลักษณะ recursive เช่น GNU = GNU's not Unix, PHP = PHP: Hypertext Processor , S. recur, recurring, recursion, R. recursive function

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
cursive[ADJ] ที่เขียนแบบตัวอักษรต่อกันไป

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
cursive(เคอ'ซิฟว) adj. ติดต่อกันไป (เหมือนคัดลายมือ) n. อักษรคัดลายมือ, See also: cursiveness n.
discursive(ดิสเคอร์'ซิฟว) adj. อ้อมค้อม,ไกลประเด็น,สับสน., Syn. digressive,diffuse ###A. organized
excursive(เอคซฺเคอ'ซิฟว) adj. นอกลู่นอกทาง,ห่างประเด็น,นอกเรื่อง., See also: excursiveeness n. ดูexcursive, Syn. outgoing
incursive(อินเคอ' ซิฟว) adj. บุกรุก, โจมตี, รุกล้ำ (making incursions)

English-Thai: Nontri Dictionary
cursive(adj) ติดต่อกันไป,ติดกันไป
cursive(n) แบบคัดลายมือ
discursive(adj) ก้าวก่ายกัน,สับสน,อ้อมค้อม
excursive(adj) ซึ่งท่องเที่ยวไป,ซึ่งออกนอกลู่นอกทาง,นอกเรื่อง,นอกประเด็น

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
พดกริช[N] name of decorative pattern, See also: cursive design alternately consisting of concave and convex, Syn. คดกริช, ลายพดกริช, Example: อาจารย์ท่านนี้มีความรู้เรื่องลายไทยเป็นอย่างดี และมีความเชี่ยวชาญในการวาดลายพดกริชเป็นพิเศษ, Thai definition: ชื่อลายชนิดหนึ่ง เป็นเส้นยาวคดไปมาอย่างรูปกริช
เล่นหาง[ADJ] cursive, Example: เกรียงศักดิ์ชอบเขียนตัวหนังสือเล่นหาง, Thai definition: ลักษณะการเขียนหนังสือที่ตวัดปลายตัวอักษรให้ยาวออกเกินปกติ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เล่นหาง[adj.] (lenhāng) EN: cursive   

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
cursive    (j) kˈɜːʳsɪv (k @@1 s i v)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Schreibschrift {f}cursive handwriting [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
リカーシブ[, rika-shibu] (n) {comp} recursive [Add to Longdo]
回帰的[かいきてき, kaikiteki] (adj-na) recursive [Add to Longdo]
帰納的[きのうてき, kinouteki] (adj-na,n) inductive; recursive [Add to Longdo]
帰納的関数[きのうてきかんすう, kinoutekikansuu] (n) {comp} recursive function [Add to Longdo]
[こう, kou] (n) (1) line (i.e. of text); row; verse; (2) {Buddh} carya (austerities); (3) {Buddh} samskara (formations); (4) (abbr) (See 行書) running script (a semi-cursive style of kanji); (P) [Add to Longdo]
行書[ぎょうしょ, gyousho] (n) (See 六体) running script (a semi-cursive style of kanji) [Add to Longdo]
行草[ぎょうそう, gyousou] (n) running and cursive scripts [Add to Longdo]
行体[ぎょうたい, gyoutai] (n) semicursive characters [Add to Longdo]
再帰[さいき, saiki] (n,adj-no) recursive [Add to Longdo]
再帰関数[さいきかんすう, saikikansuu] (n) {comp} recursive function [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
帰納的関数[きのうてきかんすう, kinoutekikansuu] recursive function [Add to Longdo]
再帰関数[さいきかんすう, saikikansuu] recursive function [Add to Longdo]
再帰呼び出し[さいきよびだし, saikiyobidashi] recursive call [Add to Longdo]
再帰呼出し[さいきよびだし, saikiyobidashi] recursive (function) call [Add to Longdo]
再帰的[さいきてき, saikiteki] recursive [Add to Longdo]
再帰的に呼ぶ[さいきてきによぶ, saikitekiniyobu] to call recursively [Add to Longdo]
再帰的に定義された列[さいきてきにていぎされたれつ, saikitekiniteigisaretaretsu] recursively defined sequence [Add to Longdo]
再帰的サブルーチン[さいきてきサブルーチン, saikiteki saburu-chin] recursive subroutine [Add to Longdo]
再帰的定義[さいきてきていぎ, saikitekiteigi] recursive definitions [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Cursive \Cur"sive\ (k?r"s?v), a. [LL. cursivus: cf. F. cursif
   See {Cursitor}.]
   Running; flowing.
   [1913 Webster]
 
   {Cursive hand},a running handwriting.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Cursive \Cur"sive\, n.
   1. A character used in cursive writing.
    [1913 Webster]
 
   2. A manuscript, especially of the New Testament, written in
    small, connected characters or in a running hand; --
    opposed to uncial. --Shipley.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 cursive
   adj 1: having successive letter joined together; "cursive
       script"
   n 1: rapid handwriting in which letters are set down in full and
      are cursively connected within words without lifting the
      writing implement from the paper [syn: {longhand}, {running
      hand}, {cursive}, {cursive script}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top