ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

credulous

K R EH1 JH AH0 L AH0 S   
24 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -credulous-, *credulous*, credulou
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
credulous[ADJ] หูเบา, See also: เชื่อคนง่ายเกินไป, Syn. gullible, unsuspicious

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
credulous(เครด'จุลัส) adj. ซึ่งเชื่อคนง่ายเกินไป,ซึ่งไว้วางใจคนง่ายเกินไป, See also: credulousness n. ดูcredulous, Syn. believing,trusting -Conf. credible,creditable
incredulous(อินเครด' ดูเลิส) adj. ไม่เชื่อ, กังขา, สงสัย., See also: incredulously adv. incredulousness n., Syn. skeptical

English-Thai: Nontri Dictionary
credulous(adj) หูเบา,เชื่อง่าย,งมงาย,ไว้ใจง่าย
incredulous(adj) ยังไม่เชื่อ,ยังไม่เลื่อมใส

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Yes, they are nothing but powerless, credulous masses.ใช่พวกเขาไม่มีอำนาจใดๆ Episode #1.4 (2010)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ใจง่าย[ADJ] credulous, See also: gullible, easily influenced, unstable, Syn. เชื่อง่าย, ยินยอมง่าย, Ant. ใจแข็ง, Example: ใครๆ ก็บอกว่าเธอเป็นหญิงใจง่าย, Thai definition: ถูกหลอกง่าย
ใจเบา[ADJ] credulous, See also: gullible, easily influenced/induced/led, Syn. เชื่อง่าย, Ant. ใจหนักแน่น, ยั้งคิด, Example: คนใจเบาอย่างพ่อมักจะถูกหลอกเสมอ, Thai definition: ไม่ยั้งคิด
หูเบา[ADJ] credulous, Example: บ่อยครั้งที่เขาต้องมานั่งเสียใจเพราะความเป็นคนหูเบา, Thai definition: ที่เชื่อคนอื่นง่าย

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
หูเบา[adj.] (hūbao) EN: credulous   
ใจง่าย[v.] (jai-ngāi) EN: be credulous ; be unstable ; be gullible ; be easily influenced   
งมงาย[v.] (ngom-ngāi) EN: be credulous ; be gullible ; be unquestioning ; be ignorant ; be unconscious   FR: croire bêtement ; être crédule
ไร้เดียงสา[adj.] (rai dīengsā) EN: innocent ; naive ; childlike ; artless ; simple ; credulous ; ingenuous ; unworldly   FR: innocent ; naïf ; crédule ; ingénu ; candide

CMU English Pronouncing Dictionary
CREDULOUS K R EH1 JH AH0 L AH0 S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
credulous (j) krˈɛdjuləs (k r e1 d y u l @ s)
credulously (a) krˈɛdjuləsliː (k r e1 d y u l @ s l ii)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
leichtgläubig {adj} | leichtgläubiger | am leichtgläubigstencredulous | more credulous | most credulous [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
お人好し;お人よし[おひとよし, ohitoyoshi] (adj-na,adj-no,n) softhearted (good-natured, credulous) person; easy mark; soft touch; simple soul [Add to Longdo]
が聞いてあきれる;が聞いて呆れる[がきいてあきれる, gakiiteakireru] (exp,v1) who do you think you're kidding by saying (used to indicate incredulous dismissal of some claim); What a laugh! [Add to Longdo]
疑い深い[うたがいぶかい, utagaibukai] (adj-i) doubting; distrustful; incredulous; suspicious [Add to Longdo]
半信半疑[はんしんはんぎ, hanshinhangi] (n,adj-no) half in doubt; half-convinced; dubious; incredulous [Add to Longdo]
聞いてあきれる;聞いて呆れる[きいてあきれる, kiiteakireru] (v1,vi) (See が聞いてあきれる) to be astonished to hear; to be incredulous about; to express disbelief [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Credulous \Cred"u*lous\ (kr?d"?-l?s; 135), a. [L. credulus, fr.
   credere. See {Creed}.]
   1. Apt to believe on slight evidence; easily imposed upon;
    unsuspecting. --Landor.
    [1913 Webster]
 
       Eve, our credulous mother.      --Milton.
    [1913 Webster]
 
   2. Believed too readily. [Obs.] --Beau. & Fl.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 credulous
   adj 1: disposed to believe on little evidence; "the gimmick
       would convince none but the most credulous" [ant:
       {incredulous}]
   2: showing a lack of judgment or experience; "so credulous he
     believes everything he reads"

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top