ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

chimpanzee

CH IH0 M P AE1 N Z IY0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -chimpanzee-, *chimpanzee*
Possible hiragana form: ちんぱんぜえ
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
chimpanzee(n) ลิงชิมแปนซี, Syn. chimp

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
chimpanzee(ชิมแพนซี') n. ลิงชิมแพนซี

English-Thai: Nontri Dictionary
chimpanzee(n) ลิงชิมแปนซี

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Chimpanzeeซิมแพนซี, ลิงซิมแปนซี [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
But Zira, we chimpanzees are too few.ลิงชิมแปนซีมีน้อยเกินไป Beneath the Planet of the Apes (1970)
A chimpanzee or something from the ape family. Possibly an orang-utan.พันธุ์เดียวกัน Deep Throat (1993)
In testing the drug on chimpanzees with a history of miscarriages... I found conclusively that in every instance the side effects observed... were consistent with the behavioral and metabolic changes in subjects... with normal unmedicated pregnancies:จากผลการทดลองกับลิงชิมแปนซีที่มีประวัติแท้งลูก ผมสังเกตพบผลข้างเคียงที่เกิดขึ้น ของพฤติกรรมและการทานอาหารของตัวอย่างทดลอง Junior (1994)
Look, I called the San francisco zoo, and they don't think a chimpanzee can fire a handgun.ฟังนะ ฉันโทรหาสวนสัตว์ซานฟรานซิสโก และพวกเขาไม่คิดว่าลิงชิมแปนซี จะเหนี่ยวไกปืนได้ Mr. Monk and the Panic Room (2004)
Are you familiar with the recent study of Tanzanian chimpanzees by Nishida and Hosaka out of Kyoto University?เธอเคยได้ยินเรื่องการศึกษา ลิงชิมแปนซีแทนซาเนียโดยนิชิดะและโฮซากะ จากมหาวิทยาลัยเกียวโตหรือเปล่า The Zarnecki Incursion (2011)
Our closest ones, the chimpanzees they frequently behave inappropriately in public.คนที่ใกล้เคียงที่สุดของเรา, ลิงชิมแปนซี, พวกเขามักมีพฤติกรรมที่ ไม่เหมาะสมในที่สาธารณะ Some of the Things That Molecules Do (2014)
You sit down with a panel of chimpanzees and a bucket of crack and come up with that one?นายนั่งอยู่ในลังชิมแปนซี แล้วลังมันแตก และออกมาพร้อมกับแผนแบบนั้น Penguin's Umbrella (2014)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
chimpanzeeThe chimpanzee is an intelligent creature, capable of solving simple problems.
chimpanzeeThey are amused at the sight of chimpanzees.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ชิมแปนซี(n) chimpanzee, See also: chimp, Syn. ลิงชิมแปนซี, Example: ลิงชิมแปนซีหาได้ในป่าอาฟริกา, Count Unit: ตัว, Thai Definition: ชื่อลิงไม่มีหางในวงศ์ Pongidae ขนสีดำ บริเวณใกล้ๆ ก้นมีขนสีขาว หน้าไม่มีขน แขนและขายาวเกือบเท่ากัน, Notes: (อังกฤษ)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ชิมแปนซี[chimpaēnsī] (n) EN: chimpanzee ; chimp  FR: chimpanzé [ m ]
ขำกลิ้งลิงกับหมา[khamkling ling kap mā] (x) EN: The Adventures of Pan and James : A Chimpanzee and Bulldog on Errands
ลิงชิมแปนซี[ling chimpensī] (n) EN: chimpanzee  FR: chimpanzé [ m ]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
CHIMPANZEE CH IH0 M P AE1 N Z IY0
CHIMPANZEES CH IH0 M P AE1 N Z IY0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
chimpanzee (n) tʃˌɪmpænzˈiː (ch i2 m p a n z ii1)
chimpanzees (n) tʃˌɪmpænzˈiːz (ch i2 m p a n z ii1 z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Schimpanse { m } [ zool. ] | Schimpansen { pl }chimpanzee | chimpanzees [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
チンパンジー[chinpanji-] (n) chimpanzee; chimp [Add to Longdo]
ヒト科[ヒトか, hito ka] (n) Hominidae (family comprising of chimpanzees, gorillas, humans and orangutans) [Add to Longdo]
ピグミーチンパンジー[pigumi-chinpanji-] (n) (See ボノボ) pygmy chimpanzee (Pan paniscus) [Add to Longdo]
黒猩々;黒猩猩[くろしょうじょう, kuroshoujou] (n) chimpanzee [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Chimpanzee \Chim*pan"zee\ (ch[i^]m*p[a^]n"z[-e]; 277), n. [From
   the native name: cf. F. chimpanz['e], chimpans['e],
   chimpanz['e]e.] (Zool.)
   An african ape ({Pan troglodytes}, formerly {Anthropithecus
   troglodytes}, or {Troglodytes niger}) which approaches more
   nearly to man, in most respects, than any other ape. It is
   the most intelligent of non-human animals, and when full
   grown, it is from three to four feet high. A variant called
   the {pygmy chimpanzee}, or {bonobo}, has been recently
   recognized as a separate species.
   [1913 Webster +PJC]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 chimpanzee
   n 1: intelligent somewhat arboreal ape of equatorial African
      forests [syn: {chimpanzee}, {chimp}, {Pan troglodytes}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top