ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

counterpoint

K AW1 N T ER0 P OY2 N T   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -counterpoint-, *counterpoint*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Counterpointลีลาสอดประสานแนวทำนอง [TU Subject Heading]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
COUNTERPOINT K AW1 N T ER0 P OY2 N T
COUNTERPOINTS K AW1 N T ER0 P OY2 N T S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
counterpoint (n) kˈauntəpɔɪnt (k au1 n t @ p oi n t)
counterpoints (n) kˈauntəpɔɪnts (k au1 n t @ p oi n t s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
对位[duì wèi, ㄉㄨㄟˋ ㄨㄟˋ, / ] counterpoint (in music) #41,058 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
対位法[たいいほう, taiihou] (n) counterpoint [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Counterpoint \Coun"ter*point`\, n. [OF. contrepoincte,
   corruption of earlier counstepointe, countepointe, F.
   courtepointe, fr. L. culcita cushion, mattress (see {Quilt},
   and cf. {Cushion}) + puncta, fem. p. p. of pungere to prick
   (see {Point}). The word properly meant a stitched quilt, with
   the colors broken one into another.]
   A coverlet; a cover for a bed, often stitched or broken into
   squares; a counterpane. See 1st {Counterpane}.
   [1913 Webster]
 
      Embroidered coverlets or counterpoints of purple silk.
                          --Sir T.
                          North.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Counterpoint \Coun"ter*point`\ (koun"t?r-point`), n. [Counter- +
   point.]
   An opposite point [Obs.] --Sir E. Sandys.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Counterpoint \Coun"ter*point`\, n. [F. contrepoint; cf. It.
   contrappunto. Cf. {Contrapuntal}.] (Mus.)
   (a) The setting of note against note in harmony; the adding
     of one or more parts to a given {canto fermo} or melody.
   (b) The art of polyphony, or composite melody, i. e., melody
     not single, but moving attended by one or more related
     melodies.
   (c) Music in parts; part writing; harmony; polyphonic music.
     See {Polyphony}.
     [1913 Webster]
 
        Counterpoint, an invention equivalent to a new
        creation of music.          --Whewell.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 counterpoint
   n 1: a musical form involving the simultaneous sound of two or
      more melodies
   v 1: to show differences when compared; be different; "the
      students contrast considerably in their artistic abilities"
      [syn: {contrast}, {counterpoint}]
   2: write in counterpoint; "Bach perfected the art of
     counterpointing"

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top