ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

cloudy

K L AW1 D IY0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -cloudy-, *cloudy*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
cloudy(adj) กำกวม, See also: ไม่ชัดเจน, Syn. vague, indistinct, Ant. clear
cloudy(adj) ที่ปกคลุมด้วยเมฆ, Syn. overcast
cloudy(adj) ที่เหมือนเมฆ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
cloudy(เคลา'ดี) adj. เต็มไปด้วยก้อนเมฆ,เกี่ยวกับเมฆ,มืดมัว,ไม่ใส,ไม่ชัด,เลือนลาง,ขุ่น,เศร้าซึม., See also: cloudily adv. ดูcloudy cloudiness n. ดูcloudy, Syn. gray, overcast

English-Thai: Nontri Dictionary
cloudy(adj) มีเมฆมาก,มืดมัว,ไม่แจ่มใส,เลือนลาง

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Cloudyขุ่นมากขึ้น [การแพทย์]
Cloudy like Appearanceลักษณะทึบขาวที่สม่ำเสนอคล้ายปุยเมฆ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
loving' you cloudy days or sunny lovin' you are you sure?Lovin' you # Cloudy days or sunny # Lovin' you Spies Like Us (1985)
"On a cloudy day"On a cloudy day Mannequin (1987)
He can track a falcon on a cloudy day.พระองค์สามารถล่าเหยี่ยวได้แม้จะเป็นวันที่มีเมฆบัง The Princess Bride (1987)
# I don't mind if they're cloudy or brightไม่นำพา เมฆาหม่น หรือฟ้าใส Pi (1998)
Cloudy day...วันที่มีเมฆ The Guy Was Cool (2004)
What I care about is having an awful lot depending on a man too distracted to pack an umbrella on a cloudy day.จะสนใจหรือไม่มันขึ้นอยู่กับว่า ผู้ชายคนหนึ่งจะมีเรื่องกวนใจมากพอ จนลืมพกร่มในวันเมฆครึ้มอย่างนี้หรือเปล่า Chapter Seven 'Cold Snap' (2009)
After a few hours, they begin to get cloudy and wilt.หลังจาก 2-3 ชม. พวกมันจะเริ่มเหนียวข้นและแห้ง The Eyes Have It (2009)
Looks pretty cloudy there, intern.ดูเมฆหมอกมืดมัวจังนะ เด็กฝึกงาน Cloudy with a Chance of Meatballs (2009)
How many people here have gotten sunburned on a cloudy day?พวกเราที่อยู่ตรงนี้คงเคยโดน แดดเผามาบ้างแล้ว แม้แต่วันฟ้าเมฆครึ้ม? Revelation Zero: Part 1 (2010)
Check it, yo. It ain't cloudy or dirty or nothing.ตรวจดูสิว่ะ โย่ว สีมันไม่ขุ่นหรือไม่เจือปนหรืออะไรสักอย่างเลยว่ะ Sunset (2010)
I love how you say journey, like I've hopped on some fantastical winged stead and I'm soaring through a cloudy land of adventure.ชอบจังเวลาคุณพูดว่า "เดินทาง" เหมือนกับว่าปีกฉันจะงอกออกมาจากข้างหลัง แล้วฉันจะได้บินไปผจญภัยในนครแห่งเมฆ Children Shouldn't Play with Undead Things (2011)
"While holding these cloudy feelings about Ryoma-san..."ขณะเก็บเอาความรู้สึกมืดมนเกี่ยวกับคุณเรียวมะ Episode #2.7 (2011)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
cloudyAll of a sudden it became cloudy.
cloudyAnd when the night is cloudy.
cloudyAs it was cloudy, we could not enjoy the view.
cloudyBecause of this it will probably be generally cloudy and rainy weather over tonight and tomorrow.
cloudyCloudy days, they stopped on their way and could not return home.
cloudyCloudy, occasional rain.
cloudyCloudy with a chance of rain.
cloudyDoes it look cloudy today?
cloudyFair, later cloudy.
cloudyIt being cloudy, I took my umbrella with me.
cloudyIt is apt to get either cloudy or windy when the cherry-blossoms are in full bloom.
cloudyIt is cloudy now.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
พยับแดด(n) haze, See also: cloudy day, overcast sky, Syn. เงาแดด, Example: พยับแดดทอดลงเป็นเงาให้เกิดภาพลวงตา, Thai Definition: แสงแดดกล้าที่ปรากฏในระยะไกลเป็นระยิบระยับลวงตา ทำให้เห็นเป็นน้ำ
มืดครึ้ม(adj) overcast, See also: cloudy, gloomy, dark, shady, murky, obscure, Syn. ครึ้ม, มัวซัว, ครึ้มฝน, ครึ้มฟ้าครึ้มฝน, มืดมัว, Ant. สว่าง, Example: เมื่อเราดูภาพท้องฟ้าอันมืดครึ้มและทุ่งหญ้าสีเหลือง เรารู้สึกว่ามันสะเทือนใจเหลือเกิน, Thai Definition: ไม่มีแดด ดูมืดมัว
คลุ้ม(adj) cloudy, See also: dim, dark, murky, Syn. มืดมัว, ครึ้ม, Example: ข้าพเจ้าเห็นเสาเรือกระโดกกระเดกไปมาอยู่แทบท้องฟ้าอันมืดคลุ้ม, Thai Definition: ที่มีลักษณะมืดมัวไม่แจ่มใส
ดำทะมึน(adj) cloudy, Example: เมฆฝนดำทะมึนกำลังเคลื่อนตัวเข้ามาและความมืดมิดก็เข้าครอบคลุมไปทั่ว
เมฆคลุ้ม(n) cloudy, Syn. เมฆมาก, Thai Definition: ปริมาณเมฆมากกว่า 7 ใน 8 ในท้องฟ้า ซึ่งสามารถเห็นได้ด้วยตาเปล่า ใช้ในการพยากรณ์อากาศ
เมฆมาก(n) cloudy, Syn. เมฆคลุ้ม

