ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

coquettish

   
24 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -coquettish-, *coquettish*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
coquettish[ADJ] ที่ยั่วยวนผู้ชาย, See also: กะลิ้มกะเหลี่ย

English-Thai: Nontri Dictionary
coquettish(adj) เจ้าชู้,ดัดจริต,เจ้ามารยา,ยั่วสวาท

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
You might not smile just at the coquettish sound of it.ฉันอาจไม่ยิ้มแย้มเหมือนกับกำลังยั่วยวนใครอยู่ New Haven Can Wait (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
coquettishShe is quite coquettish.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
กระตุ้งกระติ้ง[ADJ] girlish, See also: coquettish, affected, Syn. ตุ้งติ้ง, Example: ท่าทางกระตุ้งกระติ้งของเขาทำให้เพื่อนล้ออยู่เสมอ, Thai definition: ที่มีกิริยาท่าทางกระชดกระช้อย
กระดุ้งกระดิ้ง[ADV] girlishly, See also: coquettishly, affectedly, Syn. กระตุ้งกระติ้ง, สะดีดสะดิ้ง, Example: เขาเดินกระดุ้งกระดิ้งเหมือนผู้หญิง
กรุยกราย[ADV] swaggeringly, See also: coquettishly, Example: เธออยู่ในชุดราตรีสวย เดินกรุยกรายไปรอบเวที, Thai definition: มีท่าทางหยิบหย่ง
ตุ๊กติ๊ก[ADJ] girlish, See also: coquettish, feminine, Syn. ตุ้งติ้ง, ดีดดิ้น, ดุ้งดิ้ง, กระตุ้งกระติ้ง, Thai definition: มีกิริยาท่าทางกระชดกระช้อย

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กระตุ้งกระติ้ง[adj.] (kratungkrating) EN: coquettish ; girlish ; affected   FR: coquet

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
coquettish (j) kˈoukˈɛtɪʃ (k ou1 k e1 t i sh)
coquettishly (a) kˈoukˈɛtɪʃliː (k ou1 k e1 t i sh l ii)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
kokett {adj} | koketter | am kokettestencoquettish | more coquettish | most coquettish [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
じゃら付く;戯つく[じゃらつく, jaratsuku] (v5k,vi) (1) (uk) to jingle; to jangle; to clink; to chink; (2) to act lasciviously; to act coquettishly [Add to Longdo]
コケッティシュ;コケティッシュ[, koketteishu ; koketeisshu] (adj-na) coquettish [Add to Longdo]
ジャラジャラ;じゃらじゃら[, jarajara ; jarajara] (adv,adv-to,vs) (1) jingling; jangling; clinking; chinking; (2) lasciviously; coquettishly [Add to Longdo]
阿娜めく;婀娜めく;徒めく[あだめく, adameku] (v5k) to be bewitching; to look coquettish; to behave in an alluring manner; to behave in a seductive manner [Add to Longdo]
艶っぽい[つやっぽい, tsuyappoi] (adj-i) romantic; spicy; coquettish [Add to Longdo]
艶めかしい;艶かしい;生めかしい;媚かしい(iK)[なまめかしい, namamekashii] (adj-i) charming; captivating; bewitching; seductive; coquettish [Add to Longdo]
艶めかしい目付き[なまめかしいめつき, namamekashiimetsuki] (n) coquettish eyes [Add to Longdo]
科を作る;しなを作る[しなをつくる, shinawotsukuru] (exp,v5r) to put on coquettish airs; to act flirtatiously; to act kittenish [Add to Longdo]
甘えた調子で[あまえたちょうしで, amaetachoushide] (exp) in a coquettish tone [Add to Longdo]
婀娜[あだ, ada] (n) coquettish woman [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Coquettish \Co*quet"tish\, a.
   Practicing or exhibiting coquetry; alluring; enticing.
   [1913 Webster]
 
      A pretty, coquettish housemaid.     --W. Irving.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 coquettish
   adj 1: like a coquette [syn: {coquettish}, {flirtatious}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top