Search result for

concentratedly

(67 entries)
(1.7309 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -concentratedly-, *concentratedly*.
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา concentratedly มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *concentratedly*)
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
rain wash; sheet erosion; sheet flood erosion; slope wash; surface wash; unconcentrated washการกร่อนแบบแผ่ซ่าน [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
surface wash; rain wash; sheet erosion; sheet flood erosion; slope wash; unconcentrated washการกร่อนแบบแผ่ซ่าน [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
slope wash; rain wash; sheet erosion; sheet flood erosion; surface wash; unconcentrated washการกร่อนแบบแผ่ซ่าน [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
sheet erosion; rain wash; sheet flood erosion; slope wash; surface wash; unconcentrated washการกร่อนแบบแผ่ซ่าน [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
sheet flood erosion; rain wash; sheet erosion; slope wash; surface wash; unconcentrated washการกร่อนแบบแผ่ซ่าน [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
unconcentrated wash; rain wash; sheet erosion; sheet flood erosion; slope wash; surface washการกร่อนแบบแผ่ซ่าน [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Concentrated latexน้ำยางข้น คือ น้ำยางสดที่ทำให้เข้มข้นโดยการหมุนเหวี่ยงหรือการแยกครีม เพื่อแยกส่วนที่เป็นเนื้อยางออกจากเซรุ่ม และเพิ่มปริมาณเนื้อยางแห้งจาก 30% เป็น 60% สำหรับวิธีการหมุนเหวี่ยง ซึ่งเป็นวิธีที่นิยมใช้กันเป็นส่วนใหญ่ในประเทศไทย และเพิ่มปริมาณเนื้อยางแห้งจาก 30% เป็น 64% สำหรับวิธีการแยกครีม เนื่องจากน้ำยางสดมีปริมาณน้ำมากเกินไปไม่เหมาะที่จะนำไปผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ และสิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายในการขนส่ง [เทคโนโลยียาง]
concentrated solutionสารละลายเข้มข้น, สารละลายที่มีตัวละลาย ละลายอยู่เป็นปริมาณมาก [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Immune Globulin, Concentratedการให้แอนตี้บอดในรูปหรือโกลบูลินเข้มข้น [การแพทย์]
Leukocytes, Concentratedเม็ดเลือดขาวเข้มข้น [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
concentratedThe student concentrated on his subject.
concentratedI concentrated my attention on the subject.
concentratedI concentrated my attention on the lecture.
concentratedI concentrated my attention on the lecture.
concentratedI concentrated all my energies on the problem.
concentratedI concentrated my effort on the study.
concentratedI concentrated my attention on the little things of history.
concentratedThe general concentrated the soldiers in Paris.
concentratedThe biologist concentrated on observing the phenomenon.
concentratedTaro concentrated on memorizing English words.
concentratedI concentrated on what he was saying.
concentratedHe concentrated on his study of prepositions.
concentratedHe concentrated his attention on what she said.
concentratedHe concentrated on his study.
concentratedHe concentrated his energies on helping his friend.
concentratedShe concentrated on one thing.

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
concentrated(คอน'เซินเทรทิด) adj. ใจจดใจจ่อ,ซึ่งตั้งอกตั้งใจ,ซึ่งจับกลุ่มเข้าด้วยกัน,เข้มข้น

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
คร่ำเคร่ง    [V] be engrossed in, See also: immerse oneself, be absorbed in, be concentrated in, be up to the eyes in, work hard, Syn. หมกมุ่น, มุ่งมั่น, ตั้งใจ, Example: ลูกชายคนเล็กกำลังคร่ำเคร่งอยู่กับการอ่านหนังสือเตรียมสอบ, Thai definition: หมกมุ่นในการทำงานอย่างหามรุ่งหามค่ำ
ข้น    [V] thicken, See also: become concentrated, condense, Example: ซุปนี้ข้นเกินไป
นั่งปรก    [V] sit with concentrated mind, Example: สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์วัดปากน้ำนั่งปรก ร่วมด้วยพระเกจิอาจารย์ชื่อดังแห่งยุค, Thai definition: นั่งเข้าสมาธิส่งกระแสจิตเข้าไปยังวัตถุมงคลในพิธีต่างๆ
มุ่งมั่น    [V] be engrossed in, See also: immerse oneself, be absorbed in, be concentrated in, be up to the eyes in, work hard, Syn. คร่ำเคร่ง, ตั้งใจ, Example: ทีมฟุตบอลไทยมุ่งมั่นที่จะคว้าแชมป์ปีนี้ให้ได้, Thai definition: ตั้งใจทำอย่างจริงจัง
ข้น    [ADJ] thick, See also: dense, concentrated, condensed, vicious, Syn. เข้มข้น, Ant. จาง, ใส, Example: การหลนหมายถึงการทำอาหารให้สุกด้วยการใช้กะทิข้นๆ, Thai definition: ลักษณะของเหลวที่มีการรวมตัวกันแน่นเข้า, ไม่ใส
จัด    [ADJ] strong, See also: concentrated, Syn. เข้ม, ยิ่ง, เต็มที่, Ant. อ่อน, Example: เขาชอบกินอาหารประจำวันที่มีรสจัด