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
คลุ้ม[khlum] (adj) EN: cloudy ; dim ; dark ; murky  FR: nuageux ; couvert
ครึ้ม[khreum] (adj) EN: cloudy ; grey ; overcast ; overclouded  FR: nuageux ; couvert ; gris
ครึ้มฟ้าครึ้มฝน[khreum fā khreum fon] (xp) EN: be very cloudy  FR: le temps est maussade ; le ciel est couvert
เมฆคลุ้ม[mēkkhlum] (x) EN: cloudy
เมฆมาก[mēk māk] (adj) EN: cloudy
มีเมฆ[mī mēk] (adj) EN: cloudy  FR: nuageux ; couvert ; il fait nuageux
มีเมฆมาก[mī mēk māk] (x) EN: it's very cloudy  FR: il fait très nuageux
พยับ[phayap] (adj) EN: dull ; overcast ; cloudy ; rainy ; heavy ; dark ; gloomy ; dusky ; dim  FR: nuageux ; couvert

CMU English Pronouncing Dictionary
CLOUDY K L AW1 D IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
cloudy (j) klˈaudiː (k l au1 d ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
阴天[yīn tiān, ㄧㄣ ㄊㄧㄢ, / ] cloudy day; overcast sky, #15,525 [Add to Longdo]
[ài, ㄞˋ, ] cloudy; shady; obscure, #648,599 [Add to Longdo]
[dài, ㄉㄞˋ, ] cloudy sky [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
bewölkt; wolkig {adj} | bewölkter; wolkiger | am bewölktesten; am wolkigstencloudy | cloudier | cloudiest [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
トラザメ[torazame] (n) cloudy catshark (Scyliorhinus torazame, species found from Japan and Korea to Taiwan) [Add to Longdo]
陰晴[いんせい, insei] (n) unsettled (fine and cloudy) weather [Add to Longdo]
混濁した[こんだくした, kondakushita] (adj-f) thick; turbid; cloudy; muddy [Add to Longdo]
春陰[しゅんいん, shun'in] (n) cloudy spring weather [Add to Longdo]
潤む[うるむ, urumu] (v5m,vi) (1) to be wet; to be moist; (2) to get dim; to become blurred; to get cloudy; to get muddy; to be bleared; (3) (of one's voice) to become tear-choked; (P) [Add to Longdo]
晴曇[せいどん, seidon] (n) fine weather and cloudy [Add to Longdo]
雪曇り;雪曇[ゆきぐもり, yukigumori] (n,adj-no) (obsc) cloudy sky looking like it will snow soon [Add to Longdo]
濁す[にごす, nigosu] (v5s,vt) (1) to make muddy (a liquid); to make cloudy; to make turbid; to roil; (2) (See お茶を濁す・2) to prevaricate; to speak ambiguously; (P) [Add to Longdo]
朝曇り[あさぐもり, asagumori] (n) a cloudy morning [Add to Longdo]
鳥曇り;鳥曇[とりぐもり, torigumori] (n) cloudy sky that appears when the migrating birds that stayed for winter and autumn in Japan leave to go north [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Cloudy \Cloud"y\ (kloud"[u^]), a. [Compar. {Cloudier}; superl.
   {Cloudiest}.] [From Cloud, n.]
   1. Overcast or obscured with clouds; clouded; as, a cloudy
    sky.
    [1913 Webster]
 
   2. Consisting of a cloud or clouds.
    [1913 Webster]
 
       As Moses entered into the tabernacle, the cloudy
       pillar descended.           --Ex. xxxiii.
                          9
    [1913 Webster]
 
   3. Indicating gloom, anxiety, sullenness, or ill-nature; not
    open or cheerful. "A cloudy countenance." --Shak.
    [1913 Webster]
 
   4. Confused; indistinct; obscure; dark.
    [1913 Webster]
 
       Cloudy and confused notions of things. --Watts.
    [1913 Webster]
 
   5. Lacking clearness, brightness, or luster. "A cloudy
    diamond." --Boyle.
    [1913 Webster]
 
   6. Marked with veins or sports of dark or various hues, as
    marble.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 cloudy
   adj 1: lacking definite form or limits; "gropes among cloudy
       issues toward a feeble conclusion"- H.T.Moore; "nebulous
       distinction between pride and conceit" [syn: {cloudy},
       {nebulose}, {nebulous}]
   2: full of or covered with clouds; "cloudy skies" [ant: {clear}]
   3: (of liquids) clouded as with sediment; "a cloudy liquid";
     "muddy coffee"; "murky waters" [syn: {cloudy}, {muddy},
     {mirky}, {murky}, {turbid}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top