ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

chinese opera

   
5 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -chinese opera-, *chinese opera*
English-Thai: Longdo Dictionary
chinese opera(n) อุปรากรจีน, งิ้ว

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
An anonymous source has provided FOX with documents showing a wire transfer from Chinese operatives to Burrows and Scofield.แหล่งข่าวที่ไม่เปิดเผยตัว ได้ให้ข้อมูลกับ FOX เป็นเอกสาร แสดงถึงการส่งโทรเลข จากสายลับจีนถึงเบอร์โรวส์และสโกฟิลด์ Cowboys and Indians (2009)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
งิ้ว[N] Chinese opera, See also: Chinese play, Chinese drama, Example: งิ้วเป็นอุปรากรที่มีคนนิยมดูมาก, Count unit: คณะ, โรง, Thai definition: ละครจีนแบบโบราณ

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
戏曲[xì qǔ, ㄒㄧˋ ㄑㄩˇ, / ] Chinese opera, #11,998 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
京劇[きょうげき;けいげき, kyougeki ; keigeki] (n) classical Chinese opera [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top