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
หัวกะทิ[n. exp.] (hūakathi) EN: pure coconut cream ; concentrated cream of coconut ; undiluted coconut milk ; coconut cream   FR: crème de lait de coco [f]
จัด[adj.] (jat) EN: intense ; strong ; concentrated ; extreme   FR: intense ; dense ; extrême
แก่[adj.] (kaē) EN: dark ; deep ; intense ; strong ; vigourous ; concentrated   FR: foncé ; profond ; intense ; fort ; vigoureux ; concentré
เข้ม[adj.] (khem) EN: intense ; strong ; concentrated   FR: fort ; intense ; vif ; prononcé
ข้น[adj.] (khon) EN: thick ; dense ; condensed ; concentrated ; viscous ; sticky   FR: épais ; condensé ; consistant ; concentré ; visqueux ; dense
มุ่งมั่น[v.] (mungman) EN: be engrossed in ; immerse oneself ; be absorbed in ; be concentrated in ; be up to the eyes in ; work hard   FR: s'entêter ; s'obstiner
ตกคลัก[n.] (tokkhlak) EN: fish concentrated in a drying pond   

CMU English Pronouncing Dictionary
CONCENTRATED    K AO1 N S AH0 N T R EY2 T AH0 D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
concentrated    (v) (k o1 n s @ n t r ei t i d)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Einzelkraft {f}single force; concentrated force [Add to Longdo]
konzentrieren | konzentrierend | konzentriert | konzentriert | konzentrierteto concentrate | concentrating | concentrated | concentrates | concentrated [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
くそ勉強;糞勉強[くそべんきょう, kusobenkyou] (n,vs) (sl) cram for an exam; concentrated study [Add to Longdo]
コンク[, konku] (adj-f) (abbr) concentrated [Add to Longdo]
苦汁;滷汁;苦塩[にがり;にがしお(苦塩), nigari ; nigashio ( ku shio )] (n) bittern; concentrated solution of salts (esp. magnesium chloride) left over after the crystallization of seawater or brine [Add to Longdo]
高濃度[こうのうど, kounoudo] (n,adj-no) high concentration; concentrated; highly-concentrated [Add to Longdo]
集中攻撃[しゅうちゅうこうげき, shuuchuukougeki] (n,vs) (making, launching) concentrated attack (on, against) [Add to Longdo]
集中神経系[しゅうちゅうしんけいけい, shuuchuushinkeikei] (n) (See 散在神経系) concentrated nervous system [Add to Longdo]
集中線[しゅうちゅうせん, shuuchuusen] (n) saturated linework; concentrated linework [Add to Longdo]
集中的[しゅうちゅうてき, shuuchuuteki] (adj-na) intensive; concentrated; focused [Add to Longdo]
集中砲火[しゅうちゅうほうか, shuuchuuhouka] (n) concentrated fire [Add to Longdo]
総掛かり[そうがかり, sougakari] (n) in a body; concentrated force; combined efforts [Add to Longdo]
濃硫酸[のうりゅうさん, nouryuusan] (n) concentrated sulfuric acid; concentrated sulphuric acid [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
功夫茶[gōng fu chá, ㄍㄨㄥ ㄈㄨ˙ ㄔㄚˊ, ] very concentrated type of tea drunk in Chaozhou, Fujian and Taiwan [Add to Longdo]
孜孜不倦[zī zī bù juàn, ㄗ ㄗ ㄅㄨˋ ㄐㄩㄢˋ, ] lit. diligent and without slacking (成语 saw); praise for hard and concentrated effort; assiduous (study); concentrating [Add to Longdo]
密集[mì jí, ㄇㄧˋ ㄐㄧˊ, ] concentrated; compressed [Add to Longdo]
[zhuān, ㄓㄨㄢ, / ] for a particular person, occasion, purpose; focused on one thing; special; expert; particular (to sth); concentrated; specialized [Add to Longdo]
专一[zhuān yī, ㄓㄨㄢ ㄧ, / ] single-minded; concentrated [Add to Longdo]
专注[zhuān zhù, ㄓㄨㄢ ㄓㄨˋ, / ] concentrated; single-mindedly devoted to [Add to Longdo]
工夫茶[gōng fu chá, ㄍㄨㄥ ㄈㄨ˙ ㄔㄚˊ, ] very concentrated type of tea consumed in Chaozhou, Fujian and Taiwan; variant of 功夫茶 [Add to Longdo]
[nóng, ㄋㄨㄥˊ, / ] concentrated; dense [Add to Longdo]
[zhuān, ㄓㄨㄢ, / ] concentrated; specialized [Add to Longdo]
[nóng, ㄋㄨㄥˊ, ] concentrated; strong wine [Add to Longdo]
集中[jí zhōng, ㄐㄧˊ ㄓㄨㄥ, ] to concentrate; to centralize; to focus; centralized; concentrated; to put together [Add to Longdo]
集运[jí yùn, ㄐㄧˊ ㄩㄣˋ, / ] cooperative transport; concentrated freight [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?

Go to Top